Susidūrė du automobiliai, sužaloti keturi žmonės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po smū­gio au­to­mo­bi­lis "Au­di A4 Avant" ver­tė­si ant sto­go.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Sta­ty­bi­nin­kų gat­vių san­kry­žo­je su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams, su­ža­lo­ti ke­tu­ri žmo­nės. La­biau­siai nu­ken­tė­jo 20-me­tė, ji gy­do­ma Chi­rur­gi­nė­je rea­ni­ma­ci­jo­je.

Pra­ne­ši­mas apie ava­ri­ją gau­tas sep­ty­nios mi­nu­tės po 19 va­lan­dos. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­ve va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis "Au­di A4 Avant", ku­rį vai­ra­vo 20-me­tis Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas iš­va­žia­vo į san­kry­žą, neį­si­ti­ki­nęs sau­gu­mu ir ne­pra­lei­dęs pa­grin­di­ne Sta­ty­bi­nin­kų gat­ve va­žiuo­jan­čio "Ford" mar­kės au­to­mo­bi­lio. Trans­por­to prie­mo­nės su­si­dū­rė.

"Au­di" va­žia­vu­siai 20-me­tei mer­gi­nai iš Tel­šių trau­muo­ta gal­va, ji gy­do­ma rea­ni­ma­ci­jo­je. Nu­ken­tė­ju­sią­ją iš ant sto­go nu­si­lei­du­sio au­to­mo­bi­lio iš­va­da­vo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, pa­nau­do­ję me­ta­lo žirk­les ir hid­rau­li­nius plės­tu­vus.

"Au­di" vai­ruo­to­jui pa­temp­ti kak­lo raiš­čiai, su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys.

Nu­ken­tė­jo ir for­du va­žia­vę žmo­nės. 26 me­tų vai­ruo­to­jui iš Pak­ruo­jo ra­jo­no su­muš­ta gal­va, su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys. Kar­tu va­žia­vu­siai 23 me­tų keleivei pa­temp­tas kak­las, su­muš­ti ke­liai. Abu nu­ken­tė­ju­sie­ji pa­tir­tas trau­mas gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.