Suabejota suimtojo psichikos sveikata

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kel­miš­kis Au­gus­ti­nas Al­mi­nas į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo po­sė­džių sa­lę at­ves­tas su­ra­kin­to­mis ran­ko­mis. Vy­rą sle­gia dvi­gu­bas nu­žu­dy­mas ir su­ža­lo­ji­mas.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas šeš­ta­die­nį pa­ten­ki­no pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą ir mak­si­ma­liam lai­ko­tar­piui – trims mė­ne­siams – lei­do suim­ti dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mu ir vie­no su­ža­lo­ji­mu įta­ria­mą Kel­mės ra­jo­no Al­ge­nių kai­mo gy­ven­to­ją 77 me­tų Au­gus­ti­ną Al­mi­ną.

Griež­ta baus­mė ar­ba ne­pa­kal­ti­na­mu­mas

Suė­mi­mas mak­si­ma­lų lai­ką, ko­kį tik nu­ma­to Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas, mo­ty­vuo­tas tuo, kad, bū­da­mas lais­vė­je, įta­ria­ma­sis ga­li pra­dė­ti slaps­ty­tis, da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus ar­ba ban­dy­ti pa­veik­ti liu­dy­to­jus.

Tuo­jau po teis­mo po­sė­džio A. Al­mi­nas iš­ga­ben­tas į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių.

Anot pro­ku­ra­tū­ros, anks­čiau tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je ne­bu­vęs pen­si­nin­kas kal­tės dėl įvyk­dy­to dvi­gu­bo nu­žu­dy­mo ir ki­to žmo­gaus su­ža­lo­ji­mo ne­pri­pa­žįs­ta.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­dan­tiems pa­rei­gū­nams ki­lę įta­ri­mo dėl A. Al­mi­no psi­chi­kos svei­ka­tos, to­dėl ar­ti­miau­siu me­tu jam ke­ti­na­ma skir­ti psi­chiat­ri­nę-psi­cho­lo­gi­nę eks­per­ti­zę.

Jei paaiš­kės, kad nu­si­kal­ti­mo įvyk­dy­mo me­tu kel­miš­kis ga­lė­jo kont­ro­liuo­ti sa­vo veiks­mus, jam grės lais­vės atė­mi­mo baus­mė nuo aš­tuo­ne­rių iki dvi­de­šim­ties me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki gy­vos gal­vos.

Su­lai­ky­tas to­li nuo na­mų

Įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai kol kas nė­ra aiš­kūs. Apie tai ne­lin­kęs kal­bė­ti ir įta­ria­muo­ju ta­pęs A. Al­mi­nas.

Apie tra­giš­ką įvy­kį Al­ge­nių kai­me esan­čiuo­se na­muo­se po­li­ci­jai ir grei­ta­jai pra­neš­ta penk­ta­die­nio ry­tą, apie še­šias.

Pir­mi­niais duo­me­nimis, ki­lus konf­lik­tui A. Al­mi­nas čiu­po po ran­ka pa­si­tai­kiu­sį pei­lį ir smo­gė juo sa­vo 71-erių žmo­nai. Ki­tas dū­ris – sū­nui. Kar­tu na­muo­se bu­vęs gi­mi­nai­tis su­ža­lo­tas.

Bai­gęs kru­vi­ną dar­bą, so­dy­bos šei­mi­nin­kas sė­do į kie­me sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį "Opel Za­fi­ra" ir iš­va­žia­vo.

At­vy­kę me­di­kai mir­ti­nai su­ža­lo­tiems mo­ti­nai ir sū­nui nie­kuo pa­dė­ti ne­be­ga­lė­jo. Sun­kiai su­ža­lo­tas, ta­čiau są­mo­nin­gas gi­mi­nai­tis iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę ir ope­ruo­tas.

A. Al­mi­no vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis ne­tru­kus bu­vo pa­ste­bė­tas Plun­gės ra­jo­ne. Vy­ras su­lai­ky­tas. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, jis bu­vo blai­vus.

Vie­tos gy­ven­to­jų tei­gi­mu, tra­ge­di­jos iš­tik­ta šei­ma bu­vo tvar­kin­ga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.