Stogastulpis primins „Atgajos“ draugiją

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Prie sto­gas­tul­pio, skir­to švie­tė­jiš­kos „At­ga­jos“ drau­gi­jos įkū­ri­mo 130 me­tų su­kak­čiai, šios or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­ją pri­mi­nė vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­ja, kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė.
Penk­ta­die­nį Ru­diš­kių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ati­deng­tas ir pa­šven­tin­tas ąžuo­li­nis sto­gas­tul­pis, skir­tas prieš 130 me­tų vie­tos tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jo Ma­to Slan­čiaus­ko ini­ci­juo­tos ir su bi­čiu­liais įkur­tos švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „At­ga­ja“ su­kak­čiai. Vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­ja ir kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė sa­ko, kad jis sim­bo­li­zuo­ja vi­sus „At­ga­jos“ se­kė­jus ir da­bar­ties lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jus. O jų yra – juk ru­diš­kie­čių folk­lo­ro ko­lek­ty­vo na­riai ir da­bar sa­vo pro­gra­mą nuo­lat pra­tur­ti­na Ma­to Slan­čiaus­ko su­rink­tais pa­sa­ko­ji­mais, dai­no­mis.

Simbo­li­nė vie­ta

Sto­gas­tul­pis su lie­tu­vai­te, skai­tan­čia Ma­to Slan­čiaus­ko leis­tą laik­raš­tė­lį „Dai­nų ne­šė­jas“, skir­tą Jo­niš­kio, Ša­ky­nos ir Ža­ga­rės kraš­to jau­ni­mui, iš­ki­lo gy­ven­vie­tės cent­re, nau­ja­me skve­re, ku­rį se­niū­ni­ja įkū­rė vie­to­je nu­griau­tų kul­tū­ros na­mų pastato–vaiduoklio. Ru­diš­kie­tis An­ta­nas Jar­ma­la­vi­čius ren­gi­ny­je dar pri­si­mi­nė, kaip ka­dai­se ten rink­ta­si kon­cer­tuo­ti.

Vie­ta la­bai sim­bo­liš­ka – dar anks­čiau, 1918-ai­siais, ten sto­vė­ju­si pir­mo­ji vals­ty­bi­nė Ru­diš­kių mo­kyk­la.

Sto­gas­tul­pį pa­gal kul­tū­ros dar­buo­to­jos Ele­nos Kar­ni­šaus­kie­nės su­ma­ny­mą iš­sko­bė vie­tos auk­si­nių ran­kų meist­ras Kęs­tu­tis Zas­tars­kis, ku­riam įteik­ti Sei­mo na­rio Arū­no Gu­mu­liaus­ko ir kai­mo bend­ruo­me­nės pa­dė­kos raš­tai, pra­smin­gą me­džio meist­ro kū­ri­nį pa­šven­ti­no ku­ni­gas Vy­tau­tas Ri­pins­kis.

E. Kar­ni­šaus­kie­nė pri­mi­nė „At­ga­jos“ drau­gi­jos is­to­ri­ją, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė, se­niū­nė Jū­ra­tė Čeps­kie­nė.

Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Rud­ba­la“ (va­do­vės Ing­ri­da Valytė–Buožiuvienė ir Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė), an­samb­lis iš Pak­ruo­jo ra­jo­no „Si­dab­ri­nė šar­ma“ (va­do­vas Med­har­das Zu­bas), ru­diš­kie­tė jau­no­ji so­lis­tė Ami­lė Api­ny­tė, gro­jo ir dai­na­vo An­ta­nas Kar­ni­šaus­kas.

Ąžuo­lą par­ga­be­no iš Pak­ruo­jo ra­jo­no

Sto­gas­tul­pį sta­tant pe­čius su­rė­mė kai­mo bend­ruo­me­nės val­dy­bos vy­rai: Ri­man­tas Luns­kis, Vid­man­tas Uo­ge­lė, Arū­nas Sta­siu­lis, Vik­to­ras Bal­tu­lis, o taip pat – jau aukš­čiau mi­nė­tas An­ta­nas Kar­ni­šaus­kas. Jie ne­gai­lė­jo sa­vo tech­ni­kos ir ran­kų, at­ga­be­no šį me­no kū­ri­nį iš me­džio dro­žė­jo dirb­tu­vių, be­to­na­vo, pri­tvir­ti­no sto­ge­lį.

Sto­gas­tul­piui sta­ty­ti pa­gal Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro reng­tą pro­jek­tą „Ren­gi­nių cik­las „At­ga­jos“ pėd­sa­kais“ bu­vo skir­ti 700 eu­rų. Jų ne­pa­ka­ko, tad lė­šo­mis iš su­rink­to na­rio mo­kes­čio pri­si­dė­jo kai­mo bend­ruo­me­nė, UAB „Hem spot“ (va­do­vas To­mas Luns­kis).

Lei­di­mą ąžuo­lo me­die­nai įsi­gy­ti sky­rė Miš­kų urė­di­ja, bet Jo­niš­kio ra­jo­ne jos ne­pa­vy­ko ras­ti, te­ko vyk­ti ir par­ga­ben­ti į kai­my­ni­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ną, Pa­mū­šį.

Ža­di­no tau­ti­nę sa­vi­mo­nę

Lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo lai­ko­tar­piu Jo­niš­kio apy­lin­kė­se spaus­din­tą žo­dį puo­se­lė­jo 1889 me­tais įkur­ta švie­tė­jiš­ka drau­gi­ja „At­ga­ja“. Jos na­riai bu­vo gim­na­zis­tas L. Vai­nei­kis, siu­vė­jas M. Slan­čiaus­kas iš Trum­pai­čių kai­mo, var­go­ni­nin­kas A. Ba­ra­naus­kas iš Šiu­py­lių, J. ir J.Li­dei­kiai iš Ra­žų, J. Sto­ne­vi­čius iš Bu­čiū­nų, P. Gri­gu­tis iš Trum­pai­čių, St. Straz­das iš Trum­pai­tė­lių, A. Rat­kus, J. Trum­pu­lis iš Sar­gū­nų ir P. Nar­vy­das. Drau­gi­jos bran­duo­lį su­da­rė Jo­niš­kio ir Gruz­džių apy­lin­kių gy­ven­to­jai. Vie­nas veik­liau­sių na­rių bu­vo M. Slan­čiaus­kas.

Svar­biau­sias drau­gi­jos už­da­vi­nys bu­vo ko­vo­ti su tau­ti­ne prie­spau­da, gai­vin­ti tau­ti­nę sa­vi­mo­nę, už­siim­ti švie­tė­jiš­ka veik­la, gy­ven­to­jus ap­rū­pin­ti lie­tu­viš­kais lei­di­niais.

Komentarai

DDT    Ant, 2019-07-16 / 13:29
seniai žinomą, kad aplink Joniškį ąžuolų NĖ VIENO nebeliko - tai tode i reikėjo jį net iš Pakruojo parboginti... Kitąsyk musėt Kareliją reiks vykti, kad ąžuolą atrasti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.