Žiūrovai grožėjosi įspūdingais žirgų šuoliais

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Es­tas Pau­las Ri­char­das Ar­gu­sas su žir­gu Re­nes­sin.
Sa­vait­ga­lį Šiau­lių are­no­je vy­ko tarp­tau­ti­nės žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos, ku­rio­se dėl tro­fė­jų su­si­grū­mė Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos, rai­te­liai su pa­čiais pa­jė­giau­siais ir svar­biau­sius re­zul­ta­tus pa­sie­ku­siais žir­gais.

Pa­sau­lio tau­rės eta­po Grand Prix ir Šiau­lių mies­to me­ro tau­rės kon­kū­ras sek­ma­die­nį su­lau­kė di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo – Šiau­lių are­nos tri­bū­nos bu­vo pil­nos. Žiū­ro­vai gro­žė­jo­si įspū­din­gais žir­gų šuo­liais per kliū­tis, mė­ga­vo­si spe­cia­lia ren­gi­nio pro­gra­ma – teat­ra­li­zuo­tu žir­gų pa­si­ro­dy­mu.

Šių me­tų Šiau­lių mies­to me­ro tau­rė bei dau­giau­siai pa­sau­lio eta­po rei­tin­go taš­kų ati­te­ko es­tui Pau­lui Ri­char­dui Ar­gu­sui su žir­gu Re­nes­sin, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ru­sas Je­go­ras Ščib­ri­kas su žir­gu Ani­ba­le de Hus, o tre­čio­je vie­to­je li­ko lat­vis Kris­ta­pas Ne­ret­nie­kas su J'Ado­re Van'T Voort­veld.

Dau­giau­siai pa­lai­ky­mo iš tri­bū­nų su­lau­kęs lie­tu­vis Ir­man­tas Gri­kie­nis su žir­gu Gla­mour For Ever užė­mė penk­tą­ją vie­tą.

Kaip ir bu­vo ža­dė­ta, or­ga­ni­za­to­riai prieš pat ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją, ku­rio­je nu­ga­lė­to­jų tre­je­tui bu­vo įteik­tos tau­rės, pen­kiems lai­min­gie­siems žiū­ro­vams pa­do­va­no­jo ne­mo­ka­mas pa­si­jo­di­nė­ji­mo žir­gu pa­mo­kas.

Nors žir­gų var­žy­bos rei­ka­lau­ja ne tik da­ly­vių, bet ir žiū­ro­vų su­si­kau­pi­mo bei ty­los, kuo­met vyks­ta kon­kū­ras, neiš­ven­gia­mai tri­bū­no­se bu­vo gir­dė­ti šioks toks šur­mu­lys, ka­dan­gi gy­ven­to­jus iš vi­sos Lie­tu­vos į Šiau­lius pri­trau­ku­sias var­žy­bas at­vy­ko ste­bė­ti šei­mos su sa­vo įvai­raus am­žiaus ata­ža­lo­mis.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai šei­moms sky­rė ypa­tin­gą dė­me­sį – šei­mos bi­lie­tų kai­nai bu­vo tai­ko­ma 50 pro­cen­tų nuo­lai­da.

Vitalio LEBEDŽIO nuotr.
Šių metų Šiaulių miesto mero taurė bei daugiausiai pasaulio etapo reitingo taškų atiteko estui Paului Richardui Argusui su žirgu Renessin.
Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Žiū­ro­vai gro­žė­jo­si ne tik įspū­din­gais žir­gų šuo­liais per kliū­tis, bet ir teat­ra­li­zuo­tu žir­gų pa­si­ro­dy­mu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.