Šiaulių arenoje – tarptautinės žirgų konkūrų varžybos

Šiau­lių are­nos ar­chy­vo nuo­tr.
Sek­ma­die­nį Šiau­lių are­no­je bus gir­dė­ti ne mu­zi­ka ar krep­ši­nio aist­ruo­lių bal­sai, o žir­gų ke­lia­mas šur­mu­lys.
Spa­lio 13 die­ną, sek­ma­die­nį, Šiau­lių are­no­je star­tuos vi­sus me­tus lauk­tas ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nės žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos. Nuo 16 va­lan­dos čia pra­si­dės svar­biau­sia ir di­džiau­sio dė­me­sio su­si­lau­kian­ti rung­tis – Pa­sau­lio tau­rės eta­po Grand Prix ir Šiau­lių mies­to me­ro tau­rės kon­kū­ras. Var­žy­tis dėl tro­fė­jų at­vyks­ta ti­tu­luo­čiau­si Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių, taip pat ir Lie­tu­vos rai­te­liai su pa­jė­giau­siais žir­gais.

"Ga­li­me tik pa­si­džiaug­ti, kad Šiau­liai ir vėl taps žir­gi­nio spor­to sos­ti­ne, o var­žy­bų ly­gis kas­met ky­la. Per sep­ty­ne­rius me­tus stip­riai išau­gu­sio ren­gi­nio pres­ti­žo dė­ka su­lau­kia­me ne tik pui­kių at­gar­sių, bet ir pa­jė­giau­sių da­ly­vių iš vi­sos Eu­ro­pos", – džiau­gė­si Lie­tu­vos žir­gi­nio spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Gut­kaus­kas.

Be to, kad are­no­je vyks int­ri­guo­jan­ti ko­va dėl ti­tu­lų, o žir­gų šuo­liai per kliū­tis nea­be­jo­ti­nai pa­rei­ka­laus ne tik da­ly­vių, bet ir žiū­ro­vų ner­vi­nės įtam­pos, čia vyks ir įspū­din­gas žir­gų šou, ku­rį or­ga­ni­za­to­riai va­di­na vyš­nia ant ren­gi­nio tor­to.

"Žiū­ro­vams steng­si­mės su­kur­ti vi­są pra­mo­gų komp­lek­są, kad ren­gi­nys bū­tų įdo­mus ir įtrau­kian­tis nuo pir­mos iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės. Vi­sų pir­ma vi­si įsi­gi­ję bi­lie­tą da­ly­vaus lo­te­ri­jo­je ir pre­ten­duos lai­mė­ti pa­si­jo­di­nė­ji­mo žir­gu pa­mo­kas. Ren­gi­ny­je taip pat iš­vy­si­me įspū­din­gą teat­ri­nį žir­gų pa­si­ro­dy­mą, ku­ris žiū­ro­vų dė­me­sį kaus­tys iš­kart po pa­grin­di­nių var­žy­bų ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos", – lau­kian­čias pra­mo­gas žiū­ro­vams var­di­no or­ga­ni­za­to­rius.

Žir­gi­nis spor­tas Lie­tu­vo­je tam­pa vis po­pu­lia­res­nė ir vis dau­giau žiū­ro­vų pri­trau­kian­ti spor­to ša­ka. Su­si­do­mė­ji­mas ren­gi­niu kiek­vie­nais me­tais au­ga, o tai džiu­gi­na ne tik or­ga­ni­za­to­rius, bet ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, ku­ri yra vie­na pa­grin­di­nių ren­gi­nio rė­mė­jų.

"Šis ren­gi­nys tai – vi­sos šei­mos pra­mo­ga", – kvies­da­mas šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius ap­si­lan­ky­ti ren­gi­ny­je sa­kė Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

Spe­cia­liai tam, kad sek­ma­die­nio va­ka­rą į are­ną su­si­bur­tų kuo dau­giau šei­mų, or­ga­ni­za­to­riai tai­ko iš­skir­ti­nes są­ly­gas bi­lie­tams. Į ren­gi­nį per­kant 3 ir dau­giau bi­lie­tų yra tai­ko­ma 50 pro­cen­tų nuo­lai­da – vie­no bi­lie­to kai­na tam­pa vos 5 eu­rai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.