Varžybose žiūrovų simpatijas pelnė sunkiasvorių pasirodymas

SC "At­ža­ly­nas" nuo­tr.
Šiau­lie­čiai "lais­vū­nai", tre­ni­ruo­ja­mi
Ne­se­niai du­ris at­vė­ru­si Kel­mės spor­to cent­ro sa­lė priė­mė Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių mo­ki­nių jau­nu­čių pir­me­ny­bių da­ly­vius. Spor­ti­nin­kai rung­ty­nia­vo 12 svo­rio ka­te­go­ri­jų.

Šiau­liams at­sto­va­vo tre­ne­rių Jo­no Kem­zu­ros ir Re­na­to Di­jo­ko auk­lė­ti­niai. Šiau­lie­čiai sun­kias­vo­riai "lais­vū­nai", ne­pa­mirš­da­mi se­nų tra­di­ci­jų, kai mies­tą gar­si­no daug­kar­ti­nis (20 kar­tų) Lie­tu­vos čem­pio­nas sun­kias­vo­ris Al­gis La­die­ta, ir šio­se var­žy­bo­se už­ka­ria­vo žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas.

Jo­nas Vyš­niaus­kas, rung­ty­niau­da­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 kg, vi­sas ko­vas bai­gė anks­čiau lai­ko ir tik fi­na­li­nė­je im­ty­je te­ko nu­si­leis­ti dve­jais me­tais vy­res­niam ra­sei­niš­kiui Ar­nui Balt­ko­jui. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je gar­bin­gai ko­vo­jo ir tre­čią­sias vie­tas pel­nė Ig­nas Nar­ke­vi­čius ir Si­mo­nas Jo­cas.

Sun­kaus svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg ne­sun­kiai fi­na­lą pa­sie­kė Do­man­tas Lo­pa­to­vas ir tik fi­na­le nu­si­lei­do di­des­nę var­žy­bi­nę pa­tir­tį tu­rin­čiam kel­miš­kiui Jus­tui Mi­liaus­kui. Tre­čią­ją vie­tą pel­nė šiau­lie­tis Lu­kas Bal­sai­tis.

Tre­čią­sias vie­tas taip pat iš­ko­vo­jo Ar­man­das Poš­kus (iki 38 kg), No­jus Di­jo­kas ir Ar­nas Lin­ke­vi­čius (iki 62 kg), Pet­ras Ul­či­nas (iki 75 kg).

"Kaip ir anks­tes­nės, taip ir šios var­žy­bos pa­ro­dė spor­ti­nin­kų stip­rią­sias ir silp­ną­sias vie­tas. Po var­žy­bų tre­ni­ruo­tė­se ana­li­zuo­si­me pa­da­ry­tas klai­das, kad atei­ty­je jos ne­si­kar­to­tų. No­jus Di­jo­kas tai­kė į aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą, ne­pai­sant to, kad var­žo­vai bu­vo vy­res­ni, ta­čiau at­si­nau­ji­nu­si ko­jos trau­ma pri­stab­dė spor­ti­nin­ko azar­tą nu­ga­lė­ti vi­sus prie­ši­nin­kus ir te­ko ten­kin­tis tre­čią­ja vie­ta. Nie­ka­da ne­ga­li­ma su­dė­ti taš­kų ant "i" prieš var­žy­bas. Nors šį kar­tą ir ne­tu­ri­me čem­pio­nų, bet daug pel­ny­tų pri­zi­nių vie­tų lei­džia ma­ny­ti, kad jau­na ko­man­da pa­si­temps ir ki­tais me­tais ant jų kak­lo su­bliz­gės tau­res­nė pra­bos me­da­liai", – sa­kė tre­ne­ris J. Kem­zu­ra.

Pui­kiai var­žy­bo­se se­kė­si šei­mi­nin­kams kel­miš­kiams (tre­ne­riai Ne­ri­jus Pe­lec­kis ir Sau­lius Jur­čys), pel­niu­siems pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą. Prie to pri­si­dė­jo čem­pio­nais ta­pę Ne­das Va­si­liaus­kis (iki 38 kg), Ro­kas Mi­liaus­kas (iki 75 kg) ir vy­res­nis bro­lis Jus­tas Mi­liaus­kas (iki 100 kg). Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ne­das Leš­čiaus­kas (iki 34 kg).

Rad­vi­liš­kio at­sto­vai Ai­das Ša­rū­nas (iki 48 kg) ir Dai­nius Jo­nai­tis (iki 57 kg) taip pat ne­pa­ty­rę pra­lai­mė­ji­mų iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų var­dus. Juos tre­ni­ruo­ja Jus­ti­nas Kvie­te­lai­tis. Re­na­to Di­jo­ko (kai­rė­je) ir Jo­no Kem­zu­ros (de­ši­nė­je), Kel­mė­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių mo­ki­nių jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se pel­nė si­dab­ro ir bron­zos ap­do­va­no­ji­mų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.