Turnyre R. Javtokui atminti varžėsi beveik pusšimtis komandų

SC "Du­by­sa" nuo­tr.
Tarp­tau­ti­niame vy­rų tink­li­nio tur­ny­re, skir­ta­me tink­li­nin­kui Re­mi­gi­jui Jav­to­kui at­min­ti, nu­ga­lė­to­jais ta­po "Ša­rū­no" ko­man­da.

Šiau­liuo­se, spor­to cent­ro "Du­by­sa" sa­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nis vy­rų tink­li­nio tur­ny­ras, skir­tas tink­li­nin­kui Re­mi­gi­jui Jav­to­kui at­min­ti. Var­žė­si 40 ko­man­dų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo "Ša­rū­no" ko­man­da, ant­rą­ją vie­tą pel­nė "Dzū­ki­ja", tre­čią­ją – "Ža­ri­ja", ket­vir­ta li­ko "Val­mie­ra" (Lat­vi­ja). Ko­man­dos bu­vo ap­do­va­no­tos me­da­liais ir tau­rė­mis.