Turnyre – ir naujokai, ir tituluoti dalyviai

Mi­chai­lo ROS­TOVS­KIO nuo­tr.
Fut­bo­lo tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja – PAGD prie VRM Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ko­man­da ir as­me­ni­nių no­mi­na­ci­jų lau­rea­tai: (iš kai­rės klū­po) Pau­lius Bie­liaus­kas, Ne­rius Ga­ruc­kas, Ge­di­mi­nas Juš­ke­vi­čius ir Eri­kas Ščer­ba­ko­vas, (iš kai­rės sto­vi) Ni­ko­la­jus Kvit­ko, Sau­lius Šui­pis, Lai­mo­nas Li­dei­kis, Ma­rius Pu­zi­nas, Ovi­di­jus Iva­naus­kas ir Vi­ta­li­jus Da­ni­li­če­vas. Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je dar bu­vo Al­das Sta­nai­tis.
Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ta­me vie­nuo­lik­ta­ja­me Lio­vos Tai­co (1952–2009) at­mi­ni­mo spor­to tur­ny­re, ku­ris vy­ko "Ka­ne's are­no­je", var­žė­si apie šim­tas da­ly­vių. Rung­ty­niau­ta ke­tu­rio­se rung­ty­se: krep­ši­nio 3x3, sta­lo te­ni­so, šach­ma­tų ir ma­žo­jo fut­bo­lo. Pas­ta­ra­ja­me ne­trū­ko ir skam­bių var­dų.

Tur­ny­ro lau­rea­tai

Fut­bo­lo tur­ny­ras tra­di­ciš­kai su­trau­kia dau­giau­siai ži­no­mų šio spor­to vei­dų. Net­rū­ko jų ir da­bar. Vie­nas jų – nu­ga­lė­to­jų Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie VRM Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ko­man­dai at­sto­va­vęs Ne­rius Ga­ruc­kas, anks­čiau rung­ty­nia­vęs "Šiau­lių", Pak­ruo­jo "Kruo­jos", Rad­vi­liš­kio ir ki­to­se ko­man­do­se.

Ant­ro­jo­je vie­to­je li­ko "Gri­fas" (Šiau­liai), tre­čio­jo­je – per­nykš­tis lai­mė­to­jas Šiau­lių "Ma­ka­bi". Be­je, pa­sta­ro­jo­je žvaigž­džių bū­ta net dau­giau. Var­tus gy­nęs Vil­niu­je gy­ve­nan­tis ir ke­le­tą me­tų "Žal­gi­rio" var­ti­nin­kus tre­ni­ra­vęs ky­bar­tiš­kis Aud­rius Paš­ke­vi­čius prieš ku­rį lai­ką kar­tu su N. Ga­ruc­ku žai­dė "Šiau­lių" klu­be, o vė­liau bu­vo šios eki­pos var­ti­nin­kų tre­ne­ris.

"L. Tai­co tur­ny­re da­ly­vau­ju pir­mą­kart. Mū­sų ko­man­da – ne be įžy­my­bių, o ryš­kiau­sia jų – res­pub­li­kos čem­pio­nas su Ma­žei­kių "Ro­mar", sėk­min­gą kar­je­rą ir ki­to­se eki­po­se pa­da­ręs Vi­ta­li­jus Da­ni­li­če­vas, Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­do­se žai­dęs Pau­lius Bie­liaus­kas. Ta­čiau mums sėk­min­giau pa­si­ro­dy­ti su­truk­dė nuo­var­gis – žai­dė­me be kei­ti­mų", – po tur­ny­ro kal­bė­jo A. Paš­ke­vi­čius.

Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pri­zai ge­riau­siems žai­dė­jams bu­vo įteik­ti nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos na­riams N. Ga­ruc­kui ir Ge­di­mi­nui Juš­ke­vi­čiui bei P. Bie­liaus­kui ir Ni­ko­la­jui Kvit­ko (abu – "Ma­ka­bi"). Pas­ta­ra­sis tu­ri ir tarp­tau­ti­nių lai­mė­ji­mų, kai 1995-ai­siais at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos ma­žo­jo fut­bo­lo rink­ti­nei Ams­ter­da­me (Ny­der­lan­dai) ta­po Eu­ro­pos Ma­ka­bi žai­dy­nių čem­pio­nu.

Be­je, pa­sta­rų­jų žai­dy­nių auk­są ta­da (rink­ti­nė­je žai­dė ir dar vie­nas šiau­lie­tis Ar­ka­di­jus Be­ke­ris) "nu­ka­lė" ir To­mas Klic­ner, šį­kart lai­mė­jęs krep­ši­nio 3x3 aikš­te­lė­je, kur kar­tu su Pau­liu­mi Ta­mo­liū­nu, Al­gir­du Na­vic­ku ir Ro­ku Pu­pe­liu at­sto­va­vo "Ak­ty­vių šiau­lie­čių" ko­man­dai. Ant­ro­jo­je vie­to­je – Kau­no žy­dų bend­ruo­me­nės ko­man­da, tre­čio­jo­je – Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos pir­mo­ji eki­pa.

Šach­ma­tų tur­ny­rą lai­mė­jo vil­nie­tis Na­ta­nas Ba­ver, ant­ra – šiau­lie­tė Bea­ta Bal­čiū­nai­tė, tre­čia – Nao­mi Gu­re­vi­čiū­tė (Vil­nius).

Sta­lo te­ni­se ne­pra­len­kia­mas bu­vo Sau­lius Mic­kus (Ku­žiai), fi­na­le įvei­kęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių oro pa­jė­gų at­sto­vą Si­gi­tą Gla­zaus­ką. Tre­čias – Fe­lik­sas Ler­ma­nas (Uk­mer­gė).

Pla­ti da­ly­vių geog­ra­fi­ja

Į Šiau­liuo­se nuo 2010 m. vyks­tan­tį tur­ny­rą, kaip pa­pa­sa­ko­jo Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sa­nia Ker­be­lis, kaip ir anks­tes­niais me­tais at­vy­ko re­gio­ni­nių žy­dų bend­ruo­me­nių at­sto­vai iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Uk­mer­gės, Pa­ne­vė­žio, Ža­ga­rės, Ku­žių ir kt.

Iš Iz­rae­lio – Lio­vos Tai­co bro­liai Shmue­lis ir Be­ca­ce­lis. Vie­na iš tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rių – Lio­vos duk­ra Ra­šel­la Ga­li­nie­nė (Tai­cai­tė).

Jau ta­po įpras­ta, kad rung­ty­niau­ja ne tik žy­dų bend­ruo­me­nių na­riai. Šį­kart tarp tur­ny­ro de­biu­tan­tų bu­vo Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­so­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, vi­suo­me­ni­nių, po­li­ti­nių ju­dė­ji­mų at­sto­vai.

Pa­va­sa­rį bend­ruo­me­nė kvies į ir­gi jau tra­di­ci­niu (šie­met vyks tre­čią kar­tą) ta­pu­sį dvi­ra­čių žy­gį, ku­riuo pa­gerbs su Šiau­lių žy­dais są­sa­jų tu­rin­tys pir­mie­ji Lie­tu­vos olim­pie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – Isa­kas Ano­li­kas bei Juo­zas Vil­pi­šaus­kas. Pir­ma­sis rung­ty­nia­vo 1924 ir 1928 m. olim­pia­do­se, ant­ra­sis – pa­sta­ro­sio­se.F

Mi­chai­lo ROS­TOVS­KIO nuo­tr.
Tur­ny­ro ati­da­ry­mą pa­puo­šė Šiau­lių šo­to­kan ka­ra­te klu­bo "Bal­ta­sis tig­ras" (va­do­vas Egi­di­jus Dak­nys) spor­ti­nin­kų pa­si­ro­dy­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.