Treneris Antanas Sireika: "Aš pats nesisiūlau, bet nesu abejingas"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka ak­cen­tuo­ja, jog tė­ra tik su­ti­ki­mas dėl pa­siū­ly­mo ir "ne­rei­kia su ma­ni­mi kal­bė­ti kaip su tik­ru rink­ti­nės tre­ne­riu".
"Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka – tre­ne­rių aso­cia­ci­jos siū­lo­mas kan­di­da­tas į ša­lies vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­stą. Lapk­ri­čio 12-ą die­ną Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­dy­je paaiš­kės, ar jis bus pa­tvir­tin­tas, ar pa­si­rink­tas ki­tas.
2003 me­tais, ve­da­ma A. Si­rei­kos, rink­ti­nė ta­po Eu­ro­pos čem­pio­ne, po me­tų Atė­nų olim­pia­do­je iš­ko­vo­ta ket­vir­to­ji vie­ta, 2005 me­tais Eu­ro­pos čem­pio­na­te – 5 vie­ta, o 2006 me­tais iš pa­sau­lio čem­pio­na­to Ja­po­ni­jo­je krep­ši­nin­kai grį­žo lai­mė­ję 7-ąją vie­tą.
Va­kar tre­ne­ris A. Si­rei­ka "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad pa­ts į rink­ti­nės tre­ne­rius ne­si­siū­lo, bet su­pran­ta si­tua­ci­jos su­dė­tin­gu­mą.

– Jū­sų su­ti­ki­mas bū­ti siū­lo­mu į rink­ti­nes tre­ne­rius, reiš­kia, kad esa­te jau ap­si­spren­dęs?

– Pa­siū­ly­ta tre­ne­rių aso­cia­ci­jos, ne Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos. Man ma­lo­nu, kad neuž­mir­šo, bet aš ne­si­ruo­šiu kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­ros, tik su­pran­tu vi­są si­tua­ci­ją. Pa­sa­kiau, kad ne­su prieš.

Aš dir­bu tre­ne­rio dar­bą 41-erius me­tus ir krep­ši­nis yra ma­no gy­ve­ni­mas. Ne­su abe­jin­gas ir su­pran­tu, to­dėl pri­ta­riau – siū­ly­kit, o fe­de­ra­ci­ja nu­spręs, ar pa­tvir­tin­ti, ar ne. Tiek yra ma­no su­ti­ki­mo ir ne­rei­kia su ma­ni­mi kal­bė­ti kaip su tik­ru rink­ti­nės tre­ne­riu. Aš pa­ts ne­si­siū­lau, bet ne­su abe­jin­gas. Gar­bė, kad tau pa­siū­lo.

– Tre­ne­rių aso­cia­ci­jos va­do­vas Vy­das Ged­vi­las, kal­bė­da­mas apie jūs, žur­na­lis­tams var­di­jo: esa­te daug pa­ty­ręs, tre­ni­ra­vo­te ir "Lie­tu­vos ry­tą", ir "Žal­gi­rį", esa­te vie­nin­te­lis čem­pio­nų tre­ne­ris rink­ti­nė­je, be to, jau esa­te pa­kri­ti­kuo­tas. Ar vis dėl­to ne­bū­si­te su­de­gin­tas ant lau­žo, jei­gu rink­ti­nė ne­pa­teks į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes?

– Bet ku­ris, jei­gu ne­pa­tiks, bus su­de­gin­tas. Toks tre­ne­rio dar­bas. Krep­ši­ny­je ly­gių­jų nė­ra. Ei­ni į kiek­vie­nas var­žy­bas – iš­gy­ven­si ar­ba ne. Taip ir čia: jei­gu pa­si­seks, bū­si kil­no­ja­mas ant ran­kų, jei­gu ne – bū­si pi­la­mas pur­vais. Tei­sin­gai sa­ko, aš jau sy­kį bu­vau la­bai gru­biai ir ne­tei­sin­gai api­pil­tas, bet už­siau­gi­nau sto­res­nę odą ir su­pran­tu, kad gy­ve­ni­mas yra toks. Ko bi­jo­ti? Jei­gu ei­čiau į ki­tą dar­bą – sa­ky­tų, va, ne­pa­ban­dęs no­ri kar­je­ros. Aš ne­no­riu kel­ti sa­vo kar­je­ros, su­pran­tu, kad ei­nu ten, kur dar­bas kaip iš­mi­nuo­to­jo: su­kly­si, bū­si su­de­gin­tas.

– Ra­miai kal­ba­te apie tą su­de­gi­ni­mą, bet juk 2006-ai­siais bu­vo ne­leng­va, kai bu­vo­te ka­po­ja­mas iš vi­sų pu­sių?

– Man žmo­na pri­mi­nė: ar tu vėl no­ri ma­no aša­rų ma­ty­ti? Sa­kė, iš­va­žia­vai į Ru­si­ją dirb­ti, o čia py­lė ir py­lė – Si­rei­ka lai­ko­si įsi­ka­bi­nęs kė­dės... Tai bu­vo ne­šva­rūs žai­di­mai. Aš ne­si­lai­kiau įsi­ka­bi­nęs tos vie­tos. Bet ne­no­riu ne­šio­tis ak­mens užan­ty­je. Ar tu­riu pyk­ti ant V. Ga­ras­to, kad apie ma­ne ne­gra­žiai šne­kė­jo, ar ant ki­tų "eks­per­tų" ir gy­ven­ti su to­kia nuo­skau­da? Te­gul Die­vas juos glo­bo­ja ar­ba bau­džia, o ne aš. Ne aš esu vi­sų kal­tų ly­gin­to­jas.

– Po ke­lių mė­ne­sių pra­si­dės at­ran­kos tur­ny­rai, 24 ko­man­dos ko­vos tik dėl 4 ke­lia­la­pių į olim­pia­dą. Ar nau­jam tre­ne­riui ne­liks per ma­žai lai­ko dar­bui su rink­ti­ne?

– Bet ir ki­toms rink­ti­nėms tos pa­čios są­ly­gos. Prik­lau­sys, kiek bus svei­kų žai­dė­jų, kaip šyp­so­sis For­tū­na.

– Prieš pa­sau­lio čem­pio­na­tą Ki­ni­jo­je bu­vo­te op­ti­mis­tas, sa­kė­te, kad Lie­tu­vos rink­ti­nė ga­lė­tų tap­ti čem­pio­ne. Ar šian­dien esa­te toks pat op­ti­mis­tas?

– Gal­vo­jau, kad bu­vo toks šan­sas. Ma­niau, kad ame­ri­kie­čiai, is­pa­nai ne­bu­vo to­kie pa­jė­gūs, Ka­na­da ga­lė­jo bū­ti la­bai grės­min­ga, bet neat­va­žia­vo da­lis žai­dė­jų. O mes tu­rė­jo­me vi­sus ge­riau­sius žai­dė­jus tuo me­tu. Dėl to bu­vo toks op­ti­miz­mas.

Da­bar vis­kas pri­klau­sys nuo to, ko­kius žai­dė­jus tu­rė­si­me, to­dėl spė­lio­ti ne­ga­liu.

Sup­ran­tu, kad ei­nu ten, kur dar­bas kaip iš­mi­nuo­to­jo: su­kly­si, bū­si su­de­gin­tas.

Komentarai

Ne politikui.. ne treneriui..    Ket, 2019-11-07 / 09:43
Kluba reiketu pakelti iš paskutinios vietos, o ne rinktine treniruoti.. Lakštingala..
Vaciukas    Ket, 2019-11-07 / 12:02
Džiaukis, kad bent vienas imasi tą rinktinę treniruoti, kai visi deda į krūmus. O klubas iš paskutinės vietos neatsikels, kol ten nėra žaidžiančių krepšinį.
Vakar    Ket, 2019-11-07 / 12:20
Iš kur jūs traukiate kad Šiaulių komanda paskutiniai? Kokie jūsų šaltiniai? Mano šaltiniai rodo,kad Šiaulių komanda yra 6 vietoje LKL,jei 6 vietą yra paskutiniai. Tai ką aš žinau. Su pagarba mieli miestiečiai.
manau    Ket, 2019-11-07 / 12:26
kai žmogus ima politikuoti, ne jam vadovauti visos Lietuvos rinktinei. P.S. Teisinga pastaba- tegu rūpinasi Šiaulių klubu, kuriam skiriami milijonai, o velkasi visad gale.
Vakar    Ket, 2019-11-07 / 13:23

In reply to by manau

"Pristatydamas klubo biudžetą, „Šiaulių“ valdybos pirmininkas Artūras Nacickas atskleidė, kad bendra biudžeto apimtis nesikeičia, planuojama surinkti 700 tūkst. eurų. Savivaldybės klubui skyrė 350 tūkst. eurų." Kur tie milijonai? Tamsta. Aš tokių skaičių nematau. Nereikia skleisti erezijų. Kur jų nėra. Su pagarba.
miestietis    Ket, 2019-11-07 / 15:00

In reply to by manau

Per Tarybos posėdžius nosies krapštymą ir nieko nesupratimą vadinti politikavimu yra, švelniai tariant, faktų iškraipymas. Tiksliau tą faktą reiktu pavadinti taip- posėdžių statistui ir automatiniam mygtukų spaudėjui yra siūlomas rinktinės trenerio darbas. Šiaip aptariamas žmogus yra tikrai geras žmogus ir tiek, bet politiku jį vadinti būtų tas pats, kas teigti, kad Šiauliuose mokami konkurencingi atlyginimai.
Vakar    Ket, 2019-11-07 / 18:38

In reply to by miestietis

Čia ėjo kalba apie krepšinį,o jūs iškart matote politiką. O tu miestieti išmanai politiką? Esi baigęs politikos mokslus? Jei kituose šalies savivaldybės taip nebūtų. Tada sutinku,jam ten ne vieta,bet jis baigęs mokslus. O Kauno meras ką priima y darbą,net vidurinės mokyklos nebaigusia plaukikę ir dar y patarėjus. Taip,kad Šiauliai dar neapsijuokė prieš visa Lietuva. Su pagarba.
To miestietis    Ket, 2019-11-07 / 17:23
O ką mokat dirbti , kad jums mokėtų konkurencingą atlyginimą ?
miestietis    Tre, 2019-11-13 / 10:45
Sugalvojo pats sau vienas uspichspiskinis ir skirsto į vyr. trenerius, o žmogelis patikėjo blefu.Nesolidu iš DP pusės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos