TOP SPORT vyrų čempionato starte – šeimininkų pergalės

Sim­Fo­to nuo­tr.
Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" ko­man­da sa­vo aikš­tė­je nu­ga­lė­jo Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pą (juo­da ap­ran­ga).
Sa­vait­ga­lį star­ta­vo nau­ja­sis TOP SPORT Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio čem­pio­na­to se­zo­nas. Per­ga­lė­mis pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se džiau­gė­si na­muo­se rung­ty­nia­vu­sios eki­pos.
Čem­pio­nės ti­tu­lą gi­nan­ti Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" ko­man­da sa­vo aikš­tė­je 3-0 (25:18, 25:21, 25:21) nu­ga­lė­jo Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pą.

Sau­liaus Ma­ti­ko­nio tre­ni­ruo­ja­mai Klai­pė­dos ko­man­dai 10 taš­kų pel­nė Ar­tū­ras Vin­ce­lo­vi­čius, po 7 – Aud­rius Kna­šas, Ar­tū­ras Va­sil­je­vas ir Li­nas Star­ku­tis. Šiau­lių klu­be 11 taš­kų su­rin­ko Mar­ty­nas Ko­lo­da­vi­čius, po 6 – To­mas Ro­gal ir Si­mas Gri­ga­lai­tis.

Ki­to­se rung­ty­nė­se Kau­no "Rio-Star­to" klu­bas na­muo­se 3-1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:19) įro­dė pra­na­šu­mą prieš Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­vą".

Kau­nie­čiams 19 taš­kų pel­nė Val­das Lis­tans­kis, 15 – Au­ri­mas Ma­zū­ras, 14 – Aud­rius Kas­pa­ra­vi­čius, 9 – Re­mi­gi­jus Vit­kus. Sve­čiams Li­nas Pet­ra­vi­čius pel­nė 18 taš­kų, Ar­man­das Biels­kus – 9, Gir­vy­das Ri­mei­ka – 8.

Ant­ra­sis tu­ras vyks lapk­ri­čio 30–gruodžio 1 die­no­mis. "El­ga-Mas­ter Idea-SC Du­by­sa" na­muo­se su­si­tiks su "Sū­du­va", o Klai­pė­do­je įvyks int­ri­guo­jan­tis "Am­ber-Ar­lan­gos" ir "Rio-Star­to" mū­šis.

Ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį star­tuos Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (LTF) vy­rų Di­džio­sios tau­rės tur­ny­ras.