Tarptautiniame turnyre pelnė visų spalvų medalių

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Iš tarp­tau­ti­nio im­ty­nių tur­ny­ro pri­zi­nin­kais grį­žę (pir­mo­je ei­lė­je iš kai­rės) Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius, Ar­nas Pui­pa ir Pau­lius Po­ne­lis su ko­man­da ir tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu.

Anykš­čiuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vai­kų ir jau­nu­čių graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, iš­ko­vo­jo po vie­ną auk­so, si­dab­ro ir bron­zos me­da­lį.

Tarp jau­nu­čių pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 75 ki­log­ra­mų), o ant­rąją vie­tą užė­mė Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius.

Tarp vai­kų tre­čiąją vie­tą iš­ko­vo­jo Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 37 ki­log­ra­mų). Tru­pu­tį iki pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko Ig­nui Ža­ba­raus­kui (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 41 ki­log­ra­mo), ku­ris at­kak­lio­je im­ty­je dėl bron­zos me­da­lio pra­lai­mė­jo Lat­vi­jos at­sto­vui ir li­ko ket­vir­tas. Po tur­ny­ro Pau­lius Po­ne­lis ir Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius li­ko Anykš­čiuo­se tarp­tau­ti­nė­je tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je reng­tis ar­tė­jan­čiam Eu­ro­pos jau­nu­čių čem­pio­na­tui.

Grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­re var­žė­si dau­giau kaip 200 im­ty­ni­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Nor­ve­gi­jos ir Iz­rae­lio.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos