Startavo žolės riedulio čempionatai

Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio fe­de­ra­ci­jos nuo­tr.
Vil­niaus "Žu­vėd­ros-SM Tau­ro" ir Šiau­lių "Aka­de­mi­jos" (ža­lia ap­ran­ga) su­si­ti­ki­mas bai­gė­si nu­li­nė­mis ly­gio­sio­mis.
Star­ta­vo Lie­tu­vos vy­rų ir mo­te­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­tai A ir B di­vi­zio­nuo­se.

A di­vi­zio­no vy­rų čem­pio­na­tas pra­si­dė­jo rung­ty­nė­mis tarp Šir­vin­tų SK "Bal­tic Champs Jež­vi­tas" ir Vil­niaus SŽK "Žu­vėd­ra-SM Tau­ras" ko­man­dų. Jau pir­mo­se rung­ty­nė­se in­ten­sy­viai star­ta­vę vai­ki­nai du kė­li­nius iš­lai­kė ly­gų re­zul­ta­tą, ta­čiau 47 rung­ty­nių mi­nu­tę pir­muo­sius taš­kus pel­nė Šir­vin­tų ko­man­dos ka­pi­to­nas Gied­rius Gri­dziuš­ka. Re­zul­ta­tą už­tvir­ti­no ant­rą­jį įvar­tį ma­žo­jo kam­pi­nio me­tu pel­nęs Žy­gi­man­tas Bal­siu­kas ir šį kar­tą "Žu­vėd­ros" klu­bas tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Šir­vin­tų ko­le­gų pra­na­šu­mą re­zul­ta­tu 2:0.

To­li­mes­nė­se vy­rų čem­pio­na­to ko­vo­se šir­vin­tiš­kiai nu­ga­lė­jo Šiau­lių ko­le­gas re­zul­ta­tu 4:0 ir šiuo me­tu pir­mau­ja tur­ny­ri­nės len­te­lės po­zi­ci­jo­je. Tuo tar­pu Vil­niaus SK "Ar­das-Ru­da­mi­na" ir SŽK "Žu­vėd­ra-SM Tau­ras" ko­man­dų dvi­ko­va bu­vo in­ten­sy­ves­nė. Ko­man­dos įvar­čiais ap­si­kei­tė tik tre­čio kė­li­nio ant­ro­je pu­sė­je. Pir­mie­ji sa­vo įvar­tį pel­nė "Žu­vėd­ros" ko­man­dos ko­le­gos, ta­čiau grei­tu įvar­čiu tą pa­čią mi­nu­tę jiems at­sa­kė "Ar­do-Ru­da­mi­nos" spor­ti­nin­kai. Iš­nau­do­ję grei­tą žai­di­mą jie pel­nė dar vie­ną įvar­tį. Pas­ku­ti­nis kė­li­nys bu­vo be įvar­čių ir rung­ty­nės pa­si­bai­gė re­zul­ta­tu 2:1.

Mo­te­rų žo­lės rie­du­lio A di­vi­zio­no čem­pio­na­tas pra­si­dė­jo Šiau­lių "Aka­de­mi­jos" ir Kel­mės SK "Auš­ra" rung­ty­nė­mis. Per­ga­le pir­ma­me ko­man­dų su­si­ti­ki­me džiau­gė­si Šiau­lių mer­gi­nos, nu­ga­lė­ju­sios re­zul­ta­tu 2:0. Šiau­lie­tės jau pir­ma­me kė­li­ny­je iš­si­ver­žė į prie­kį ma­žo­jo kam­pi­nio me­tu, o ant­ra­me kė­li­ny­je pel­nė ant­rą įvar­tį.

Ki­ta­me su­si­ti­ki­me Kel­mės SK "Auš­ra" prieš Vil­niaus "Žu­vėd­ros-SM Tau­ro" mer­gi­nas šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 1:0. Kel­miš­kes į prie­kį iš­ve­dė Ger­da Le­vic­kai­tė. Šiau­lių "Aka­de­mi­jos" ir "Šir­vin­tų SC-In­tos" su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ly­gio­sio­mis 1:1. Šir­vin­tiš­kės pir­mo­sios iš­si­ver­žė į prie­kį, ta­čiau pa­sku­ti­nia­me kė­li­ny­je Šiau­lių mer­gi­nos re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no. Ly­gio­sio­mis 0:0 bai­gė­si ir ki­tas "Aka­de­mi­jos" su­si­ti­ki­mas prieš "Žu­vėd­rą-SM Tau­rą". Tu­rė­ju­sios ne­ma­žai pro­gų, šiau­lie­tės jų neiš­nau­do­jo.

Lie­tu­vos vy­rų B di­vi­zio­ne pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se su­si­ti­ko Šir­vin­tų SC ir Vil­niaus SŽK "Žu­vėd­ra-SM Tau­ras-Pie­tų me­teo­ras" ko­man­dos. Pir­mie­ji į prie­kį iš­si­ver­žė šir­vin­tiš­kiai, ta­čiau Vil­niaus ko­man­dos ko­le­gos ant­ro­jo kė­li­nio me­tu re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no, o li­kus žais­ti 5 mi­nu­tes iki rung­ty­nių pa­bai­gos, re­zul­ta­tą per­svė­rė ir šven­tė sa­vo pir­mą­ją per­ga­lę.

Ki­to­se rung­ty­nė­se tarp Vil­niaus ra­jo­no "SM-Ar­das" ir Šiau­lių "Aka­de­mi­jos" vai­ki­nų vy­ra­vo ly­gio­sios. Vis pir­mau­jan­čius "Ar­do" vai­ki­nu­kus šiau­lie­čiai su­ge­bė­da­vo pa­si­vy­ti ir rung­ty­nes pa­baig­ti re­zul­ta­tu 2:2.

Mo­te­rų B di­vi­zio­ne Šiau­lių "Aka­de­mi­jos" ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos ko­man­dų der­bis bu­vo la­bai re­zul­ta­ty­vus. Ko­man­dos kar­tu mu­šė net 8 įvar­čius, ta­čiau nuo pat pra­džių net 3 įvar­čiais iš­si­ver­žu­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos ko­man­da ne­ke­ti­no pa­leis­ti sa­vo po­zi­ci­jų iki pat rung­ty­nių pa­bai­gos. Mer­gi­nos re­zul­ta­tu 5:3 lai­mė­jo prieš sa­vo ko­le­ges. Ki­to­se rung­ty­nė­se su­si­ti­ko Šir­vin­tų SC ir Kau­no "Verš­vai-Tau­ras" ko­man­dos. Rung­ty­nė­se do­mi­na­vo šir­vin­tiš­kės, ku­rios pir­mą­jį ir tre­čią­jį rung­ty­nių kė­li­nius mu­šė įvar­čius ir rung­ty­nes lai­mė­jo re­zul­ta­tu 2:0.