Snaiperio konkurse E. Stankevičius į pusfinalį nepateko

LKL / BNS nuo­tr.
Snai­pe­rio kon­kur­so pus­fi­na­ly­je Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius su­rin­ko 16 taš­kų, kaip ir Dei­vi­das Sir­vy­dis bei Ma­rius Run­kaus­kas, bet į ki­tą eta­pą ne­pa­te­ko.
Vie­nin­te­lis "Šiau­lių" at­sto­vas "Ci­ta­de­le" Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės tur­ny­ro fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bo­se Klai­pė­do­je Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius tro­fė­jaus į Šiau­lius ne­par­ve­žė.

Pir­ma­sis tarp vi­sų da­ly­vių pra­dė­jęs "Bet­sa­fe-LKL" snai­pe­rio kon­kur­są Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius at­lai­kė įtam­pą ir at­ran­ko­je su­rin­ko 16 taš­kų bet į ki­tą eta­pą ne­pa­te­ko.

Iki ga­li­my­bės tęs­ti ko­vą dėl snai­pe­rio ap­do­va­no­ji­mo jam pri­trū­ko vos 1 taik­laus me­ti­mo.

Šiau­lie­tį iš ko­vos iš­stū­mė pa­sku­ti­nis sa­vo me­ti­mų se­ri­ją at­li­kęs Lie­tu­vos krep­ši­nio le­gen­da Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Į kon­kur­są pa­kvies­tas sve­čio tei­sė­mis aukš­taū­gis at­ran­ko­je su­rin­ko 18 taš­kų.

Snai­pe­rio var­dą vie­tos sir­ga­lių džiaugs­mui iš­ko­vo­jo "Nep­tū­no" at­sto­vas Os­val­das Oli­se­vi­čius, fi­na­le 17:15 įvei­kęs Prie­nų "CBet" at­sto­vą Mar­ty­ną Var­ną.

Suimp­ro­vi­zuo­ta­me mi­ni tri­taš­kių kon­kur­se rung­ty­nių dėl bron­zos per­trau­kos me­tu lai­kus, kai pa­ts yra lai­mė­jęs šį kon­kur­są, ga­li­my­bę pri­si­min­ti tu­rė­jo ir bu­vęs "Šiau­lių" žai­dė­jas Do­na­tas Sla­ni­na, šiuo me­tu dir­ban­tis su per­spek­ty­viau­siais re­gio­no jau­nai­siais ta­len­tais "Sau­lės" krep­ši­nio aka­de­mi­jo­je ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je.

Taik­lia ran­ka gar­sė­jęs šiau­lie­tis pa­ro­do­mo­jo­je dvi­ko­vo­je su­si­ko­vė su pra­mo­gų vers­lo at­sto­vu Jo­nu Nai­niu. Me­ti­mų se­ri­jo­je iš tri­jų po­zi­ci­jų D. Sla­ni­na su­rin­ko 13 taš­kų, jo var­žo­vas – 4 taš­kus.

Į "Bet­sa­fe-LKL" čem­pio­na­to ko­vas "Šiau­liai" grįš po rink­ti­nių per­trau­kos ko­vo 1 die­ną, kai ypač svar­bio­se rung­ty­nė­se sa­vo aikš­tė­je su­si­tiks su Kė­dai­nių "Ne­vė­žiu".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.