Karaliaus Mindaugo taurės žygis "Šiauliams" baigėsi Kaune

bcsiau­liai.lt nuotr.
"Šiau­lių" žy­gis Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės tur­ny­re bai­gė­si tre­čia­die­nį Kau­ne prieš "Žal­gi­rį".
Kau­no "Žal­gi­ris" be di­des­nių pro­ble­mų už­si­tik­ri­no ke­lia­la­pį į "Ci­ta­de­le" Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės (KMT) fi­na­lo ket­ve­riu­kę. Kau­nie­čiai na­muo­se 105:66 (28:17, 20:12, 36:22, 21:15) su­triuš­ki­no "Šiau­lius".

Žal­gi­rie­čiai KMT pus­fi­na­ly­je į ko­vą stos prieš Pa­ne­vė­žio "Liet­ka­be­lį", ku­ris tre­čia­die­nį eli­mi­na­vo Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­des". Rung­ty­nes šian­dien nuo 14 va­lan­dos trans­liuos LRT te­le­vi­zi­ja.

"Žal­gi­ris" rung­ty­nė­se prieš šiau­lie­čius pa­ko­re­ga­vo ir re­kor­dų kny­gas. Ši per­ga­lė nuo šiol bus pri­si­me­na­ma, kaip re­zul­ta­ty­viau­sia "Ci­ta­de­le" KMT tur­ny­ro is­to­ri­jo­je. Bu­vęs re­kor­das taip pat pri­klau­sė žal­gi­rie­čiams. Praė­ju­siais me­tais jie 104 taš­kus įme­tė ir­gi "Šiau­liams".

Rung­ty­nės pa­žy­mė­tos ir itin re­tu fe­no­me­nu – Kau­no "Žal­gi­ris" vien per tre­čią­jį kė­li­nį pa­tai­kė net 10 tri­taš­kių. Jie už­ge­si­no int­ri­gos užuo­maz­gas, ku­rių ma­žė­jo jau nuo pir­mo­jo švil­pu­ko.

Meist­riš­ku­mo klau­si­mai pa­ma­žu spren­dė­si jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je. "Žal­gi­ris" rung­ty­nė­se star­ta­vo 10:2 spur­tu. To­kio in­ten­sy­vu­mo sve­čiai neat­lai­kė, o kau­nie­čiai jau fik­sa­vo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą (26:15).

Nors "Šiau­liams" ne­trūks­ta stip­rių vy­rų po krep­šiu, ta­čiau ten šei­mi­nin­ka­vo "Žal­gi­ris". Vien per pir­mą­jį kė­li­nį iš 28 "žal­gi­rie­čių" taš­kų 18 bu­vo pel­ny­ta bau­dos aikš­te­lė­je.

Jau­nie­ji "žal­gi­rie­čiai" Mar­ti­nas Ge­be­nas ir Ro­kas Jo­ku­bai­tis bu­vo la­bai ryš­kūs ant par­ke­to. Jau­nuo­liai iki per­trau­kos kar­tu su­rin­ko 15 taš­kų ir 21 nau­din­gu­mo ba­lą.

"Tik­rai pra­dė­jo­me la­bai ge­rai, ak­cen­ta­vo­me "Šiau­lius" ke­lias die­nas, nes tu­rė­jo­me dvi sun­kias rung­ty­nes su jais. Išė­jo­me su­si­kau­pę nuo pat rung­ty­nių pra­džios ir vyk­dė­me vis­ką ne­blo­gai", – pa­ki­tu­sią ko­man­dos mo­ty­va­ci­ją prieš kul­niuo­da­mas į rū­bi­nę api­bū­di­no R. Jo­ku­bai­tis.

Vaiz­do ne­ga­di­no ir ki­ti žai­dė­jai žen­gę į aikš­tę, o "Žal­gi­rio" pa­jė­gu­mas jau ta­po nea­be­jo­ti­nas – 48:29 po 20 mi­nu­čių žai­di­mo lai­ko.

"Šiau­lių" gre­to­se tik Be­nas Gri­ciū­nas ir Ro­kas Gus­tys de­monst­ra­vo ge­ro žai­di­mo blyks­nius. Abu jie iki per­trau­kos su­rin­ko po 11 nau­din­gu­mo ba­lų, o B. Gri­ciū­nas pa­si­žy­mė­jo 12 taš­kų.

"Nu­si­lei­do­me fi­ziš­ku­mu... Rei­kia tai­sy­ti klai­das. Lei­do­me jiems ge­rai jaus­tis", – po itin il­go pa­si­ta­ri­mo rū­bi­nė­je vis dar pa­kri­kęs žo­džius rin­ko R. Gus­tys.

Rung­ty­nės "bai­gė­si" jau tre­čio­jo kė­li­nio pra­džio­je. R. Jo­ku­bai­tis, Pau­lius Jan­kū­nas ir Ar­tū­ras Mi­lak­nis smei­gė po tri­taš­kį ir skir­tu­mas da­rė­si ne­pa­do­rus (62:33). "Žal­gi­rie­čiai" per tre­čią­jį ket­vir­tį įme­tė net 10 tri­taš­kių.

"Šiau­liams" tre­čia­die­nį fa­ta­liš­kai ne­kri­to to­li­mi me­ti­mai – per vi­sas rung­ty­nes pa­tai­kė 2 tri­taš­kius iš 17 ban­dy­mų.

Šiau­lie­čiai į Kau­ną at­vy­ko nu­krau­ja­vę. Iš ro­ta­ci­jos iš­kri­to ap­si­nuo­di­jęs Ke­ro­nas Des­hield­sas.

"Šiau­liams" B. Gri­ciū­nas pel­nė 23 taš­kus (5 atk. kam.), R. Gus­tys – 19 (10 atk. kam., 5 rez. per­d., 32 naud. bal.), Au­ri­mas Ur­bo­nas – 7 (7 rez. per­da­vi­mai), An­ta­nas Ud­ras – 5.

"Žal­gi­riui" R. Jo­ku­bai­tis pel­nė 17 taš­kų, Za­chas Le­Day (5 atk. kam., 21 naud. bal.) ir J. Lan­da­le'as (6 atk. kam., 21 naud. bal.) – po 15 taš­kų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.