Šiauliečiai žolės riedulininkai iškovojo U-14 čempionų titulą

Lu­ko BART­KAUS nuo­tr.
Šiau­lių "Aka­de­mi­jos-1" žo­lės rie­du­li­nin­kai ta­po Lie­tu­vos vai­kų žo­lės rie­du­lio ber­niu­kų (U-14) ly­gos čem­pio­nais.
Ru­da­mi­no­je įvy­ko fi­na­li­nės Lie­tu­vos vai­kų žo­lės rie­du­lio ber­niu­kų (U-14) ly­gos var­žy­bos. Šiau­lių "Aka­de­mi­jos-1" ko­man­da rung­ty­nė­se su Vil­niaus ra­jo­no vai­ki­nų ko­man­da iš­ko­vo­jo per­ga­lę re­zul­ta­tu 3:1.

Šir­vin­tų spor­to cent­ro ko­man­da rung­ty­nes prieš Šiau­lių "Aka­de­mi­jos-2" ko­man­dą lai­mė­jo re­zul­ta­tu 2:0.

Rung­ty­nė­se dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­ti­ko Vil­niaus ra­jo­no ir "Aka­de­mi­jos-2" ko­man­dos. Šį kar­tą stip­res­nė bu­vo Vil­niaus ra­jo­no ko­man­da, ku­ri rung­ty­nes lai­mė­jo re­zul­ta­tu 5:0.

Fi­na­li­nė­se rung­ty­nė­se su­si­ti­ko "Aka­de­mi­jos-1" ir Šir­vin­tų SC ko­man­dos. Įtemp­to­se rung­ty­nė­se abi ko­man­dos tu­rė­jo pro­gų, ta­čiau jas taik­liau iš­nau­do­jo Šiau­lių vai­ki­nai, lai­mė­ję 3:2, ku­rie ta­po Lie­tu­vos vai­kų ly­gos U-14 čem­pio­nais.

Ko­man­do­se taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti ir ge­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai. Jais ta­po Po­vi­las Sin­ke­vi­čius (Šiau­lių "Aka­de­mi­ja-1" ), Da­nie­lius Ko­jis (Šir­vin­tų SC), Da­niel Jur­ce­vič (Vil­niaus r. ko­man­da), Ig­nas Gied­rai­tis (Šiau­lių "Aka­de­mi­ja-2").