"Rio-Startas" užsitikrino vietą finalo ketverte

Ma­to BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kau­no "Rio-Star­to" klu­bas sa­vo aikš­tė­je 3-1 nu­ga­lė­jo Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pą ir 3-0 Jo­niš­kio "Jo­niš­kio bal­dų-Vid­re­nos" ko­man­dą ir už­si­tik­ri­no vie­tą fi­na­li­nia­me ket­ver­te.
Sa­vait­ga­lį tę­sė­si ko­vos Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (LTF) Di­džio­sios tau­rės tur­ny­ro at­ran­ki­nia­me eta­pe. Per­ga­lių se­ri­ją iki tri­jų šia­me tur­ny­re pra­tę­sė ir vie­tą fi­na­lo ket­ver­te už­si­tik­ri­no Kau­no "Rio-Star­to" klu­bas.
Kau­nie­čiai sa­vo aikš­tė­je 3-1 (25:18, 18:25, 25:13, 25:19) nu­ga­lė­jo Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pą ir 3-0 (25:7, 25:19, 25:18) pra­no­ko Jo­niš­kio "Jo­niš­kio bal­dų-Vid­re­nos" ko­man­dą.

At­ran­ki­nis eta­pas baig­sis gruo­džio 7–8 die­no­mis – Kau­no ir Jo­niš­kio eki­pos vie­šės Šiau­liuo­se.

Į pus­fi­na­lį iš­kart pa­te­ko praė­ju­sių me­tų tau­rės nu­ga­lė­to­jai Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" tink­li­nin­kai ir fi­na­li­nių var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rė Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­vos" eki­pa.

Bal­ti­jos mo­te­rų tink­li­nio čem­pio­na­te sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos eki­poms per­ga­lių iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko, bet Jo­na­vos ir Aly­taus eki­pos pel­nė taš­kus pra­lai­mė­ju­sios po pen­kių se­tų ko­vos.

Jo­na­vos "Auš­ri­nė-KKSC" na­muo­se 2-3 (23:25, 25:23, 16:25, 25:19, 7:15) pra­lai­mė­jo Ry­gos RVS (Lat­vi­ja) eki­pai. Šei­mi­nin­kėms 21 taš­ką pel­nė Ger­da Gru­dzins­kai­tė, 13 – Vai­va Va­lio­ny­tė, 12 – Ga­bi­ja Kas­pe­ra­vi­čiū­tė, 10 – Iry­na And­re­je­va.

Ki­tą die­ną jo­na­viš­kės taip pat sa­vo aikš­tė­je 2-3 (25:14, 25:23, 25:27, 14:25, 11:15) neat­si­lai­kė prieš Jel­ga­vos "Jel­ga­va-LLU" (Lat­vi­ja) eki­pą. Šį­kart Jo­na­vos klu­bui V. Va­lio­ny­tė pel­nė 19 taš­kų, G. Gru­dzins­kai­tė – 13, Ga­bi­ja Kas­pe­ra­vi­čiū­tė – 12.

Bal­ti­jos čem­pio­nė Aly­taus "Pre­ky­ba-Pa­ra­ma" iš­vy­ko­je po at­kak­lios ko­vos 2-3 (21:25, 25:23, 25:21, 27:29, 13:15) pra­lai­mė­jo čem­pio­na­to ly­de­rei Tar­tu "TU-Big­bank" (Es­ti­ja) eki­pai. Aly­taus ko­man­dai 26 taš­kus pel­nė Je­ka­te­ri­na Ko­vals­ka­ja, 20 – Ag­nė Dau­ny­tė, 14 – Vik­to­ri­ja Je­mel­jan­čiuk, 10 – Na­ta­li­ja Ba­kun.

Šiam Es­ti­jos klu­bui pra­lai­mė­jo ir Kau­no "Kau­no-VDU" eki­pa. Ji tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vių pra­na­šu­mą 0-3 (18:25, 22:25, 21:25). Kau­nie­tėms 10 taš­kų pel­nė Krys­ty­na Zab­loc­ka, 7 – Kot­ry­na Mo­tie­jū­nai­tė.

"Kau­nas-VDU" (5 tšk.) tur­ny­ro len­te­lė­je uži­ma šeš­tą­ją vie­tą, "Pre­ky­ba-Pa­ra­ma" (5 tšk.) – sep­tin­tą­ją, o "Auš­ri­nė-KKSC" (2 tšk.) – de­vin­tą­ją.

TOP SPORT Lie­tu­vos mo­te­rų čem­pio­na­te sa­vait­ga­lį bu­vo su­žais­tos vie­nin­te­lės rung­ty­nės. Jo­se Vil­niaus uni­ver­si­te­tas sa­vo aikš­tė­je 3-0 (25:21, 25:21, 25:13) nu­ga­lė­jo Kau­no LSU eki­pą.

Nu­ga­lė­to­joms po 12 taš­kų pel­nė Jo­vi­ta Bu­kan­ty­tė ir Bea­ta Gor­ban, 11 – Kot­ry­na Kon­tau­tai­tė. Kau­no ko­man­do­je re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė Vik­to­ri­ja Žu­kaus­kai­tė (8 tšk.).

VU (8 tšk.) tur­ny­ro len­te­lė­je uži­ma ket­vir­tą­ją vie­tą, o LSU (0 tšk.) – sep­tin­tą­ją.

TOP SPORT Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio I ly­gos pir­me­ny­bė­se po sa­vait­ga­lio rung­ty­nių pir­mo­je vie­to­je įsi­tai­sė Kau­no "Ma­ri­to" (7 tšk.). Kau­nie­čiai iš­vy­ko­je 3-2 (22:25, 19:25, 25:23, 28:26, 15:13) nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio KKSC ko­man­dą ir na­muo­se 3-0 (25:18, 25:10, 25:17) pra­no­ko Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tą.

Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas čem­pio­na­te da­li­na­si Kel­mės "Kel­mė" ir Kau­no "Rio-Star­tas-2" (po 5 tšk.).