Planetos vicečempionas A. Paulauskas tikisi pagerinti pasaulio rekordą

Do­mi­ny­ko Ge­ne­vi­čiaus nuo­tr.
"Di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja – no­ras tap­ti pa­sau­lio jė­gos tri­ko­vės čem­pio­nu. Šia­me spor­te trūks­ta tik šio ti­tu­lo", – sa­kė jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jęs Aman­das Pau­laus­kas.
Ant­ra­die­nį į Lie­tu­vą su­grį­žo pa­sau­lio jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te Du­ba­ju­je (JAE) si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jęs Aman­das Pau­laus­kas.
Pla­ne­tos jė­gos tri­ko­vės su spe­cia­lia ap­ran­ga čem­pio­na­to svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 120 kg var­žy­bo­se mū­siš­kis tri­ko­vė­je su­rin­ko 1 080 kg ir pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą.

Var­žy­bos pra­si­dė­jo pri­tū­pi­mų su štan­ga rung­ti­mi. Jo­je lie­tu­vis su 410 kg užė­mė ket­vir­tą­ją po­zi­ci­ją. Štan­gos spau­di­me A. Pau­laus­kas (325 kg) užė­mė ant­rą­ją vie­tą ir pel­nė ma­žą­jį si­dab­ro me­da­lį, o štan­gos at­kė­li­me (345 kg) li­ko de­vin­tas. Pas­ta­ro­sio­se dve­jo­se rung­ty­se bu­vo pa­siek­ti Lie­tu­vos re­kor­dai.

Spor­ti­nin­kas pri­si­pa­ži­no, kad šis lai­mė­ji­mas yra di­džiau­sias jo kar­je­ros pa­sie­ki­mas.

Ka­dan­gi ne­bu­vo iš­veng­ta klai­dų, lie­tu­vis yra įsi­ti­ki­nęs, kad re­zul­ta­tus dar ga­li­ma ge­rin­ti.

Lie­tu­viui ap­mau­džiai su­si­klos­tė pri­tū­pi­mų su štan­ga pa­sku­ti­nis ban­dy­mas, ku­riuo me­tu jis mė­gi­no pri­tūp­ti su 417,5 kg sve­rian­čia štan­ga. Nors lie­tu­vis su­ge­bė­jo at­si­sto­ti, bet jo ban­dy­mą įskai­tė tik vie­nas tei­sė­jas iš tri­jų.

"Kai at­si­sto­jau, tai bu­vo min­tis, kad gal­būt pa­vy­ko, bet sto­da­mas į vir­šų šiek tiek su­svy­ra­vau. Gal­vo­jau, ar ne­pa­žei­džiau ko­kios nors tai­syk­lės. Ban­dy­mas bu­vo ne­sėk­min­gas, nes trū­ko šiek tiek pri­tū­pi­mo kam­po gy­lio. Bu­vo ap­mau­du, bet li­ko­me pa­ten­kin­ti prieš tai pa­siek­tu re­zul­ta­tu. 410 kg lei­do užim­ti ket­vir­tą vie­tą tarp 28 da­ly­vių. Tai – pa­kan­ka­mai ge­ras re­zul­ta­tas", – pa­brė­žė A. Pau­laus­kas.

Pa­sau­lio čem­pio­nu ta­po uk­rai­nie­tis Olek­si­jus Byč­ko­vas. Jis pa­sie­kė nau­ją pla­ne­tos re­kor­dą re­kor­dą – 1 132,5 kg.

"Ki­tas pa­vo­jin­gas kon­ku­ren­tas bu­vo ang­las, ku­riam ne­pa­vy­ko tris­kart pa­kel­ti svo­rio ir jis iš­kri­to. Dėl ant­ros vie­tos ko­vo­jo­me su Ki­ni­jos at­sto­vu, ku­ris ga­liau­siai ir­gi neį­vei­kė vie­nos iš rung­čių. Tuo­met li­ko pran­cū­zas ir ja­po­nas, ku­rie iš­si­ri­kia­vo už ma­nęs", – tei­gė A. Pau­laus­kas.

Jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­tai yra du – kla­si­ki­nis ir su spe­cia­lia ap­ran­ga.

"Gal­būt leng­ves­nis ke­lias – tre­ni­ruo­tės ir pa­si­ruo­ši­mas – yra be ap­ran­gų. Su ap­ran­go­mis yra žy­miai sun­kes­nis pa­si­ruo­ši­mas, daug di­des­ni svo­riai, to­dėl tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek fi­ziš­kai su ap­ran­go­mis var­žy­tis yra sun­kiau", – aiš­ki­no spor­ti­nin­kas.

Kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės pa­sau­lio čem­pio­na­tas vyks atei­nan­tį pa­va­sa­rį. Taip pat pa­va­sa­rį jo lau­kia štan­gos spau­di­mo pla­ne­tos pir­me­ny­bės. Ki­tą ru­de­nį vyks pa­sau­lio čem­pio­na­tas su spe­cia­lia ap­ran­ga, kur vyks at­ran­ka į pa­sau­lio žai­dy­nes.

"Pag­rin­di­nis tiks­las – pa­te­ki į pa­sau­lio žai­dy­nes, ku­rios 2021 me­tais vyks JAV. Tam rei­kės nu­ga­lė­ti ir prie­ši­nin­ką iš Uk­rai­nos. Ma­nau, kad tai ga­li pa­vy­ki, nes šiam čem­pio­na­tui pa­si­ruoš­ti tu­rė­jo­me tik du mė­ne­sius. Ki­tais me­tais tu­rė­si­me dau­giau lai­ko, to­dėl bus įma­no­ma ne tik ap­lenk­ti uk­rai­nie­tį, bet ir pa­ge­rin­ti pa­sau­lio re­kor­dą", – sa­kė A. Pau­laus­kas.