Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­pio­na­te pel­nė si­dab­rą

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
An­ta­nas Gri­cius Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­pio­na­te Pran­cū­zi­jo­je iš­ko­vo­jo si­dab­rą.
Dar prieš pa­skel­biant ka­ran­ti­ną, Pran­cū­zi­jos Al­bi mies­te vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jė­gos tri­ko­vės (be spe­cia­lios ap­ran­gos) ve­te­ra­nų čem­pio­na­te sėk­min­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­va­vęs ir si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jęs kur­šė­niš­kis An­ta­nas Gri­cius.

60–me­tis Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo na­rys bu­vo ant­ras svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 93 kg. Jo tri­ko­vės su­ma – 520 kg. Du ma­žuo­sius si­dab­ro me­da­lius A. Gri­cius pel­nė ir už ant­rą­sias vie­tas at­ski­ruo­se veiks­muo­se – pri­tū­pi­muo­se su štan­ga ant pe­čių (192,5 kg) ir štan­gos at­kė­li­me nuo grin­dų (217,5). Štan­gos spau­di­me gu­lint ant suo­le­lio kur­šė­niš­kis iš­kė­lė 110 kg ir li­ko penk­tas.

Dar vie­ną si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Ša­kių „For­tū­nos“ at­sto­vas Vid­man­tas Baub­lys. 55 me­tų at­le­to, rung­ty­nia­vu­sio svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 kg, tri­ko­vės su­ma – 380 kg. Jis taip pat dar pel­nė ir tris ma­žuo­sius si­dab­ro me­da­lius: už ant­rą­sias vie­tas pri­tū­pi­muo­se (120 kg), spau­di­me gu­lint (100 kg) ir at­kė­li­me (160 kg).

Ti­kė­ti­na, jog šios var­žy­bos bu­vo pa­sku­ti­nis jė­gos tri­ko­vi­nin­kų star­tas pa­va­sa­rį, nes dėl Co­vid–19 tiek Lie­tu­vos, tiek ir Eu­ro­pos bei pa­sau­li­nė jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jos at­šau­kė (ar­ba nu­kė­lė vė­les­niam lai­kui) vi­sas pa­va­sa­rį tu­rė­ju­sias vyk­ti var­žy­bas.