Pagerbta Šiaulių futbolo legenda

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Ro­mual­dui Ur­ni­kui 90-me­čio pro­ga me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas įtei­kė pa­dė­ką ir sim­bo­li­nę do­va­ną bei gė­lių.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gerb­tas 90 me­tų ju­bi­lie­jų ne­se­niai at­šven­tęs le­gen­di­nis fut­bo­li­nin­kas, tre­ne­ris, spor­to or­ga­ni­za­to­rius Ro­mual­das Ur­ni­kas.

R. Ur­ni­kui įteik­ta sim­bo­li­nė Sa­vi­val­dy­bės do­va­na ir me­ro pa­dė­kos raš­tas. Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai fut­bo­lo le­gen­dai plo­jo at­si­sto­ję.

R. Ur­ni­kas fut­bo­lui pa­sky­rė be­veik 40 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų. Jis žai­dė Šiau­lių "El­nio" ko­man­do­je, su ku­ria du kar­tus (1953 m., 1957 m.) ta­po res­pub­li­kos čem­pio­nu ir iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo ("Tie­sos") tau­rę (1957 m.).

Vė­liau bū­rė ir tre­ni­ra­vo Šiau­lių "Sta­ty­bi­nin­ko" ko­man­dą, ku­ri (1969 m., 1977 m. ) ta­po res­pub­li­kos čem­pio­ne, o 1974 m. iš­ko­vo­jo ir Lie­tu­vos fut­bo­lo ("Tie­sos") tau­rę.

R. Ur­ni­kas daug me­tų va­do­va­vo Šiau­lių sta­ty­bos tres­to spor­to komp­lek­sui bei Šiau­lių fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jai (1979–1989). Net du kar­tus le­gen­di­nis spor­ti­nin­kas ir tre­ne­ris bu­vo ap­do­va­no­tas me­da­liu "Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui" (1999 m. ir 2005 m.). 2017 me­tais R. Ur­ni­kui bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos III laips­nio or­di­nas už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus fut­bo­lui, taip pat gar­bės pa­dė­ka už nuo­pel­nus Lie­tu­vos fut­bo­lui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.