Me­tų ge­riau­sia spor­ti­nin­ke iš­rink­ta šiau­lie­tė Ka­mi­lė Gau­čai­tė

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lių spor­to cent­ro „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nė Ka­mi­lė Gau­čai­tė iš­rink­ta 2019 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų ug­dy­mo cent­rų Me­tų ge­riau­sia spor­ti­nin­ke.
Šiau­lių spor­to cent­ro „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nė Ka­mi­lė Gau­čai­tė iš­rink­ta 2019 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų ug­dy­mo cent­rų Me­tų ge­riau­sia spor­ti­nin­ke.

Olim­pi­nės rink­ti­nės kan­di­da­tė, be­si­ren­gian­ti 2020 m. To­ki­jo Olim­pi­nėms žai­dy­nėms, mo­te­rų im­ty­nė­mis už­sii­ma 10 me­tų ir jau ga­li pa­si­gir­ti pui­kiais pa­sie­ki­mais: penk­ta vie­ta Eu­ro­pos čem­pio­na­te Bu­ka­reš­te (2019 m.), 16 vie­ta Eu­ro­pos žai­dy­nė­se Mins­ke (2019), 10 vie­ta pa­sau­lio čem­pio­na­te Nur Sul­ta­ne (2019), 14 vie­ta Eu­ro­pos čem­pio­na­te (2020).

Spor­ti­nin­kė bai­gė Šiau­lių spor­to gim­na­zi­ją, stu­di­juo­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­te ir to­liau sa­vo kar­je­rą pla­nuo­ja sie­ti su spor­tu. Ka­mi­lę tre­ni­ruo­ja tre­ne­riai Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus.

Komentarai

To raumuo    Ket, 2020-05-14 / 15:20
Gaila tavęs bičiuke. Per tave ji pervažiuotų, kaip plentvolis. Paskui ieškok tavęs...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.