Lietuvos vyrų tinklinio čempionate – šiauliečių pralaimėjimas

"Am­ber-Ar­lan­gos" nuo­tr.
Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio čem­pio­na­te vien­val­džiu čem­pio­na­to ly­de­riu ta­po nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą gi­nan­tis Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" klu­bas.
Sa­vait­ga­lį TOP SPORT Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio čem­pio­na­te bu­vo su­žais­tos dve­jos rung­ty­nės.
Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­va" iš­vy­ko­je 3-1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:14) įvei­kė Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" tink­li­nin­kus.

Ma­ri­jam­po­lės klu­bui 20 taš­kų pel­nė Li­nas Pet­ra­vi­čius, 11 – Jo­nas Ra­kic­kas. Šiau­lių ko­man­do­je 15 taš­kų pa­si­žy­mė­jo Eri­kas Ma­ka­ras, 10 – To­mas Ro­gal.

Ki­to­se int­ri­guo­jan­čio­se rung­ty­nė­se vien­val­džiu čem­pio­na­to ly­de­riu ta­po nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą gi­nan­tis Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" klu­bas. Jis na­muo­se 3-1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:18) nu­ga­lė­jo Kau­no "Rio-Star­to" eki­pą.

Nu­ga­lė­to­jus į prie­kį ve­dė Ar­tū­ras Vin­ce­lo­vi­čius. Jo są­skai­to­je – 17 taš­kų. 11 taš­kų pri­dė­jo Ar­tū­ras Va­sil­je­vas, 10 – Man­tas Gri­ne­vi­čius. Kau­no eki­po­je 21 taš­ką su­rin­ko Val­das Lis­tans­kis, 16 – Au­ri­mas Ma­zū­ras.

Po dvie­jų tu­rų TOP SPORT Lie­tu­vos čem­pio­na­te pir­mau­ja "Am­ber-Ar­lan­ga" (6 tšk.). To­liau ri­kiuo­ja­si "Rio-Star­to" ir "Sū­du­vos" (po 3 tšk.) eki­pos, o ket­vir­ta yra "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" (0 tšk.) ko­man­da.