Joniškyje atgimė tinklinis – startavo LTF Didžiosios taurės turnyras

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
"Jo­niš­kio bal­dų-Vid­re­nos" ko­man­da vie­nin­te­lė iš I ly­gos klu­bų ry­žo­si mes­ti iš­šū­kį aukš­čiau­sios ly­gos eki­poms LTF Di­džio­sios tau­rės tur­ny­re.
Sa­vait­ga­lį į Jo­niš­kį su­grį­žo di­dy­sis tink­li­nis. Bū­tent čia star­ta­vo Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (LTF) Di­džio­sios tau­rės tur­ny­ras.

"Jo­niš­kio bal­dų-Vid­re­nos" ko­man­da vie­nin­te­lė iš I ly­gos klu­bų ry­žo­si mes­ti iš­šū­kį aukš­čiau­sios ly­gos eki­poms ir pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se pa­de­monst­ra­vo, kad nė­ra vi­siš­ki aut­sai­de­riai.

Nors šei­mi­nin­kų eki­pa at­ran­ki­nio eta­po star­te 0-3 (21:25, 17:25, 26:28) nu­si­lei­do Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pai, Jo­niš­kis pa­ro­dė, kad tink­li­nis šia­me mies­te yra gy­vas ir tu­ri daug ga­li­my­bių aug­ti. Ir tai tu­rė­tų bū­ti ge­ras pa­vyz­dys ki­tiems ša­lies mies­tams ir ko­man­doms.

Ant­ra­ja­me tau­rės tur­ny­ro su­si­ti­ki­me "Jo­niš­kio bal­dų-Vid­re­nos" eki­pa 0-3 (18:25, 17:25, 11:25) pra­lai­mė­jo vie­nam iš TOP SPORT Lie­tu­vos čem­pio­na­to ly­de­rių Kau­no "Rio-Star­to" klu­bui.

"De­biu­tas įvy­ko toks, kaip ir ti­kė­ta­si. Gal­būt no­rė­jo­me bent iš vie­nos ko­man­dos atim­ti se­tą, bet si­tua­ci­ją tu­ri­me to­kią, į ko­kią pa­tys nuė­jo­me. Su Šiau­lių eki­pa žai­dė­me pil­na su­dė­ti­mi, tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai ly­gia­ver­čių kei­ti­mų, to­dėl pa­čios rung­ty­nės bu­vo gra­žes­nės. Sek­ma­die­nį trū­ko ke­le­to žai­dė­jų, pa­grin­di­nis cent­ro puo­lė­jas patyrė trau­mą, to­dėl ro­ta­ci­ja su­siau­rė­jo. Tai skau­džiai kir­to ko­man­dos žai­dė­jams ir nuo tos aki­mir­kos žai­di­mas ne­be­sik­li­ja­vo", – sa­kė Jo­niš­kio eki­pos tre­ne­ris Dai­nius Ku­čins­kas.

At­ran­kos LTF Di­džio­sios tau­rės eta­pas tę­sis ki­tą sa­vait­ga­lį. Tuo­met na­muo­se Šiau­lių ir Jo­niš­kio eki­pas priims Kau­no "Rio-Star­to" klu­bas.

D. Ku­čins­kas ap­gai­les­ta­vo, kad tau­rė­je ne­da­ly­vau­ja dau­giau že­mes­nių ly­gų ko­man­dų, ku­rios ne­pa­si­nau­do­ja pro­ga įgau­ti ver­tin­gos pa­tir­ties.

"Op­ti­miz­mo tu­ri­me ir to­liau. Ti­ki­mės, jog iš­vy­ko­je var­žo­vams gar­bin­gai pa­si­prie­šin­si­me. Mes džiau­gia­mės ga­lė­da­mi rung­ty­niau­ti su stip­riau­sio­mis Lie­tu­vos ko­man­do­mis, o tai yra ge­ra pa­tir­tis prieš I ly­gos ko­vas. Gai­la, kad dau­giau ko­man­dų iš­mė­gin­ti jė­gas Di­džio­jo­je tau­rė­je ne­pa­no­ro", – pri­dū­rė D. Ku­čins­kas.

Į pus­fi­na­lį iš­kart pa­te­ko praė­ju­sių me­tų tau­rės nu­ga­lė­to­jai Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" tink­li­nin­kai ir fi­na­li­nių var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rė Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­vos" eki­pa.