"Gintra-Universitetas" nugalėjo Lenkijos vicečempiones

„Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" klu­bo nuo­tr.
UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rui be­si­ruo­šian­čios Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės 4:1 nu­ga­lė­jo Len­ki­jos Ko­ni­no "KKPK Me­dyk" ko­man­dą.

UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rui be­si­ruo­šian­čios Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je 4:1 (0:0) nu­ga­lė­jo Len­ki­jos vi­ce­čem­pio­nę Ko­ni­no "KKPK Me­dyk" vie­nuo­li­kę.

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je žai­di­mas "ne­si­kli­ja­vo" nei vie­nai ko­man­dai, pa­vo­jin­gų pro­gų, iš­sky­rus ke­lis mo­men­tus, su­kur­ti žai­dė­joms ne­pa­vy­ko.

Vos pra­si­dė­jus ant­ra­jam kė­li­niui "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" iš­si­ver­žė į prie­kį, kai po Jer­mai­ne Seo­po­sen­we per­da­vi­mo iš kraš­to ka­muo­lį vie­nu lie­ti­mu tiks­liai nu­krei­pė Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė – 1:0.

Len­kės po šio pra­leis­to įvar­čio ne­sut­ri­ko ir veiks­mą per­kė­lė į šiau­lie­čių aikš­tės pu­sę. Po ke­lių mi­nu­čių bau­dos aikš­te­lės ri­bo­se ran­ka į ka­muo­lį su­žai­dus Ves­ti­nai Ne­ver­daus­kai­tei "Me­dyk" ga­vo pui­kų šan­są iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą ir juo pa­si­nau­do­jo. Įvar­tį nuo 11 met­rų žy­mos pel­nė Na­ta­lia Chu­dzik – 1:1.

Ne­sėk­min­gas epi­zo­das "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" vie­nuo­lik­tu­ko ne­pa­vei­kė. Liu­bou Hud­chan­ka tiks­liai per­da­vė ka­muo­lį į bau­dos aikš­te­lę Han­nai Pi­li­pen­kai, ji vėl per­svė­rė rung­ty­nių re­zul­ta­tą aikš­tės šei­mi­nin­kių pu­sėn – 2:1.

Pra­bė­gus vos ke­lioms mi­nu­tėms po pel­ny­to įvar­čio H. Pi­li­pen­ka pa­ste­bė­ju­si, jog var­žo­vių var­ti­nin­kė yra neap­dai­riai pa­li­ku­si sa­vo gi­na­mus var­tus, pre­ci­ziš­ku smū­giu iš to­li per­me­tė ka­muo­lį jai už gal­vos ir re­zul­ta­tas ta­po 3:1.

Taš­ką šia­me su­si­ti­ki­me pa­dė­jo po kei­ti­mo aikš­tė­je pa­si­ro­džiu­si Ga­bi­ja To­ro­po­vai­tė. Efek­ty­viais klai­di­na­mais ju­de­siais ke­lias var­žo­ves su­klai­di­nu­si jau­no­ji Šiau­lių eki­pos fut­bo­li­nin­kė įvar­tį pel­nė smū­giu į to­li­mą­jį var­tų kam­pą – 4:1.

Lie­tu­vos čem­pio­nės su "Me­dyk" eki­pa pa­sku­ti­nį kar­tą var­žė­si UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­re Len­ki­jo­je 2015 me­tais. Tuo­met Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės nu­si­lei­do re­zul­ta­tu 0:4.

Pas­ku­ti­nes kont­ro­li­nes rung­ty­nes prieš UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" žais rugp­jū­čio 1 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, 18 va­lan­dą, Šiau­lių mies­to cent­ri­nia­me sta­dio­ne prieš Ka­zachs­ta­no čem­pio­nes Šym­ken­to "BIIK-Ka­zy­gurt" fut­bo­li­nin­kes.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos