Dėl LTF Didžiosios taurės kovos "Amber-Arlanga" ir "Sūduva"

LFF nuo­tr.
Po sa­vait­ga­lį su­žais­tų rung­ty­nių paaiš­kė­jo, kad dėl Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (LTF) vy­rų Di­džio­sios tau­rės ko­vos Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" ir Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­vos" ko­man­dos.
Po sek­ma­die­nį pa­si­bai­gu­sių Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (LTF) vy­rų Di­džio­sios tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­lio su­si­ti­ki­mų paaiš­kė­jo, kad dėl pir­mo­jo šio se­zo­no tro­fė­jaus kau­sis Klai­pė­dos "Am­ber-Ar­lan­gos" ir Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­vos" ko­man­dos.

Tro­fė­jų gi­nan­tys "Am­ber-Ar­lan­gos" tink­li­nin­kai at­sa­ko­mo­sio­se pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se sek­ma­die­nį na­muo­se 3-0 (25:22, 25:15, 25:16) nu­ga­lė­jo Kau­no "Rio-Star­to" eki­pą.

"Tre­ne­ris pui­kiai iš­nau­do­jo žai­dė­jus ir vi­siems pa­da­li­no žai­di­mo lai­ką. Nu­si­tei­ki­mas bu­vo la­bai ge­ras, ži­no­jo­me, kad Kau­no ko­man­da yra la­bai ko­vin­ga, to­dėl sten­gė­mės sa­vo ge­res­niu žai­di­mu slo­pin­ti kau­nie­čių už­si­ve­di­mą. Per abe­jas rung­ty­nes kau­nie­čių priė­mi­mą ap­sun­ki­no­me sa­vo pa­da­vi­mais, to­dėl gin­tis bu­vo leng­viau. Sma­gu, kad į fi­na­lą ke­liau­si­me pui­kia nuo­tai­ka", – kal­bė­jo vie­nas Klai­pė­dos ko­man­dos ly­de­rių Ar­tū­ras Vin­ce­lo­vi­čius.

Pir­mą­sias rung­ty­nes Klai­pė­dos klu­bas Kau­ne taip pat lai­mė­jo 3-0.

Fi­na­le "Am­ber-Ar­lan­ga" kau­sis su Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­va". Ma­ri­jam­po­lie­čiai at­sa­ko­mo­sio­se rung­ty­nė­se na­muo­se 3-0 (25:15, 25:17, 25:18) pra­no­ko Šiau­lių "El­gos-Mas­ter Idea-SC Du­by­sos" eki­pą.

Pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą Šiau­liuo­se "Sū­du­va" lai­mė­jo po at­kak­les­nės ko­vos 3-1.

"Pus­fi­na­ly­je pa­vy­ko iš­veng­ti siurp­ri­zų. Šiau­liuo­se mes sun­ko­kai įsi­va­žia­vo­me, var­žo­vai lei­do mums žais­ti lais­vai ir mes at­si­pa­lai­da­vo­me. Dėl to žai­di­mas vė­liau ta­po klam­pus. Ma­ri­jam­po­lė­je var­žo­vai jau pa­lū­žo ir nu­lei­do ran­kas. Nors mū­sų žai­di­mas ban­ga­vo, lai­mė­jo ta ko­man­da, ku­ri tu­rė­jo lai­mė­ti, – kal­bė­jo "Sū­du­vos" tre­ne­ris Ro­mas Su­je­ta. – Mū­sų cent­ro po­zi­ci­ją su­stip­ti­no Jo­nas Ra­kic­kas ir Lu­kas Gu­das, ku­rie pa­kei­tė kai ku­riuos trau­muo­tus žai­dė­jus. Jų pa­tir­tis ir už­grū­din­tas cha­rak­te­ris pa­ro­dė sa­vo re­zul­ta­tą".

LTF Di­džio­sios tau­rės tur­ny­ro fi­na­lai vyks gruo­džio 21 die­ną Ma­ri­jam­po­lė­je.