Dakaro žvėris – prie Šiaulių "Lapės"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vių lenk­ty­ni­nin­kų pa­si­di­džia­vi­mas – Da­ka­ro vi­su­rei­gis "Mi­ni John Coo­per Works Ral­ly".
Šeš­ta­die­nį itin gau­siai su­si­rin­kę šiau­lie­čiai prie "Ge­le­ži­nės la­pės" skulp­tū­ros tu­rė­jo uni­ka­lią pro­gą pa­bend­rau­ti su "Ag­ro­ro­deo" Da­ka­ro eki­pa­žu – lenk­ty­ni­nin­ku Vai­do­tu Ža­la ir štur­ma­nu Sau­liu­mi Jur­ge­lė­nu.
Ren­gi­nio me­tu lie­tu­vių due­tas pri­sta­tė nau­ją­jį Da­ka­ro vi­su­rei­gį "Mi­ni John Coo­per Works Ral­ly", ku­riuo 2020-ųjų sau­sio 5 die­ną star­tuos Sau­do Ara­bi­jo­je. Per 12 die­nų da­ly­viai smė­ly­nais tu­rės įveik­ti 7 500 ki­lo­met­rų.

Įvy­kis

Šiau­liai lenk­ty­ni­nin­kams bu­vo tik vie­na sto­te­lė iš tą­dien ap­lan­ky­tų. Ly­giai to­kią pat uni­ka­lią pro­gą šeš­ta­die­nį tu­rė­jo ir Da­ka­ro ra­lio my­lė­to­jai iš Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus ir Kau­no.

Be mo­der­nio­jo au­to­mo­bi­lio "Mi­ni John Coo­per Works Ral­ly", ku­ris į Talk­šos eže­ro aikš­te­lę prie La­pės at­ga­ben­tas ant kel­tu­vo, smal­suo­liai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti ir ra­lio tech­ni­kos ser­vi­so vil­ki­ką "Man".

Ga­lin­go au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­mas Šiau­liuo­se su­lau­kė itin gau­saus smal­suo­lių bū­rio – vie­ni ki­šo sa­vo mo­bi­liuo­sius po au­to­mo­bi­lio spar­nais, gal ti­kė­da­mie­si pa­ma­ty­ti ste­buk­lą, ki­ti glau­dė no­sis prie sa­lo­no stik­lų, dis­ku­tuo­da­mi, kas, kaip ir ko­dėl su­mon­tuo­ta, su­dė­ta, su­suk­ta. Ne­sus­pė­ju­sie­ji pri­si­grūs­ti kuo ar­čiau vi­su­rei­gio, ant pe­čių kė­lė sa­vo vai­kus, grei­čiau­siai ti­kė­da­mie­si, kad bent jiems pa­vyks pa­ma­ty­ti ką nors iš­skir­ti­nai įdo­maus, įsi­min­ti­no.

Di­džiau­sias su­si­rin­ku­sių­jų "oho!" – V. Ža­lai ir S. Jur­ge­lė­nui nuė­mus "Mi­ni" prie­ki­nę da­lį, jun­gian­čią šo­nus ir va­di­na­mą­jį va­rik­lio dang­tį, po ku­riuo at­si­vė­rė dau­gy­bė me­ta­li­nių stry­pų, su­tvir­ti­nan­čių au­to­mo­bi­lį iki mak­si­mu­mo.

Anot lenk­ty­ni­nin­ko Vai­do­to Ža­los, tu­ras po Lie­tu­vą – tai sim­bo­li­nis pri­si­sta­ty­mas Da­ka­ro ra­lio my­lė­to­jams. Juo­lab kad spor­ti­nin­kai šiais me­tais iš­ties tu­ri, ką pa­ro­dy­ti.

Apie pu­sę mi­li­jo­no eu­rų kai­na­vęs nau­ja­sis "Mi­ni" iš tie­sų nau­jas tik lie­tu­viams. Jė­gas Da­ka­ro ra­lio tra­so­se jis jau yra iš­ban­dęs – anks­čiau juo lenk­ty­nia­vo "X-Raid" ko­man­dos pi­lo­tas Or­lan­do Ter­ra­no­va. Ki­ta ver­tus, V. Ža­los žo­džiais, au­to­mo­bi­liu­kas iš tie­sų yra lyg nau­jas – per­žiū­rė­tas iki smul­kiau­sio me­cha­niz­mo, nu­bliz­gin­tas ir ne­tu­ri nė vie­no nu­brė­ži­mo.

"Vi­sai ki­toks jis at­ro­dys po Da­ka­ro", – šyp­so­jo­si V. Ža­la.

Vie­ni pri­va­lu­mai

Vo­kie­čių "X-Raid" ko­man­dos ku­ria­mas spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis "Mi­ni", ku­riuo star­tuos lie­tu­viai, pa­si­žy­mi iš­skir­ti­ne iš­tver­me ir dau­giau nei 98 pro­cen­tų pa­ti­ki­mu­mu su­dė­tin­go­se il­gą lai­ką trun­kan­čio­se be­ke­lės lenk­ty­nė­se.

Dėl že­mes­nio svo­rio cent­ro ir pui­kaus svo­rio pa­skirs­ty­mo tarp ašių "Mi­ni" leng­vai val­do­mas. Bū­tent svo­rio ba­lan­sas – šio au­to­mo­bi­lio pri­va­lu­mas.

Vie­nas di­džiau­sių šio vi­su­rei­gio skir­tu­mų, prie ku­rio lenk­ty­ni­nin­kui te­ko pri­pras­ti – siau­res­nis su­ki­mo mo­men­to dia­pa­zo­nas.

Po va­rik­lio dang­čiu – tri­jų lit­rų dy­ze­li­nis BMW va­rik­lis su dve­jais tur­bo­komp­re­so­riais, ku­rie lei­džia pa­siek­ti 770 niu­ton­met­rų su­ki­mo mo­men­tą, lei­džian­tį leng­viau klam­po­ti smė­liu, lip­ti į sta­čius šlai­tus.

Va­rik­lio ga­lia į ra­tus per­duo­da­ma per 6 laips­nių "Sa­dev" grei­čių dė­žę. Sus­to­ti au­to­mo­bi­liui pa­de­da 320 mm skers­mens stab­džių dis­kai, ku­rių sto­ris yra 32 mm.

Į de­ga­lų ba­ką, ku­ris įtai­sy­tas ma­ši­nos sa­lo­ne, tel­pa dau­giau nei pus­ket­vir­to šim­to lit­rų dy­ze­li­no – toks kie­kis rei­ka­lin­gas tam, kad de­ga­lų smė­ly­nų tra­so­se ne­prit­rūk­tų vi­są lenk­ty­nių die­ną.

Mak­si­ma­lus "Mi­ni John Coo­per Works Ral­ly" grei­tis – 190 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Au­to­mo­bi­lis ve­ža tris at­sar­gi­nius ra­tus.

Au­to­mo­bi­lis yra dau­giau nei 200 ki­log­ra­mų leng­ves­nis už V. Ža­los tu­rė­tą "To­jo­tą". Tuš­čias jis sve­ria 1850 ki­log­ra­mų. Be to, jis tu­ri ne­prik­lau­so­mą va­žiuok­lę.

Ma­ši­nos sa­lo­ne – spe­cia­lios sė­dy­nės, sau­gan­čios lenk­ty­ni­nin­kus nuo trau­mų. Taip yra ap­sau­gos nuo kak­lo trau­mų – tai daž­niau­si su­ža­lo­ji­mai to­kio po­bū­džio lenk­ty­nė­se. Sau­gos dir­žai sau­go spor­ti­nin­kus iš vi­sų pu­sių.

Lenk­ty­ni­nin­kai vil­ki ne pa­pras­tus kom­bi­ne­zo­nus, o ne­de­gius. V. Ža­los pa­juo­ka­vi­mu, kos­tiu­mai ne­de­gūs tik tiek, kad lenk­ty­ni­nin­kams, ki­lus au­to­mo­bi­lio gais­rui, pa­kak­tų lai­ko at­si­seg­ti ap­sau­gas ir spruk­ti iš ma­ši­nos.

Lau­kia iš­šū­kiai

V. Ža­los par­tne­ris štur­ma­nas Sau­lius Jur­ge­lė­nas šiau­lie­čiams pa­pa­sa­ko­jo apie dy­ku­mos ra­lio iš­šū­kius. Anot jo, Da­ka­ro ra­ly­je lenk­ty­ni­nin­kai, skir­tin­gai nei ki­to­kio po­bū­džio lenk­ty­nė­se, tik gau­na ke­lio kny­gą – su­tar­ti­nį ženk­lų rin­ki­nį, pa­gal ku­riuos rei­kia su­ras­ti ke­lią, ir tra­sos iš anks­to ne­ži­no.

Ke­lio kny­go­je, anot S. Jur­ge­lė­no, pa­žy­mė­ti ir vi­si pa­vo­jin­gi taš­kai, pa­vyz­džiui, tramp­li­nas. Pa­vo­jin­gu­mo ženk­lai žy­mi­mi šauk­tu­kais. Jei­gu jų trys, rei­kia va­žiuo­ti vos 60 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu ar­ba net su­sto­ti, nes ta kliū­tis ga­li bū­ti su­si­ju­si ir la­bai sta­čiu nu­si­lei­di­mu.

Dar ki­toks va­žia­vi­mas, kai ten­ka iš­va­žiuo­ti į be­ke­lę, no­rint ne­nuk­lys­ti nuo marš­ru­to ten­ka va­do­vau­tis kom­pa­su, vei­kian­čiu per GPS.

Star­tas ir fi­ni­šas

Nau­ja­sis lie­tu­vių lenk­ty­ni­nis au­to­mo­bi­lis "Mi­ni John Coo­per Works Ral­ly" ir tech­ni­nio pa­lai­ky­mo vil­ki­kas į Sau­do Ara­bi­ją bus iš­ga­ben­ti jau gruo­džio pir­mo­jo­je pu­sė­je. Lenk­ty­nių da­ly­viai vyks kur kas vė­liau – li­kęs lai­kas skir­tas ge­rai pail­sė­ti prieš ali­nan­čias lenk­ty­nes.

Star­tas – sau­sio 5 die­ną Jed­dah mies­te prie Rau­do­no­sios jū­ros. Fi­ni­šas po dvy­li­kos die­nų – sau­sio 17-ąją sos­ti­nė­je Ri­ja­de.

2019-ųjų Da­ka­re V. Ža­la ir S. Jur­ge­lė­nas užė­mė 12-tą vie­tą.

Dėl že­mes­nio svo­rio cent­ro ir pui­kaus svo­rio pa­skirs­ty­mo tarp ašių "Mi­ni" leng­vai val­do­mas.

Susijusios naujienos