Kelmėje lenktyniaus ir Vaidotas Žala

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
"Ral­ly Že­mai­ti­ja" var­žy­bo­se pa­si­ro­dys ir praė­ju­sių me­tų nu­ga­lė­to­jas Vai­do­tas Ža­la, kar­tu su štur­ma­nu And­riu Mal­nie­ku lenk­ty­niau­sian­tis "Ško­da Fa­bia R5" au­to­mo­bi­liu.

Bir­že­lio 14–15 die­no­mis Kel­mės apy­lin­kių žvyr­ke­liai ir mies­to gat­vės virs grei­čio ruo­žais, ku­riuo­se var­žy­sis grei­čiau­si Lie­tu­vos ra­lio lenk­ty­ni­nin­kai. Čia pa­si­ro­dys ir praė­ju­sių me­tų "Ral­ly Že­mai­ti­ja" nu­ga­lė­to­jas Vai­do­tas Ža­la, kar­tu su štur­ma­nu And­riu Mal­nie­ku lenk­ty­niau­sian­tis "Ško­da Fa­bia R5" au­to­mo­bi­liu.

Vai­do­tas Ža­la prieš ke­lias sa­vai­tes var­žė­si Eu­ro­pos ra­lio čem­pio­na­to eta­pe Lie­po­jo­je, tad ra­liui Kel­mė­je ypa­tin­go pa­si­ruo­ši­mo ne­pla­nuo­ja. Prie­šin­gai – "Ral­ly Že­mai­ti­ja" jo eki­pa­žui taps pui­kia tre­ni­ruo­te prieš ki­tą Eu­ro­pos ra­lio čem­pio­na­to eta­pą.

"Į Kel­mę va­žiuo­siu kaip į šven­tę. Re­gio­nas pa­žįs­ta­mas, ra­lis ir­gi, grei­čio ruo­žai taip pat maž­daug ži­no­mi. Ner­vų įtemp­tų nė­ra. Net­gi prieš Kel­mę ne­pla­nuo­ju jo­kių tes­tų su au­to­mo­bi­liu. Lie­po­jos ra­lis bu­vo vi­sai ne­se­niai, tik­rai jau­čiuo­si ge­ros for­mos. Kel­mės ra­lis mums bus tar­si pa­si­ruo­ši­mo eta­pas prieš ERC eta­pą Len­ki­jo­je. Svars­tė­me, ar va­žiuo­ti prieš Len­ki­ją į tes­tus, ar star­tuo­ti Kel­mė­je. Ka­dan­gi ra­lis ir yra pa­ti ge­riau­sia tre­ni­ruo­tė, nu­spren­dė, kad rei­kia star­tuo­ti "Ral­ly Že­mai­ti­ja" var­žy­bo­se", – sa­kė "Ag­ro­ro­deo" ko­man­dos lenk­ty­ni­nin­kas V. Ža­la.

Pa­sak V. Ža­los, "Ral­ly Že­mai­ti­ja" var­žy­bo­se bus ge­ro­kai ma­žiau R5 au­to­mo­bi­liais gink­luo­tų var­žo­vų nei bu­vo Eu­ro­pos ra­lio čem­pio­na­to eta­pe Lie­po­jo­je, ta­čiau ir var­žy­bos Kel­mė­je ne­bus leng­vas pa­si­va­ži­nė­ji­mas. Vai­do­tui Ža­lai čia teks ko­vo­ti ne tik su grei­tais lenk­ty­ni­nin­kais iš Len­ki­jos, bet ir su Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­nu Vy­tau­tu Šve­du, taip pat sė­du­siu į R5 ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lį.

"Fak­tas, kad da­ly­vių ma­žiau su R5 au­to­mo­bi­liais, bet tik­rai ne­bus leng­va. Ypač stip­rus bus vie­nas var­žo­vas – Vy­tau­tas Šve­das. Jis star­tuos nau­ju au­to­mo­bi­liu, tai rei­kės šiek tiek jį pa­vai­ky­ti, paer­zin­ti. Ti­kiuo­si, kad bus gra­ži ko­va, ku­ri pa­tiks žiū­ro­vams", – pa­sa­ko­jo V. Ža­la.

"Ral­ly Že­mai­ti­ja" var­žy­bos šie­met po il­gos per­trau­kos vėl truks dvi die­nas. Pir­mą­ją die­ną da­ly­vių lauks iš­kil­min­ga var­žy­bų ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja ir ke­tu­ri grei­čio ruo­žai. Vie­nas jų vyks Kel­mės mies­to gat­vė­mis, kur spor­ti­nin­kai sa­vo vai­ra­vi­mo įgū­džius de­monst­ruos ant as­fal­to dan­gos.

Ant­ro­sios die­nos grei­čio ruo­žai – praė­ju­sių me­tų tra­sų ir nau­jų at­kar­pų mi­ši­nys. Iš vi­so per dvi die­nas ra­lio da­ly­viams teks įveik­ti dau­giau nei 110 ko­vi­nių ki­lo­met­rų.

Susijusios naujienos