Ant piliakalnio bėgikai rado kandidatą į prezidentus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prie star­to li­ni­jos iš­si­ri­kia­vo ke­li šim­tai įvai­raus am­žiaus bė­gi­kų.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą at­si­nau­ji­nu­sio­je Šiau­lių Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai rin­ko­si į tra­di­ci­nį me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ini­ci­juo­tą bė­gi­mą, ku­ris šie­met va­di­no­si "Aš esu Šiau­liai".

Be­si­ren­kan­čius da­ly­vius links­mi­no Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras ir šo­kių ko­lek­ty­vo "Auš­re­lė" šo­kė­jos. Ap­šil­ti zum­bos rit­mu kvie­tė Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro tre­ne­riai.

Į bė­gi­mą rin­ko­si ir mė­gė­jai, ir spor­ti­nin­kai: spor­to mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai bei spor­to klu­bų na­riai. Da­ly­va­vo ir NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Šiau­liuo­se at­lie­kan­tys Veng­ri­jos ir Is­pa­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai.

Bė­gi­mo pra­džią pa­skel­bė olim­pi­nio ju­dė­ji­mo Šiau­liuo­se vie­nas iš at­kū­rė­jų gy­dy­to­jas Al­gir­das Brie­dis.

Tri­jų ki­lo­met­rų il­gio dis­tan­ci­ją vaiz­din­ga Talk­šos eže­ro pa­kran­te ir Sal­du­vės par­ko ta­ke­liais bėg­te ar pės­čio­mis įvei­kė ke­li šim­tai da­ly­vių. Šie­met ne­bu­vo fik­suo­ja­mi re­zul­ta­tai, tad ne­tgi ži­no­mi spor­ti­nin­kai ne­si­var­žė dėl ge­riau­sių­jų var­do, o mė­ga­vo­si bė­gi­mu.

Ne­bu­vo ir tra­di­ci­nių bė­gi­mo nu­me­rių, vi­si da­ly­viai ga­vo 1236 nu­me­rį, sim­bo­li­zuo­jan­tį Šiau­lių gim­ta­die­nio da­tą. Vi­si fi­ni­šą pa­sie­kę da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­lio­mis bė­gi­mo apy­ran­kė­mis.

Kai fi­ni­še su­lauk­ta pa­sku­ti­nių bė­gi­kų, vi­si bu­vo pa­kvies­ti už­kop­ti ant Sal­du­vės pi­lia­kal­nio ir su gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos spal­vos la­pais įsiam­žin­ti tris­pal­via­me są­spie­ty­je. Čia su­lauk­ta ir tą die­ną Šiau­liuo­se vie­šė­ju­sio kan­di­da­to į pre­zi­den­tus Gi­ta­no Nau­sė­dos su pa­ly­da.

Po ren­gi­nio da­ly­viai vai­ši­no­si ban­de­lė­mis, ar­ba­ta, fo­tog­ra­fa­vo­si ir bend­ra­vo, skam­bant Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ro mu­zi­kai.

Ren­gi­nį 1 500 eu­rų pa­rė­mė bend­ro­vė "Ju­po­jos tech­ni­ka / Ne­xust­ruck Shop".

Bė­gi­mas "Bėk su Šiau­lių me­ru" pir­mą kar­tą su­reng­tas 2015 me­tais. Tik per­nai, kai bu­vo re­mon­tuo­ja­ma Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė, šis bė­gi­mas vy­ko kar­tu su pa­va­sa­rio bė­gi­mu "Run­way Run" oro uos­to ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku.

Susijusios naujienos