Siekia tapti rezidentūros baze

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio PSPC di­rek­to­rės Ire­nos Ja­nu­šo­nie­nės ir Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro Min­dau­go Pau­liu­ko nuo­mo­ne, cent­re tei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę ga­lė­tų pa­ge­rin­ti čia įsteig­ta re­zi­den­tū­ros ba­zė.
Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras žen­gia pir­muo­sius žings­nius pri­si­vi­lio­jant į po­lik­li­ni­ką gy­dy­to­jus re­zi­den­tus. Dar vie­nas PSPC sie­kis – sun­kiems li­go­niams teik­ti pa­žan­ges­nes pa­slau­gas.

Lau­kia uni­ver­si­te­to ver­dik­to

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ar Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras taps Vil­niaus uni­ver­si­te­to šei­mos me­di­ci­nos re­zi­den­tū­ros ba­ze.

Šie klau­si­mai jau ap­tar­ti su fa­kul­te­to va­do­vy­be. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti priim­tas va­sa­ros pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me šios mo­ky­mo įstai­gos po­sė­dy­je.

„Ti­ki­mės po­zi­ty­vaus spren­di­mo, ku­ris PSPC pa­dė­tų spręs­ti šei­mos gy­dy­to­jų trū­ku­mo pro­ble­mas.

Me­di­ko pro­fe­si­jos sie­kian­čių rad­vi­liš­kie­čių stu­den­tų Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra, to­dėl pir­miau­sia mū­sų žvilgs­niai nu­kreip­ti į juos – gal jie su­si­vi­lios at­lik­ti re­zi­den­tū­rą sa­vo gim­ta­ja­me ra­jo­ne, o vė­liau – gal pa­si­lik­tų čia dirb­ti ir po re­zi­den­tū­ros.

Spe­cia­lis­tus vi­lio­tu­me ir siū­ly­da­mi tam tik­rą Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą ku­ris nu­ma­ty­tas gy­dy­to­jų ska­ti­ni­mo so­cia­li­nia­me pa­ke­te.

Vil­niaus uni­ver­si­te­te at­si­da­rė ir Slau­gos stu­di­jos, to­dėl no­rė­tu­me pri­trauk­ti ir slau­gy­to­jus“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Min­dau­gas Pau­liu­kas, va­žia­vęs apie tai kal­bė­tis su uni­ver­si­te­to va­do­vy­be.

Rad­vi­liš­kio PSPC svars­to ir dar vie­ną svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo ga­li­my­bę – drau­ge su Vil­niaus Cent­ro po­lik­li­ni­ka no­ri­ma pa­si­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įdie­gi­mo sri­ty­je.

Ge­rin­ti pa­slau­gas pa­dė­tų pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos

Rad­vi­liš­kie­čiai ti­ki­si, jog su Vil­niaus cent­ro po­lik­li­ni­ka pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su­da­rys dau­giau ga­li­my­bių pa­tek­ti jiems į po­lik­li­ni­kų, ku­rios ga­lės da­ly­vau­ti pro­jek­te dėl am­bu­la­to­ri­nių slau­gos pa­slau­gų tei­ki­mo na­muo­se, są­ra­šus.

Pa­te­kęs į šį pro­jek­tą, Rad­vi­liš­kio PSPC gau­tų vi­są rei­ka­lin­gą slau­gos pa­slau­gų įran­gą – ne­šio­ja­muo­sius elekt­ro­kar­diog­ra­fus, krau­jo, šla­pi­mo ana­li­za­to­rius. Jų už­fik­suo­ti duo­me­nys iš kar­to bū­tų per­siun­čia­mi į šei­mos gy­dy­to­jo duo­me­nų ba­zę.

„To­kie ty­ri­mai bei ki­tos pa­slau­gos yra tei­kia­mos ir da­bar – sun­kiems li­go­niams per­ri­ša­mos žaiz­dos, gy­do­mos pra­gu­los, da­ro­ma elekt­ro­kar­diog­ra­ma, ta­čiau nė­ra to tie­sio­gi­nio ry­šio tarp li­go­niui at­lik­tų ty­ri­mų ir gy­dy­to­jo.

Ga­vus ati­tin­ka­mą įran­gą, pa­ge­rė­tų ne tik pa­slau­gų ko­ky­bė – bū­tų ge­res­nė ir rim­tų li­gų pre­ven­ci­ja. Pa­vyz­džiui, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kai bū­na la­bai svar­bus nu­sta­ty­tos būk­lės ope­ra­ty­vus įver­ti­ni­mas ir pa­gal­ba. Taip pat bū­tų tau­po­mas šei­mos gy­dy­to­jų lai­kas ir įstai­gos lė­šos“, – da­bar­ti­nes ir lau­kia­mas pa­slau­gas pa­ly­gi­no Rad­vi­liš­kio PSPC di­rek­to­rė Ire­na Ja­nu­šo­nie­nė.

Jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu PSPC tei­kia pa­slau­gas 241-am li­go­niui, iš ku­rių 204 yra su vi­siš­ka ne­ga­lia, o 34-iems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra su di­de­liais po­rei­kiais.

Vie­nuo­li­ko­je PSPC pri­klau­san­čių me­di­ci­nos punk­tų ir tri­jo­se am­bu­la­to­ri­jo­se dir­ba 14,5 eta­to slau­gy­to­jų. Pu­sę die­nos jos dir­ba vie­to­je, o ki­tą pus­die­nį va­ži­nė­ja pas li­go­nius.

Vil­niaus cent­ro po­lik­li­ni­kos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Šta­ro tei­gi­mu, po­lik­li­ni­ko­je jau įgy­ven­din­to pro­jek­to nau­da – di­džiu­lė.

„Da­bar per tą pa­tį lai­ką ap­tar­nau­ja­me dau­giau li­go­nių, to­dėl ne­rei­kia priim­ti pa­pil­do­mai dar­buo­to­jų, taip tau­po­me lė­šas. Ope­ra­ty­vus in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mas rea­lia­me lai­ke pa­de­da su­ma­žin­ti mir­čių“, – pro­jek­tą tei­gia­mai ver­ti­no K. Šta­ras.

I. Ja­nu­šo­nie­nės tei­gi­mu, PSPC rei­kė­tų per­žiū­rė­ti ir op­ti­mi­zuo­ti me­di­ci­nos punk­tų są­ra­šą, ka­dan­gi vi­sas funk­ci­jas ga­li at­lik­ti mo­bi­lūs slau­gy­to­jai. Kol kas neaiš­ku­mų bū­tų ne­bent dėl li­go­nių ap­rū­pi­ni­mo me­di­ka­men­tais punk­tuo­se.

Pa­sak di­rek­to­rės, Rad­vi­liš­kio po­lik­li­ni­kai bū­ti­nai rei­ka­lin­gas lif­tas, apie ku­rį jau kal­ba­ma ne vie­ne­rius me­tus. Jam lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš Sa­vi­val­dy­bės.

Taip pat PSPC lau­kia ke­lių nau­jų au­to­mo­bi­lių, kom­piu­te­rių, me­di­ci­ni­nės įran­gos. Bus at­lie­ka­mas ir ei­na­ma­sis pa­tal­pų re­mon­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.