"Šiauliuose" rungtyniaus snaiperis iš Latvijos

Ovie­do Club Ba­lon­ces­to nuo­tr.
Su 24 me­tų ata­kuo­jan­čiu gy­nė­ju iš Lat­vi­jos Da­viu Geks pa­si­ra­šy­ta dve­jų me­tų su­tar­tis.
Ko­man­dos komp­lek­ta­ci­jos dar­bus tę­sian­tys "Šiau­liai" ne­tru­ko su­ras­ti pa­mai­ną su­tar­tį nu­trau­ku­siam Ka­ro­liui Lu­ko­šiū­nui. Jį pa­keis taik­lią ran­ką tu­rin­tis 24 me­tų ata­kuo­jan­tis gy­nė­jas iš Lat­vi­jos Da­vis Geks.

Le­gio­nie­rius du pa­sku­ti­nius se­zo­nus rung­ty­nia­vo ant­ros Is­pa­ni­jos ly­gos Ovie­do "Li­bar­kank", ku­riam at­sto­va­vo ir lie­tu­vis Ro­lan­das Jakš­tas, gre­to­se. Su krep­ši­nin­ku pa­si­ra­šy­ta dve­jų me­tų su­tar­tis pa­gal for­mu­lę "1+1".

Pas­ku­ti­nia­me sa­vo se­zo­ne Is­pa­ni­jo­je 193 cm ūgio D. Geks rung­ty­nes daž­niau­siai pra­dė­da­vo star­to pen­ke­te ir per 26 mi­nu­tes pel­ny­da­vo po 8,7 taš­ko, iš to­li ata­kuo­da­mas 40 pro­cen­tų taik­lu­mu, at­ko­vo­da­vo po 2,7 ka­muo­lio bei at­lik­da­vo po 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą.

Gy­nė­jas at­sto­va­vo sa­vo ša­lies rink­ti­nei 2014 m. Eu­ro­pos jau­ni­mo U20 čem­pio­na­te, ku­ria­me vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo 8,9 taš­ko, at­ko­vo­da­vo 2,6 ka­muo­lio ir 1,3 kar­to asis­tuo­da­vo ko­man­dos drau­gams.

Gru­pių eta­pe Lat­vi­jos rink­ti­nė su­si­ti­ko ir su jo­kių šan­sų jai ne­pa­li­ku­siais Lie­tu­vos krep­ši­nin­kais (43:74), o D. Geks tą­syk į lie­tu­vai­čių krep­šį įme­tė 6 taš­kus ir su­grie­bė 5 at­šo­ku­sius ka­muo­lius, rung­ty­nes baig­da­mas anks­čiau lai­ko dėl iš­nau­do­to pra­žan­gų li­mi­to.

"At­si­dū­rė­me to­kio­je si­tua­ci­jo­je, kai te­ko už­kam­šy­ti at­si­vė­ru­sią spra­gą ata­kuo­jan­čio gy­nė­jo po­zi­ci­jo­je. Pra­dė­jus nag­ri­nė­ti kan­di­da­tus, dė­me­sį pa­trau­kė Lat­vi­jos krep­ši­nin­kas. Jis žai­džia la­bai pa­na­šiu sti­liu­mi kaip Ka­ro­lis, yra la­bai ge­ras me­ti­kas, taip pat tvir­tas gy­ny­bo­je. Bū­tent gy­ny­ba ir to­li­mi me­ti­mai yra žai­dė­jo ark­liu­kas. Tai ati­ti­ko mū­sų lū­kes­čius, to­dėl il­gai ne­svars­tė­me ir pa­kvie­tė­me Da­vį at­vyk­ti į Šiau­lius", – pri­sta­ty­da­mas le­gio­nie­rių sa­kė klu­bo di­rek­to­rius Min­dau­gas Žu­kaus­kas.

Iki kar­je­ros už­sie­ny­je pra­džios D. Geks Lat­vi­jo­je žai­dė "Val­mie­ros", "Jel­ga­vos", Ry­gos VEF ir "Ba­rons Kvar­tals" klu­buo­se.

D. Geks ta­po tre­čiuo­ju prie ko­man­dos tarp­se­zo­niu pri­si­jun­gu­siu žai­dė­ju. Anks­čiau "Šiau­liai" su­kir­to ran­ko­mis su nau­din­giau­siu NKL čem­pio­nų krep­ši­nin­ku Au­ri­mu Ur­bo­nu ir su­si­grą­ži­no ame­ri­kie­tį Akee­mą Wrigh­tą.