Kaip vertinate "Šiaulių" krepšinio klubo sezoną?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
"Šiaulių" treneris Antanas Sireika po paskutinių rungtynių šiame sezone sakė, kad per daug pasitikėjo jaunimu, taip pat pripažino, kad buvo apsirikta su legionieriais.
Šiaulių krepšinio komanda "Šiauliai" pasirodymą "Betsafe-LKL" 2018–2019 metų sezone baigė paskutinėje, dešimtojoje, vietoje. Šiemet "Šiaulių" krepšininkai iškovojo 7 pergales ir patyrė 29 pralaimėjimus.
"Šiauliams" trumpam buvo pavykę atsiplėšti nuo dugno ir aplenkti Kėdainių "Nevėžį", net atsirado teorinių galimybių patekti į atkrintamąsias, tačiau artėjant reguliariajam sezonui į pabaigą kėdainiškiai vėl nustūmė "Šiaulius" į paskutinę vietą.
Ypač prastas "Šiauliams" buvo 2016–2017 metų sezonas, bet po jo šiauliečiai sugebėjo atsitiesti ir praeitą sezoną baigė penktojoje vietoje.
Ką krepšinio mėgėjai mano apie šį "Šiaulių" sezoną?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Arū­nas PET­RAI­TIS, žur­na­lis­tas, spor­to is­to­ri­kas, kny­gų au­to­rius:

 

25 me­tai klu­bui ir ant­ras pra­sčiau­sias se­zo­nas

– Sun­ku ko­men­tuo­ti ant­rą pa­gal blo­gu­mą (2016–2017 me­tais bu­vo vos 6 per­ga­lės) re­zul­ta­tą per vi­są klu­bo gy­va­vi­mo 25-me­tį, ku­rį pa­žy­mi­me kaip tik šie­met.

Išs­kir­čiau tai, jog ne­bu­vo (ar bu­vo vos epi­zo­diš­kai) ge­ros gy­ny­bos, ku­ria vi­sa­da gar­sė­jo tre­ne­rio An­ta­no Si­rei­kos mo­kyk­la. Pa­me­nu, tre­ne­ris yra sa­kęs, jog "kiek iš­si­rei­ka­lau­si, tiek ir tu­rė­si".

Ne­pa­tai­ky­ta, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis pa­na­šaus biu­dže­to eki­po­mis, ir su le­gio­nie­riais ar ži­no­mais lie­tu­viš­kais vei­dais: be jų in­dė­lio "da­rant re­zul­ta­tą" šian­die­ni­nės LKL iš­ties pa­jė­gių ko­man­dų "gir­no­se", var­gu ar įma­no­ma ap­siei­ti.

Su­vo­kiu, kad pa­ta­ri­nė­ti "Šiau­lių" pro­fe­sio­na­lams, kri­tiš­kai įver­ti­nu­siems se­zo­no re­zul­ta­tus, pui­kiai su­vo­kian­tiems pro­ble­ma­ti­ką, de­ri­nan­tiems no­rus su tu­ri­mais re­sur­sais ir ga­li­my­bė­mis, ir­gi nė­ra pa­ts dė­kin­giau­sias už­siė­mi­mas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Vy­gin­tas ALI­ŠAUS­KAS, Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius, krep­ši­nin­kų au­tog­ra­fų ir su krep­ši­niu su­si­ju­sių ženk­le­lių ko­lek­ci­nin­kas:

 

Kai kas nu­ste­bi­no, kai kas nu­liū­di­no

– Šis se­zo­nas "Šiau­liams" tik­rai ne­bu­vo vy­kęs ne tik užim­ta vie­ta tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je, bet ir pa­čiu žai­di­mu.

Po sėk­min­gai su­žais­tų rung­ty­nių sek­da­vo la­bai pra­stos, be ug­ne­lės ir daž­niau­siai sa­vo na­mų are­no­je.

Trū­ko tik­ro ly­de­rio, ku­ris bū­tų ėmę­sis ini­cia­ty­vos sun­kiais mo­men­tais ar rung­ty­nių pa­bai­go­je, dėl to ko­man­da pra­ra­do ke­lias la­bai svar­bias per­ga­les, ku­rios tik­rai bū­tų lei­du­sios pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.

Ta­čiau yra ir kuo pa­si­džiaug­ti. Nus­te­bi­no An­ta­nas Ud­ras, Be­nas Gri­ciū­nas, ne­ma­žą žings­nį pir­myn žen­gė Eval­das Šau­lys ir Kris­tu­pas Že­mai­tis. Vi­są se­zo­ną ge­rai ko­vo­jo ir pa­vyz­dį ro­dė ko­man­dos ka­pi­to­nas Ar­mi­nas Ur­bu­tis.

Krep­ši­nis Šiau­liuo­se tik­rai ne­mirs. Pa­sis­tip­ri­nus va­sa­rą ke­liais vy­ku­siais le­gio­nie­riais ar ta­len­tin­gais lie­tu­viais, ga­lė­tu­me ki­tą se­zo­ną tu­rė­ti šū­kį "Mes vėl grįž­ta­me" ir se­zo­no pa­bai­go­je vėl vi­si pa­si­da­bin­ti gel­to­nais marš­ki­nė­liai su už­ra­šu – "Mes ir vėl su­grį­žo­me".

To lin­kiu ko­man­dos va­do­vams, tre­ne­riams ir žai­dė­jams.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dia­na ŠTI­TI­LIE­NĖ, "Šiau­lių" ko­man­dos ger­bė­ja:

 

Vil­ties yra

– Sup­ran­tu, kad po ne­sėk­min­go se­zo­no, kai mū­sų mies­to ko­man­da li­ko 10 vie­to­je, kri­ti­kuo­ti bū­tų leng­viau­sia. Sa­ko­ma, mes vi­si esa­me krep­ši­nio "eks­per­tai", jei tik nea­be­jin­gi šiai spor­to ša­kai.

Daug emo­ci­jų, azar­to, nu­si­vy­li­mų te­ko pa­tir­ti žiū­ro­vams, ste­bint Šiau­lių ko­man­dos žai­di­mą. Džiu­gu, kad iš­ti­ki­miau­si sir­ga­liai po pra­lai­mė­tų rung­ty­nių ir to­liau ak­ty­viai lan­kė­si Šiau­lių are­no­je iki pat se­zo­no pa­bai­gos. Sma­gu bu­vo ste­bė­ti are­no­je, kaip gra­žiai šo­ka Šiau­lių klu­bo šo­kė­jos.

Ži­no­ma, la­biau­siai įsi­rė­žė į at­min­tį per­ga­lės, be­rods, jų bu­vo sep­ty­nios. Ypač man įsi­mi­nė vie­na iš jų, kai 24 taš­kų de­fi­ci­tą tu­rė­ję Šiau­liai iš­ko­vo­jo per­ga­lę prieš Prie­nų "Sky­cop". Tai su­tei­kė vil­ties, jog ko­vin­gu­mo šiai jau­nai ko­man­dai su pa­ty­ru­siu tre­ne­riu A. Si­rei­ka ne­trūks.

Ti­kiuo­si, jog ko­man­da pa­da­rys iš­va­das bei pa­si­mo­kys iš sa­vo klai­dų. Kai ko­man­dos na­riai jau­čia vie­nas ki­tą, tai ir sėk­mė ne­nu­si­su­ka. Ti­kiuo­si, jog ma­no mėgs­ta­miau­si žai­dė­jai Eval­das Šau­lys, šiau­lie­tis Ig­nas Vait­kus, ka­pi­to­nas Ar­mi­nas Ur­bu­tis liks ko­man­do­je ir ki­tą se­zo­ną. O mū­sų mies­to krep­ši­nio ko­man­dai ne­trūks rė­mė­jų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Gin­ta­ras JA­SIŪ­NAS, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas:

 

Lau­kia se­zo­no ap­ta­ri­mas

– Nė­ra ko žo­džių vy­nio­ti į va­tą – se­zo­ną ver­ti­nam pra­stai. Tei­gia­ma pu­sė ta, kad klu­bas yra pa­si­rin­kęs jau­ni­mo ug­dy­mo kryp­tį.

Ko ge­ro, komp­lek­tuo­jant ko­man­dą, ypač le­gio­nie­rių kor­pu­są, gal­būt bu­vo pa­da­ry­ta klai­dų, o gal­būt ne­pa­si­se­kė. Ir iš­tai­sy­ti tas klai­das se­zo­no me­tu ne­pa­vy­ko, nes tur­būt bu­vo su­dė­tin­ga.

Kal­bant apie fi­nan­si­nę klu­bo pu­sę, sun­ku ver­tin­ti. Praei­tais me­tais bu­vo vie­šai pa­skelb­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je da­ly­vau­jan­čių klu­bų biu­dže­tai, bet jie tik­rai nė­ra tiks­lūs, ka­dan­gi dau­gu­ma klu­bų ne­vie­ši­na to­kių da­ly­kų, ypač rė­mė­jų pa­ra­mos. Mes ma­no­me, kad mū­sų biu­dže­tas vie­nas iš ma­žes­nių ly­go­je, bet dar ne­reiš­kia, kad tai – pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis.

No­ri­si ki­tam se­zo­nui pa­lin­kė­ti, kad klu­bas la­biau kon­cent­ruo­tų­si į žai­dė­jų pa­rin­ki­mo ko­ky­bę. Aiš­ku, va­dy­ba tu­rė­tų taip pat stip­riau dirb­ti ne­gu vi­sa­da, kuo tiks­liau for­muo­tų ko­man­dą, jos vi­zi­ją, dar­bus, tiks­lus, kad ki­tas se­zo­nas bū­tų sėk­min­ges­nis.

No­ri­si pa­dė­ko­ti iš­ti­ki­miems žiū­ro­vams. Bu­vo sa­vo­tiš­kas fe­no­me­nas – nors ko­man­dai ir ne­si­se­kė, sir­ga­liai ją pa­lai­kė. Tai la­bai džiu­gi­na.

Be­tar­piš­kas Sa­vi­val­dy­bės bend­ra­vi­mas su klu­bu vyks­ta, ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bė yra klu­bo da­li­nin­kė. Se­zo­no ap­ta­ri­mas pla­nuo­ja­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je. Klu­bas pa­rengs ata­skai­tą, ir kal­bė­si­mės, ką ga­li­me to­bu­lin­ti.

Di­de­lės ri­zi­kos klu­bui iš­kris­ti iš ly­gos nė­ra, nes jau da­bar aiš­ku, kad Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jas ne­tu­ri tech­ni­nių ga­li­my­bių atei­ti į LKL, ne­tu­ri tin­ka­mos spor­to sa­lės. Tai­gi, kri­ti­mo ne­bus, bet tai nė kiek ne­guo­džia. No­ri­si pa­lin­kė­ti, kad kuo kon­cent­ruo­čiau klu­bas or­ga­ni­zuo­tų sa­vo dar­bą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Susijusios naujienos