Šiauliuose atidaryta architektų geriausių darbų paroda

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vie­nas iš kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų šiuo­lai­ki­nio me­no mu­zie­jus – MO mu­zie­jus.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros ap­žval­gi­nė pa­ro­da-kon­kur­sas "Žvilgs­nis į sa­ve", ku­ri veiks iki lie­pos 17 die­nos. Pa­ro­do­je – apie 40 kon­kur­se da­ly­va­vu­sių ir pen­kių nu­ga­lė­to­jų dar­bai.

Pa­ro­dą pri­sta­tė Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė. Ji pa­sa­ko­jo, kad kon­kur­se "Žvilgs­nis į sa­ve" da­ly­va­vo apie 120 ar­chi­tek­tų, at­ran­kos ko­mi­si­ja iš­rin­ko 80 dar­bų. Vė­liau vi­sus at­rink­tus dar­bus ver­ti­no tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja iš Da­ni­jos, Len­ki­jos ir Al­ba­ni­jos, ji iš­rin­ko 11 ge­riau­sių pro­jek­tų. Po to ko­mi­si­ja ar­chi­tek­tų dar­bus ap­žiū­rė­jo gy­vai ir iš­rin­ko pen­kis kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus. Jais ta­po: Vil­nius Tech Par­kas – Sa­pie­gų par­ke įkur­tas kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų erd­vių ir biu­rų komp­lek­sas, dar­že­lis "Vai­kys­tės so­das", MO mu­zie­jus – mo­der­naus ir šiuo­lai­ki­nio vaiz­duo­ja­mo­jo me­no mu­zie­jus, "Mirk­sin­tis na­mas" – me­di­nė vi­la ant eže­ro kran­to ir ga­le­ri­ja be sie­nų – pa­vil­jo­nas Kau­ne, skir­tas kul­tū­ri­nėms veik­loms at­vi­ro­je lau­ko erd­vė­je.

Tarp kon­kur­so dar­bų – pri­va­tūs na­mai, vers­lo cent­rai, dar­že­liai ir ki­ti sta­ti­niai, esan­tys Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, po vie­ną Pa­ne­vė­žy­je, Pa­lan­go­je, Ry­go­je. Šiau­liuo­se pa­sta­ty­tų ar Šiau­lių ar­chi­tek­tų dar­bų kon­kur­se ne­bu­vo.

R. Stuo­pe­lie­nei gai­la, jog kraš­tie­čių dar­bų kon­kur­se ne­bu­vo, ta­čiau ji at­krei­pia dė­me­sį, kad kon­kur­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti šiau­lie­čių ar­chi­tek­tų pri­va­čių na­mų pro­jek­tai.

"Ne­bi­jo­ki­te pri­sta­ty­ti sa­vęs Lie­tu­vos žiū­ro­vui ir jo ver­ti­ni­mui. Aš ma­nau, kad pas mus yra to­kių dar­bų, ku­rie ga­lė­tų at­sto­vau­ti Šiau­lius", – ko­le­gas ra­gi­no R. Stuo­pe­lie­nė.

R. Stuo­pe­lie­nė kvie­tė įver­tin­ti, kaip at­ro­do Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ra, kur ji ju­da, o ko­le­goms lin­kė­jo kū­ry­bi­nio įkvė­pi­mo. "Me­no kū­ri­nys ga­li at­si­ras­ti bet ko­kio­je to­li­miau­sio­je vie­te­lė­je, jis ga­li bū­ti pa­ste­bė­tas ir įver­tin­tas, – sa­kė ji, – ir ti­kiuo­si, kad Šiau­liuo­se gi­mę, užau­gę, ar­chi­tek­tū­ros moks­lus bai­gę stu­den­tai, griš ir kurs čia, su­pras­da­mi, kad ir čia ga­li dirb­ti ge­ras ar­chi­tek­tas".

"Žvilgs­nis į sa­ve" – nuo 2003 me­tų Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas, vyks­tan­tis kas dve­jus me­tus. Ki­tas "Žvilgs­nis į sa­ve" bus 2020 me­tais, kai bus ver­ti­na­mi 2019–2020 me­tais su­kur­ti ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­niai.

Susijusios naujienos