Šiaulių komanda grįžo iš pasaulio vaikų žaidynių

Da­ly­vių nuo­tr.
Šiau­lie­čių ko­man­da Ufo­je.
Lie­pos 9–14 die­no­mis Ufo­je, Ru­si­jo­je, vy­ko 53-io­sios Tarp­tau­ti­nės vai­kų žai­dy­nės, dar va­di­na­mos vai­kų olim­pia­da. De­vy­nio­se spor­to ša­ko­se var­žė­si per 1 500 da­ly­vių iš dau­giau nei 60 pa­sau­lio mies­tų. Šiau­lių mies­to jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ko­man­da par­si­ve­žė ir aukš­čiau­sios pra­bos me­da­lį.
Da­ly­vių nuo­tr.
Ant aukš­čiau­sios pa­ky­los – dziu­do var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja šiau­lie­tė Lau­ra Lin­ku­tė.

Dziu­do spor­to ša­ko­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 70 kg, nu­ga­lė­ju­si vi­sas var­žo­ves, auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo Lau­ra Lin­ku­tė (tre­ne­rė San­ta Pa­ke­ny­tė).

Šiau­liams žai­dy­nė­se at­sto­va­vo ir ke­tu­ri leng­vaat­le­čiai. Ge­riau­siai se­kė­si šuo­li­nin­kams į aukš­tį. Ir Ga­bi­ja Ber­no­tai­tė, ir Gus­tas Ki­sie­liaus­kas pel­nė sep­tin­tą­sias vie­tas (tarp 32 da­ly­vių). Abu tre­ni­ruo­ja Ju­ze­fa Baikš­tie­nė. Ai­rū­nė Če­gy­tė (tren. Da­rius Grub­liaus­kas) 100 m bė­gi­me, ku­ria­me var­žė­si 61 spor­ti­nin­kė, pel­nė aukš­tą 12 vie­tą, o Ema Rup­šy­tė (tren. Li­nas Ma­cei­ka) to­je pa­čio­je rung­ty­je bu­vo 18-ta.

Ke­tu­ri šiau­lie­čiai var­žė­si ir plau­ki­mo rung­ty­je: Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė, Ar­tas Api­nys, Ma­tas Juo­za­pai­tis ir Ug­nė Ne­meik­šy­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis, Ema Vie­la­vi­čiū­tė ir And­rius Bič­kus). Vi­si plau­ki­kai var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se ir užė­mė 17–42 vie­tas.

Ki­tais me­tais Tarp­tau­ti­nės vai­kų žai­dy­nės vyks Veng­ri­jo­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.