„Šiaulių dienos“ – su šūkiu „Aš esu Šiauliai“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių die­nų" pro­gra­mą pri­sta­tė or­ga­ni­za­to­riai ir gru­pės "Vai­ras" so­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas.
„Šiau­lių die­nos 783“ šie­met vyks rug­sė­jo 5–7 die­no­mis. Šven­tės ati­da­ry­mo ir pa­grin­di­nių kon­cer­tų vie­ta – Šiau­lių are­nos priei­gos. Šių me­tų nau­jo­vės – Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­ja ir šven­ti­nis kon­cer­tas vyks Šiau­lių are­no­je ir bus at­vi­ras vi­siems. Tra­di­ci­nė ei­se­na pra­si­dės vė­liau – 19 va­lan­dą.

Šven­tė vi­siems

Va­kar Šiau­lių are­no­je šven­tė pri­sta­ty­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ją sim­bo­li­ne dai­na apie Šiau­lius pra­dė­jo gru­pės „Vai­ras“ at­li­kė­jas Ro­lan­das Ja­nu­šas.

Šių me­tų šven­tės šū­kis – „Aš esu Šiau­liai“ (#AšesuŠiauliai).

"Šiau­lių die­nos" šie­met yra skir­tos at­kreip­ti dė­me­sį į ma­žą, į di­de­lį, į kiek­vie­ną, ku­ris yra Šiau­liuo­se, ti­ki­mės, kad pa­vy­ko už­ka­bin­ti vi­sas sri­tis, vi­sus žmo­nes. Džiau­giuo­si, kad "Šiau­lių die­nos" tam­pa sa­vas­ti­mi", – sa­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė.

Šven­tės įvaiz­dį su­kū­rė di­zai­ne­ris Vil­man­tas Damb­raus­kas, rem­da­ma­sis at­nau­jin­tu Šiau­lių lo­go­ti­pu. Di­zai­ne­ris rin­ko­si Šiau­lių spal­vas – gel­to­ną ir juo­dą. Gra­fi­nis pie­ši­nys, V. Damb­raus­ko tei­gi­mu, da­bar la­bai ma­din­gas.

„Šven­tės įvaiz­dis at­spin­di mies­to stra­te­gi­ją – mies­tas su­dė­tin­gas gy­vas or­ga­niz­mas, su­si­de­dan­tis iš įvai­riau­sių da­lių ir de­ta­lių, at­ski­rų mies­tie­čių ir su­si­jun­gu­sių į ko­lek­ty­vi­nes veik­las žmo­nių, ku­rios vi­sos vie­no­dai svar­bios“, – tei­gia di­zai­ne­ris.

Šven­tei yra su­kur­ti ir spe­cia­lūs marš­ki­nė­liai, jų kai­na – „4 eu­rai su cen­tais“.

Šie­met, kaip ir per­nai, pa­grin­di­niai šven­tės ren­gi­niai vyks prie Šiau­lių are­nos. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, per­nykš­tis spren­di­mas pa­si­tei­si­no.

Mies­to šven­tė pra­si­dės Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos va­ka­ru rug­sė­jo 5 die­ną Šiau­lių are­no­je. Čia vyks Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­ja ir dvie­jų da­lių šven­ti­nis kon­cer­tas.

Anks­čiau šis ren­gi­nys vyk­da­vo kon­cer­tų įstai­go­je „Sau­lė“. Pa­sak Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Žmo­nių gė­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės, vi­si no­rin­tys ten ne­pa­tek­da­vo, tad šie­met ren­gi­nys pa­da­ry­tas at­vi­ras.

Kon­cer­tuos Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras, Šiau­lių big­ben­das, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro so­lis­tė Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė, Lat­vi­jos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro so­lis­tai te­no­rai Gun­tars Run­gis, Nau­ris Pun­tu­lis ir Mier­val­dis Jenčs, Vil­hel­mas Če­pins­kis, Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras "Da­gi­lė­lis", gru­pė "Vai­ras", Gy­tis Paš­ke­vi­čius ir LRT pro­jek­to "Du bal­sai – vie­na šir­dis" due­tas Au­re­li­ja ir Ra­po­las Meš­kaus­kai.

Šiau­lių are­nos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas veik­los ir stra­te­gi­nės plėt­ros klau­si­mams Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius paaiš­ki­no, kad kon­cer­tas bus ne­mo­ka­mas, tik rei­kės in­ter­ne­tu ar „Tic­ket Mar­ket“ ka­so­se įsi­gy­ti bi­lie­tą – „dėl bend­ros tvar­kos, kad vi­si ži­no­tų, kur at­si­sės­ti“.

Nau­jo­vės ir tra­di­ci­jos

Pa­sak Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rės, „Šiau­lių die­nų“ koor­di­na­to­rės Edi­ta Smind­riū­nai­tės, rug­sė­jo 5 die­ną ren­gi­niai pra­si­dės ne tik prie are­nos, bet Šiau­lių bul­va­re. Tris die­nas kon­cer­tai vyks sce­no­je prie Kaš­to­nų alė­jos. Klau­sy­to­jus kvies mė­gė­jų me­no fes­ti­va­lis "Ru­dens mo­zai­kos 2019".

Rug­sė­jo 5 die­ną star­tuos ir šven­ti­nis pre­ky­me­tis bul­va­re.

Rug­sė­jo 6 die­ną, penk­ta­die­nį, 19 va­lan­dą,nuo Til­žės gat­vės, Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos, į are­ną pa­ju­dės iš­kil­min­ga ei­se­na ir mo­to­ri­zuo­tos ko­lo­na.

Or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad vė­les­nis lai­kas pa­to­ges­nis da­ly­viams bei bus iš­veng­ta trans­por­to pi­ko. Ori­gi­na­liau­sius, su­ma­niau­sius, la­biau­siai nu­ste­bi­nu­sius ei­se­nos da­ly­vius ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ap­do­va­nos pri­zais.

Prie Šiau­lių are­nos vyk­sian­čia­me di­džia­ja­me penk­ta­die­nio kon­cer­te pa­si­ro­dys gru­pės „DA­GAM­BA“ (Lat­vi­ja), „Gol­den Pa­ra­zyth“, „Ron­do“ ir „G&G Sin­di­ka­tas“.

Šven­ti­nius kon­cer­tus ves šiau­lie­tė, re­ži­sie­rė Li­na Jan­kaus­kai­tė su ak­to­riu­mi Ma­riu­mi Jam­pols­kiu. Vi­so va­ka­ro me­tu veiks mais­to ant ra­tų kie­mas.

Šven­tės ren­gi­nių bus ir ki­to­se erd­vė­se. Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je nu­ma­ty­tos pi­lie­tiš­ku­mo žai­dy­nės, jo­se ka­riš­kių, po­li­ci­nin­kų, ug­nia­ge­sių, pa­sie­nie­čių ir me­di­kų pa­reng­tas už­duo­tis vyk­dys iš anks­to už­si­re­gist­ra­vu­sios ko­man­dos ir pa­vie­niai šven­tės lan­ky­to­jai.

Kon­cer­tas, skir­tas Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je 450-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, vyks Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čio­je.

Šeš­ta­die­nio va­ka­re prie Šiau­lių are­nos kon­cer­tuos gru­pės „Car­ni­val Youth“ (Lat­vi­ja), „ba.“, Mo­ni­que, Do­na­tas Mont­vy­das su gy­vo gar­so gru­pe ir „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“.

Va­ka­rą baigs mu­zi­ki­nis fe­jer­ver­kas ir dūz­gės su Leo­nu So­mo­vu. Šeš­ta­die­nio ren­gi­nys pla­nuo­ja­mas iki pu­sės dvie­jų nak­ties.