Spalvingoje gimtadienio eisenoje – miesto žmonės (nuotraukų galerija)

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
"Gė­lių vai­kų" sti­liu­mi pa­si­puo­šu­si spal­vin­ga ir dai­nin­ga Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos ko­man­da.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių mies­to Ža­liū­kių gat­vę už­tvin­dė be­si­bū­riuo­jan­tys šven­ti­nės ei­se­nos ir mo­to­ri­zuo­tos ko­lo­nos da­ly­viai. 19 va­lan­dą ko­lo­na pa­ju­dė­jo Til­žės gat­ve link Šiau­lių are­nos. Šiuo marš­ru­tu tra­di­ci­nė "Šiau­lių die­nų" ei­se­na žy­gia­vo jau ant­rus me­tus iš ei­lės, kol re­konst­ruo­ja­ma cent­ri­nė mies­to aikš­tė.

Ei­se­nos prie­ky­je va­žia­vo Šiau­lių at­ri­bu­ti­ka pa­puoš­tas "Bus­tu­ro" au­to­bu­sas su švies­len­tė­je de­gan­čiu už­ra­šu "Į šven­tę". To­liau ri­kia­vo­si "Auš­re­lės" šo­kė­jos, Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, gau­siai da­ly­va­vo Šiau­lių dar­že­lių, mo­kyk­lų, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, Šiau­lių uni­ver­si­te­to at­sto­vai. Spal­vo­mis, skan­duo­tė­mis jau­ni­mui sten­gė­si ne­nu­si­leis­ti ir įvai­rių įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Mo­to­ri­zuo­to­je ko­lo­no­je praei­vių dė­me­sį trau­kė bai­ke­riai, se­no­vi­niai au­to­mo­bi­liai, gais­ri­nin­kų-gel­bė­to­jų spe­cia­lio­ji tech­ni­ka.

Po ei­se­nos prie Šiau­lių are­nos įreng­to­je sce­no­je vy­ko kon­cer­tas, ku­ria­me skam­bė­jo gru­pių "Da­gam­ba" (Lat­vi­ja), "Gol­den Pa­ra­zyth", "Ron­do", "G&G Sin­di­ka­tas" dai­nos, o tems­tant dan­gų nu­švie­tė ir spal­vin­gi fe­jer­ver­kai.

Šeš­ta­die­nį šio­je sce­no­je vy­ko ne ma­žiau įspū­din­gas kon­cer­tas, ku­ria­me skam­bė­jo gru­pės "Car­ni­val Youth" (Lat­vi­ja), "ba.", Mo­ni­que, Do­na­to Mont­vi­do ir gru­pės "An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys" dai­nos, o vi­dur­nak­tį vi­sus aik­čio­ti pri­ver­tė įspū­din­gas mu­zi­ki­nis fe­jer­ver­kas.

Šven­tė tę­sė­si ir po vi­dur­nak­čio – vy­ko dūz­gės su Leo­nu So­mo­vu.