Šeduvos seniūnas užims svarbesnį postą

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ke­le­rius me­tus dir­bęs Še­du­vos mies­to se­niū­nu, kon­ser­va­to­riams at­sto­vau­jan­tis Jus­ti­nas Pra­nys pa­skir­tas į aukš­tes­nį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stą.
Radviliškio ra­jo­no val­džio­je tuš­čių kė­džių ne­be­li­ko. Kai tik bus gau­ta STT pa­žy­ma, ku­rį lai­ką neu­žim­tą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stą užims Še­du­vos mies­to se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys.

Ta­po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės de­ši­nią­ja ran­ka

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės siū­ly­mui pa­skir­ti Jus­ti­ną Pra­nį jos de­ši­nią­ja ran­ka – di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju.

J. Pra­nio kan­di­da­tū­rą slap­tu bal­sa­vi­mu pa­lai­kė 19 Ta­ry­bos na­rių, 3 bal­sai bu­vo prieš kan­di­da­tą.

Šeš­tus me­tus Še­du­vos mies­to se­niū­nu dir­ban­tis kan­di­da­tas daug klau­si­mų iš Ta­ry­bos na­rių ne­su­lau­kė – opo­zi­ci­jos at­sto­vas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis po­sė­dy­je gar­siai pa­si­džiau­gė tuo, kad pa­ga­liau šį svar­bų po­stą užims teis­tu­mu sa­vo biog­ra­fi­jos ne­su­si­te­pęs žmo­gus ir tai pa­va­di­no gra­žiu pro­ver­žiu.

Šis jo pa­si­sa­ky­mas pri­mi­nė ne­se­ną is­to­ri­ją, kai prieš J. Pra­nį į šį po­stą bu­vo pa­skir­tas teis­tu­mą tu­rin­tis Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Er­nes­tas Mon­čaus­kas.

E. Mon­čaus­kas vos po po­ros mė­ne­sių šio po­sto at­si­sa­kė ir vėl at­si­sė­do į se­niū­no kė­dę.

K. Rač­kaus­kio nuo­mo­ne, J. Pra­nys į šį po­stą tu­rė­jo bū­ti pa­siū­ly­tas "pir­mu nu­me­riu", tai yra, ap­len­kiant E. Mon­čaus­ką.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Zi­ta Žvi­kie­nė kan­di­da­to tei­ra­vo­si, ar jis tu­ri vai­kų, ją do­mi­no ir tai, ar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas už­dirbs dau­giau nei se­niū­nas.

"Taip tu­riu dvi ma­žas duk­re­les, ku­rias au­gi­na­me kar­tu su žmo­na, o ad­mi­nist­ra­to­riaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mas tik­rai tu­rė­tų bū­ti di­des­nis nei se­niū­no, ka­dan­gi ir at­sa­ko­my­bė šio­se pa­rei­go­se yra daug di­des­nė", – at­sa­kė kan­di­da­tas.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Pau­liu­kas pa­gy­rė J. Pra­nį už ope­ra­ty­vu­mą ir konk­re­tu­mą, nes "Jus­ti­nas vi­sa­da pa­ts pir­mas iš vi­sų se­niū­nų at­sa­ko į jiems pa­tei­kia­mus klau­si­mus".

J. Pra­nys tei­gė nau­ja­ja­me po­ste no­rin­tis pa­pil­do­mai do­mė­tis duo­me­nų apie Sa­vi­val­dy­bę ana­li­ze, sa­kė kar­tu su in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tais mė­gin­sian­tis priar­tin­ti Sa­vi­val­dy­bę kaip struk­tū­rą prie žmo­gaus.

Kar­je­ros vi­ra­žai

34 me­tų J. Pra­nys prieš de­vy­ne­rius me­tus bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, kur įgi­jo vers­lo va­dy­bos ir ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­ly­bę.

J. Pra­nio biog­ra­fi­jo­je – ne tik se­niū­no dar­bas. Ang­li­jo­je jis yra dir­bęs įvai­rius dar­bus – dar­ba­vo­si sta­ty­bo­se, grį­žęs į Lie­tu­vą įsi­dar­bi­no par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­ku, vė­liau įkū­rė sa­vo vers­lą – už­siė­mė did­me­ni­ne ir maž­me­ni­ne pre­ky­ba pro­duk­tais žir­gams.

Per šių­me­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus J. Pra­nys ėjo su Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos vė­lia­va ir vi­sus nu­ste­bi­no di­džiu­liu šuo­liu par­ti­jos są­ra­še.

J. Pra­nys rin­kė­jų va­lia iš 48-os są­ra­šo vie­tos šok­te­lė­jo į 5-ąją.

So­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ro­je dar prieš rin­ki­mus J. Pra­nys bu­vo pa­reiš­kęs, kad jo tiks­las, ei­nant į rin­ki­mus, – me­ro pa­va­duo­to­jo po­stas.

Susijusios naujienos