Iš seniūno kėdės – į platesnius vandenis

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės (de­ši­nė­je) pa­va­duo­ju ta­pu­siam Er­nes­tui Mon­čaus­kui (kai­rė­je) teks bris­ti į ne­ži­no­mus an­ti­ko­rup­ci­nius van­de­nis.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Ta­ry­bo­je – nau­jos ro­ki­ruo­tės. Bu­vu­sį mies­to se­niū­ną Er­nes­tą Mon­čaus­ką pa­sky­rus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju, Ta­ry­bos na­rio man­da­tas įteik­tas jo bend­ra­par­tie­čiui kon­ser­va­to­riui Vai­dui Sma­lins­kui. Su teis­mais rei­ka­lų tu­rin­tis E. Mon­čaus­kas bus at­sa­kin­gas už an­ti­ko­rup­ci­nę sri­tį.

Ta­ry­bos na­riu pa­bu­vo neil­gai

Ant­ra­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je paaiš­kė­jo, ko­dėl Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Er­nes­tas Mon­čaus­kas leng­va ran­ka at­si­sa­kė se­niū­no po­sto ir pa­si­rin­ko Ta­ry­bos na­rio man­da­tą.

Pa­si­ro­do, šis man­da­tas jam te­bu­vo tramp­ly­nas į aukš­tes­nį po­stą: kū­no kul­tū­ros ir spor­to pe­da­go­gi­kos spe­cia­lis­tui pa­siū­ly­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo po­stas.

Dar pir­ma­ja­me po­sė­dy­je, tuoj po Ta­ry­bos na­rio prie­sai­kos, "Šiau­lių kraš­tui" E. Mon­čaus­kas sa­kė, jog, pa­li­kęs se­niū­no po­stą ir ne­te­kęs šiai pa­rei­gy­bei pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo, ma­te­ria­li­nės skriau­dos ne­jaus, ka­dan­gi tu­ri ki­tų veik­lų.

Ant­ra­ja­me po­sė­dy­je ta­po aiš­ku, jog bu­vu­siam mies­to se­niū­nui ne­teks vers­tis vien iš tu­ri­mų vers­lų – at­si­sė­dęs į po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo kė­dę, jis gaus ge­ro­kai di­des­nį at­ly­gi­ni­mą nei gau­da­vo bū­da­mas se­niū­nu.

Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je nu­ro­dy­ta, jog Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mas pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo 2 180 eu­rų, o se­niū­no – 1 553 eu­rai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės pa­va­duo­to­jas, bal­suo­jant už jo kan­di­da­tū­rą, ga­vo 16-ka jį pa­lai­kan­čių bal­sų (8 bal­sai bu­vo prieš, 1 biu­le­te­nis – su­ga­din­tas), ta­čiau dar prieš bal­sa­vi­mą ne­pa­to­gių klau­si­mų E. Mon­čaus­kui ne­pa­vy­ko iš­veng­ti.

At­sa­ko­my­bę pri­siė­mė koa­li­ci­jos par­tne­riai

Opo­zi­ci­jos at­sto­vams ma­gė­jo iš­girs­ti, ar kan­di­da­tas yra su­si­pa­ži­nęs su an­ti­ko­rup­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis, ka­dan­gi ši sri­tis iki šiol bū­da­vo bū­tent šios pa­rei­gy­bės duo­na ir praė­ju­sios ka­den­ci­jos Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, tei­si­nin­kė Jus­tė Venc­ku­tė bū­tent už šią sri­tį pel­nė ne­ma­žai pa­gi­ria­mų­jų žo­džių.

E. Mon­čaus­kui te­ko vie­šai pri­si­pa­žin­ti, kad jam iki šiol te­ko dirb­ti tik ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą ir kad an­ti­ko­rup­ci­nė sri­tis jam bū­tų nau­jo­vė.

Dar ne­pa­to­ges­nių klau­si­mų kan­di­da­tui pa­teik­ta dėl jo biog­ra­fi­ją ne­puo­šian­čių fak­tų: bu­vu­sio teis­tu­mo anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je ir šiuo me­tu te­be­vyks­tan­čių teis­mi­nių pro­ce­sų.

Į juos E. Mon­čaus­kas ir­gi ne­tu­rė­jo ką pa­sa­ky­ti – tik pa­tvir­ti­no, jog teis­mi­niai pro­ce­sai dėl jo va­do­vau­ja­mo spor­to klu­bo veik­los te­be­vyks­ta.

Kan­di­da­tui į pa­gal­bą atė­jo me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, pa­ti­ki­nęs, jog pa­sku­ti­nė ins­tan­ci­ja šio­je si­tua­ci­jo­je yra teis­mas, ku­ris ir nu­spręs, ar bu­vo ko­kių nors tei­si­nių pa­žei­di­mų.

"Jei­gu teis­mas kons­ta­tuos ki­taip, aš kaip me­ras, kaip po­li­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, pri­siim­siu vi­są at­sa­ko­my­bę ir tei­si­nes ga­lias, kad ši­ta si­tua­ci­ja bū­tų pa­keis­ta. Sa­lė­je sė­di ne vie­nas teis­tas. Praei­ties gy­ve­ni­mo klai­dų vi­sa­da ga­li bū­ti, svar­bu keis­tis", – po­sė­dy­je tei­gė A. Če­po­no­nis.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rio, "vals­tie­čio" Jo­no Po­vi­lai­čio tei­gi­mu, "kan­di­da­tas tu­ri "grie­kų" ir jis nė­ra pa­ts ge­riau­sias va­rian­tas, ta­čiau koa­li­ci­ja pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę: by­la ga­li tęs­tis me­tus-dve­jus, o kol žmo­gus ne­nu­teis­tas, jo kal­tin­ti ne­ga­li­ma".

Val­dan­tie­ji pa­si­da­li­jo ku­ruo­ja­mas sri­tis

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti pen­ki ko­mi­te­tai, dirb­sian­tys nau­ją­ją ka­den­ci­ją. Vi­si jie li­ko to­kie pat, tik pa­ko­re­guo­tas vie­no iš jų pa­va­di­ni­mas.

Jau aiš­kios ir sri­tys, ku­rias ku­ruos ra­jo­no me­ras ir vi­ce­me­ras 2019–2023 me­tų ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Pau­liu­kas do­mė­sis ar­chi­tek­tū­ra ir ur­ba­nis­ti­ka, ci­vi­li­ne ir dar­bo sau­ga, eko­lo­gi­ja ir sa­ni­ta­ri­ja, prieš­gais­ri­ne sau­ga, tu­riz­mu, sau­giu eis­mu, so­cia­li­niais rei­ka­lais, svei­ka­tos ap­sau­ga, in­ves­ti­ci­jo­mis ir sta­ty­ba bei že­mės ūkiu.

Me­ras A. Če­po­no­nis ku­ruos li­ku­sias sri­tis pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, dau­giau dė­me­sio skir­da­mas švie­ti­mui, kul­tū­rai, spor­tui, Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sams bei tarp­tau­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui.