Rugsėjis prasidėjo skaudžiomis avarijomis

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Su­si­dū­ri­mas Šiau­liuo­se, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės ir Auš­ros alė­jos san­kir­to­je. Leng­va­sis au­to­mo­bi­lis "Au­di A6" nu­skri­do nuo ke­lio ir su­sto­jo ša­li­gat­vy­je.
Pir­mą ru­dens die­ną Šiau­lių ap­skri­tį iš­sky­rė ava­ri­jų, ku­rio­se nu­ken­tė­jo žmo­nės, gau­sa. Po­li­ci­ja sa­ko, jog, ne­pai­sant in­for­ma­ci­jos apie su­stip­rin­tą kont­ro­lę ke­liuo­se, eis­mo da­ly­viams ne­sve­ti­mas nei al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, nei leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio vir­ši­ji­mas, nei chu­li­ga­niš­kas vai­ra­vi­mas.
Va­sa­ra ke­liuo­se taip pat ne­džiu­gi­no.

Tei­gia va­žia­vę per ža­lią

Skau­džiau­sia ava­ri­ja rug­sė­jo 1 die­ną įvy­ko Šiau­liuo­se, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės ir Auš­ros alė­jos san­kir­to­je. Prieš 17 va­lan­dą cent­ri­nio tur­gaus pa­šo­nė­je su­si­dū­rė au­to­mo­bi­lis "Au­di A6", vai­ruo­ja­mas 50 me­tų vy­ro ir au­to­bu­sas "Set­ra".

Nu­ken­tė­jo du "Au­di" va­žia­vę ke­lei­viai. 56 me­tų vy­ras dėl čiur­nos žaiz­dos bei ke­tu­rių šon­kau­lių lū­žių, o 48 me­tų mo­te­ris dėl ran­kos dil­bio bei du­bens lū­žių gy­do­mi Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je. Ke­lei­vę iš su­lam­dy­to au­to­mo­bi­lio iš­lais­vi­no at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai.

Dėl šios ava­ri­jos pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ti­ki­na san­kry­žą kir­tę de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui: Skuo­do ra­jo­no gy­ven­to­jo vai­ruo­ja­mas "Au­di A6" va­žia­vo Auš­ros alė­ja link Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės, o au­to­bu­sas – J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve link mies­to cent­ro. Nuo smū­gio "Au­di" ap­si­su­ko ir su­sto­jo ant ša­li­gat­vio. Lai­mei, tuo me­tu šio­je vie­to­je ne­bu­vo pės­čių­jų.

Kal­tas al­ko­ho­lis

Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą, prieš 23 va­lan­dą, Šiau­liuo­se, Aukš­ta­ba­lio gat­vė­je, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo nuo ke­lio nu­va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį "Au­di 100".

Prie vai­ro ras­tas sė­din­tis ne­blai­vus (1,83 pro­mi­lės) 28 me­tų vy­ras. Šiau­lie­tis pri­pa­ži­no, jog vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį bū­da­mas ne­blai­vus.

Jis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Ap­ga­di­no po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį

Rug­sė­jo 1-osios nak­tį Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, gir­tas vai­ruo­to­jas kliu­dė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį ir nu­va­žia­vo.

Po vi­dur­nak­čio Kur­šė­nuo­se pa­tru­liuo­jan­tys pa­rei­gū­nai pa­ma­tė au­to­mo­bi­lį "Toyo­ta Land Crui­ser", ku­ris va­žia­vo įjung­to­mis to­li­mo­sio­mis švie­so­mis. Ma­ši­na bu­vo stab­do­ma. Užuot su­sto­jęs to­jo­tos vai­ruo­to­jas nu­va­žia­vo pro ša­lį kliu­dy­da­mas po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį "VW Trans­por­ter" veid­ro­dė­lį.

Iš eis­mo įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį vai­ruo­to­ją pa­rei­gū­nai su­ra­do Aguo­nų gat­vės na­mo, ku­ria­me pa­žei­dė­jas gy­ve­na, kie­me.

Vy­rui nu­sta­ty­tas be­veik dvie­jų pro­mi­lių gir­tu­mas.

Nusk­ri­do nuo ke­lio

Tą pa­čią rug­sė­jo 1-ąją Kel­mės ra­jo­no, Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos Už­vi­žių kai­me, ope­ra­ty­vio­sioms tar­ny­boms te­ko va­duo­ti nuo ke­lio nu­va­žia­vu­sia­me ir ant šo­no ap­si­ver­tu­sia­me au­to­mo­bi­ly­je "Ford Ga­la­xy" įstri­gu­sį žmo­gų.

Su­ža­lo­tas vy­ras iš­lais­vin­tas ir per­duo­tas me­di­kams.

Prie­žas­tys tos pa­čios

Ko­kia si­tua­ci­ja šiais me­tais Šiau­lių ap­skri­ties ke­liuo­se? – klau­si­mas Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kui Ro­ber­tui Ra­da­vi­čiui.

Anot ko­mi­sa­ro, džiaug­tis nė­ra kuo: si­tua­ci­ja ke­liuo­se vis dar la­bai įtemp­ta, o su­griež­tin­tos nuo­bau­dos už grei­čio pa­žei­di­mus, gir­tu­mą, ku­ris gre­sia ne­tgi bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be, da­vė tik lai­ki­ną efek­tą.

"Nie­kas ne­si­kei­čia. Ma­ža to, nuo šių me­tų sau­sio iki rug­sė­jo 1-osios išau­go gir­tų vai­ruo­to­jų, ku­rie su­kė­lė ava­ri­jas ir su­ža­lo­jo žmo­nes, skai­čius", – ak­cen­ta­vo R. Ra­da­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, skau­du­liai iš­lie­ka tie pa­tys kaip ir anks­tes­niais me­tais: grei­tis ir dėl jo nu­va­žia­vi­mai nuo ke­lio, ap­si­ver­ti­mai, su­si­dū­ri­mai ne­su­val­džius au­to­mo­bi­lio; nea­ti­du­mas san­kry­žo­se ir jau mi­nė­tas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas prie vai­ro.

R. Ra­da­vi­čiaus tei­gi­mu, kiek­vie­ną sa­vai­tę po­li­ci­ja su­lai­ko 5–6 ne­blai­vius vai­ruo­to­jus. Tad ky­la klau­si­mas, kiek jų dar nei­šaiš­ki­na­ma.

Šie­met ap­skri­ties ke­liuo­se jau įvy­ko 186 eis­mo įvy­kiai, ku­rių me­tu su­ža­lo­ti žmo­nės (per­nai 218 įvy­kių). Su­ža­lo­tų­jų šie­met 225 (per­nai 218). Ke­liuo­se šiais me­tais žu­vo de­vy­ni eis­mo da­ly­viai. Žu­vu­sių­jų kol kas nė­ra vie­nin­te­lia­me Pak­ruo­jo ra­jo­ne.

Di­džiu­le pro­ble­ma Ke­lių po­li­ci­jos va­do­vas va­di­na ir dvi­ra­ti­nin­kų bei pės­čių­jų el­ge­sį ke­liuo­se. At­si­tik­ti­nė­se vie­to­se jie ker­ta ke­lią, kal­ba te­le­fo­nu, gir­ti ei­na, ro­po­ja, gu­la­si ant va­žiuo­ja­mo­sios da­lies.

Yra eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se stip­riai nu­ken­čia ne­blai­vūs dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai – jie su­si­ža­lo­ja nu­griu­vę nuo trans­por­to prie­mo­nių.

"Pas­ta­rų­jų ne­lai­mių pa­sek­mės daž­nai bū­na itin skau­džios", – tei­gia ko­mi­sa­ras. Jis la­bai pa­si­gen­da eis­mo da­ly­vių są­mo­nin­gu­mo.