Is­to­ri­nį mū­šį pri­mins ąžuo­ly­nas

Eli­gi­jos ZOLT­NE­RIE­NĖS nuo­tr.
Pa­pil­dy­ti prieš 30 me­tų prie Rad­vi­liš­kio ma­lū­no pa­so­din­tą ąžuo­ly­ną su­si­rin­ko bū­rys en­tu­zias­tų.
Prieš šimt­me­tį prie Rad­vi­liš­kio ma­lū­no vy­ku­sį ir per­ga­le pa­si­bai­gu­sį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mū­šį su ber­mon­ti­nin­kais pri­mins rad­vi­liš­kie­čių pa­so­din­tas ąžuo­ly­nas.

Ąžuo­lai prie Vai­du­lių gat­vė­je esan­čio Rad­vi­liš­kio ma­lū­no bu­vo so­din­ti ir 1989 me­tais, mi­nint mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus 70-me­tį.

Per tą lai­ką da­lis ąžuo­lų su­ny­ko, to­dėl praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ąžuo­ly­nas bu­vo pa­pil­dy­tas nau­jais ąžuo­liu­kais ir da­bar ja­me ošia 100 ąžuo­lo so­di­nu­kų bei jau paau­gu­sių ąžuo­lų.

Ąžuo­liu­kus so­di­no šau­liai, Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­riai, Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro ko­man­da, bū­rys pi­lie­tiš­kų rad­vi­liš­kie­čių. Tal­ki­nin­kai iš vi­so pa­so­di­no 40 ąžuo­liu­kų.

De­ja, prieš 100 me­tų vy­ku­sį mū­šį me­nan­tis ma­lū­nas šiuo me­tu yra ap­leis­tas ir pra­šy­te pra­šo­si re­mon­to.

Vai­du­lių kai­me sto­vin­tis Rad­vi­liš­kio vė­jo ma­lū­nas yra įra­šy­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Jis yra iš­skir­ti­nis sa­vo ar­chi­tek­tū­ri­nė­mis, in­ži­ne­ri­nė­mis, is­to­ri­nė­mis bei kraš­to­vaiz­džio sa­vy­bė­mis.

Bū­ta ir to­kių ver­si­jų, jog pa­grin­di­nio mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus vie­ta bu­vo ne prie šio ma­lū­no, o ar­čiau mies­to, prie ka­pi­nių ir ten sto­vė­ju­sio ma­lū­no.

Pa­sak ki­tų is­to­ri­jos ži­no­vų, mū­šis vy­ko Vai­du­lių kai­mo vė­jo ma­lū­no priei­go­se, o pa­ts ma­lū­nas ke­lis kar­tus ėjo iš ran­kų į ran­kas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir ber­mon­ti­nin­kų kau­ty­nių me­tu 1919 me­tais lapk­ri­čio 21 ir 22 die­no­mis. Vė­liau jis ne kar­tą bu­vo res­tau­ruo­tas ir tai­sy­tas.

Pri­va­čiam as­me­niui šiuo me­tu pri­klau­san­čio ma­lū­no sto­gas yra kiau­ras, lie­tus ir snie­gas kė­si­na­si į jo vi­di­nes konst­ruk­ci­jas. Tre­čia­ja­me ma­lū­no aukš­te esan­čios di­de­lės gir­nos gra­si­na nu­gar­mė­ti že­myn.

Po me­de­lių so­di­ni­mo tal­kos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­ro­dė rad­vi­liš­kie­čių siū­ly­mų ma­lū­ną su­re­mon­tuo­ti ir ja­me įkur­ti mu­zie­jų. Esą lė­šų tam paau­ko­tų vi­suo­me­nė ir įstai­gos.

Siū­ly­ta ir ma­lū­ną nu­pirk­ti ar­ba bent jau įpa­rei­go­ti jo sa­vi­nin­ką pri­žiū­rė­ti kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re esan­tį is­to­ri­nės reikš­mės ob­jek­tą.

Susijusios naujienos