"Porsche" užlėkė ant šaligatvio

Po­li­ci­jos nuo­tr.
e­val­do­mas au­to­mo­bi­lis "Pors­che" kir­to ša­li­gat­vį ir su­sto­jo. Per ava­ri­ją "kri­to" du re­no­vuo­to­je at­kar­po­je ne­se­niai pa­so­din­ti me­džiai.

Pirmadienį, pus­va­lan­dis po sep­ty­nių ry­to, Šiau­lių mies­to cent­re, Til­žės gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio "Pors­che" vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo į prie­šin­go eis­mo juos­tą, kliu­dė "Ford" au­to­mo­bi­lį, ku­ri vai­ra­vo 35 me­tų mo­te­ris, ir, nu­lau­žęs du me­džius, nu­skrie­jo bei su­sto­jo ant ša­li­gat­vio.

Lai­mė, tuo me­tu ša­li­gat­viu nė­jo pės­tie­ji.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, "Pors­che" vai­ra­vęs 36 me­tų Jo­niš­kio gy­ven­to­jas apal­po. Jis gy­do­mas Neu­ro­lo­gi­jos sky­riu­je.

"For­do" vai­ruo­to­ja ran­kos dil­bio ir abie­jų ko­jų trau­mas, me­di­kams su­tei­kus pa­gal­bą, gy­do­si na­muo­se.