Politinio pasitikėjimo valdininkas slėptas nuo Tarybos

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Pe­kaus­kas Ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­kal­bo ir apie sa­vo silp­ny­bę – "at­vi­ru­mas ir pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­nė­mis, nes ne vi­sa­da pa­si­tei­si­na, to­dėl tai tu­riu min­ty­se bend­rau­da­mas ir at­vi­rai kal­bė­da­mas".
Akmenės ra­jo­no ta­ry­ba pa­sky­rė Ar­tū­rą Pe­kaus­ką ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vi­siš­kai nau­jas val­di­nin­kas pa­rei­gų im­sis nuo ki­tos sa­vai­tės.

Iki šiol jis te­be­dir­ba Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Tu­ri Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te įgy­tą or­ga­ni­za­ci­jų va­dy­bos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį.

Ma­žei­kių ra­jo­ne gy­ve­nan­tis 46 me­tų A. Pe­kaus­kas ba­lan­džio 30 die­ną įvy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­si­sta­ty­da­mas pa­brė­žė, jog ki­lęs iš Nau­jo­sios Ak­me­nės, da­bar esąs ir smul­kusis ūki­nin­kas.

Anks­čiau pri­va­čia­me vers­le ėjo įvai­rias pa­rei­gas, o pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus dir­bo di­rek­to­riu­mi at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka už­sii­man­čio­se įmo­nė­se.

A. Pe­kaus­kas sa­kė tu­rįs pa­tir­ties sa­vi­val­do­je. Dir­bo Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos na­riu, vė­liau An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riu. Bu­vo Ma­žei­kių mies­to vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ku.

Ra­jo­no ta­ry­bo­je koa­li­ci­ją su­da­ran­čių so­cial­de­mok­ra­tų ir "vals­tie­čių" su­ta­ri­mu kan­di­da­tą į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus pa­rin­ko "vals­tie­čiai".

"Ta­čiau ga­lė­jo bū­ti są­ži­nin­giau, jei koa­li­ci­ja vi­sai Ta­ry­bai bū­tų pri­sta­čiu­si pa­va­duo­to­ją anks­čiau, ne­gu li­kus vos ke­lioms dienoms iki Ta­ry­bos po­sė­džio", – po­sė­dy­je prie­kaiš­ta­vo opo­zi­ci­jos ly­de­ris Ri­char­das Su­da­ris.

Jo nuo­mo­ne, tuo­met ga­lė­jo įvyk­ti su­si­ti­ki­mai su kan­di­da­tu – "kad bū­tų ga­li­ma jį pa­žin­ti".

Anot R. Su­da­rio, kai opo­zi­ci­ja tik prieš bal­sa­vi­mą su­ži­no­jo pa­var­dę, nė­ra pa­si­rin­ki­mo ki­to kaip bal­suo­ti už, nes "ga­vo­me tai, ką ga­vo­me".

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iki šiol ne­tu­ri A. Pe­kaus­ko biog­ra­fi­jos.

"Šiau­lių kraš­to" duo­me­ni­mis, jis yra dir­bęs Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, bet apie tai nu­ty­lė­jo, pri­si­sta­ty­da­mas Ta­ry­bos po­sė­dy­je.