Pirmasis megztas kraitelis padovanotas ankstukui

Kli­ni­kos nuo­tr.
Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos va­do­vės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Emi­li­ja Bo­gu­žie­nė drau­ge su Ire­na Put­vins­kie­ne (kai­rė­je) ir Ne­rin­ga Du­naus­kai­te-Po­vi­lai­tie­ne, at­ve­žu­sio­mis sa­vo ir ki­tų mez­gė­jų lais­va­lai­kiu nu­megz­tų dar­be­lių anks­tu­kams, krai­te­lį do­va­no­jo ir anks­tu­ko ma­mai.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Nau­ja­gi­mių ir nau­ja­gi­mių in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­cien­tai ir jų ma­mos ne­re­tai su­lau­kia mez­gi­mo en­tu­zias­čių dė­me­sio. Net ir ke­pi­nant va­sa­ros karš­čiams anks­tu­kams ar ma­žo svo­rio nau­ja­gi­miams rei­kia šil­tų megz­tų dra­bu­žė­lių: ko­ji­ny­čių ir ke­pu­rai­čių, ple­du­kų ir net žais­liu­kų. Tai ži­nan­čios mez­gė­jos vėl do­va­no­jo nau­ja­gi­miams-anks­tu­kams šil­tų do­va­nė­lių.

Ire­na Put­vins­kie­nė ir Ne­rin­ga Du­naus­kai­tė-Po­vi­lai­tie­nė at­ve­žė sa­vo ir ki­tų mez­gė­jų lais­va­lai­kiu nu­megz­tų lie­me­nių, ko­ji­ny­čių ir ke­pu­rė­lių bei pir­mus ner­tus žais­liu­kus aš­tuon­ko­jus Šiau­lių anks­tu­kams. Pir­mą­jį žais­liu­ką ir pa­do­va­no­jo tuo me­tu gu­lė­ju­siam anks­tu­kui ir jo ma­my­tei.

"Aš in­ter­ne­te pa­ma­čiau, kad mo­te­rys tuo už­sii­ma ir nu­spren­džiau ne tik pa­ti megz­ti, bet ir ki­tas mez­gė­jas pa­ra­gi­nu do­va­no­ti sa­vo dar­be­lių anks­tu­kams", – pa­sa­ko­jo šiau­lie­tė Ire­na Put­vins­kie­nė.

Šį kar­tą do­va­nė­les anks­tu­kams mez­gė Aud­ro­nė Ove­jan iš Onuš­kio (Tra­kų raj.), Mi­ros­la­va Gu­de­le­vi­čie­nė ir Ina Ka­za­ke­vič iš Rad­vi­liš­kio, šiau­lie­tės Re­gi­na La­pe­tins­kie­nė, Ne­rin­ga Du­naus­kai­tė Po­vi­lai­tie­nė, Bi­ru­tė Cha­ki­mo­va ir Ire­na Put­vins­kie­nė.

Kai mo­te­rys ruo­šė do­va­nė­les, ne­ži­no­jo, kad sky­riu­je yra anks­tu­kas. Pa­ma­nė, kad ma­my­tei bus ma­lo­nu gau­ti as­me­ni­nę do­va­ną ir nu­spren­dė su­rink­ti megz­tų do­va­nų krai­te­lį. Tad pir­mas toks krai­te­lis.

Atei­ty­je mo­te­rys pla­nuo­ja vi­siems anks­tu­kams do­va­no­ti megz­tų dra­bu­žė­lių krai­te­lį, o gi­mu­siems ma­žo svo­rio vai­ku­čiams nuo­lat do­va­no­ti sa­vo ran­kų ir šir­dies dar­be­lių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.