Pensininkas pabandė pastumti vilkiką

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, "Pon­tiac" vai­ruo­to­jas neį­si­ti­ki­no sau­gu­mu ir iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­va­žia­vo ne­pra­leis­da­mas pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio vil­ki­ko. Pa­sek­mės – aki­vaiz­džios.
Va­kar, apie vi­dur­die­nį, Šiau­liuo­se, Ak­me­nės ir K. Do­ne­lai­čio gat­vių san­kry­žo­je su­si­dū­rė 82 me­tų vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas "Pon­tiac" ir vil­ki­kas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio sun­kias­vo­rio ir su ja su­si­dū­rė.

Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo so­li­daus am­žiaus "Pon­tiac" vai­ruo­to­jas, jis iš­vež­tas į li­go­ni­nę.