Pavenčių bendruomenė atšventė 15 metų sukaktį

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Svei­ki­ni­mai 15 me­tus ak­ty­viai vei­kian­čiai Pa­ven­čių bend­ruo­me­nei. pa­ven­ciu_s­ven­te1
Kur­šė­nų Pa­ven­čių bend­ruo­me­nė sma­giai pa­mi­nė­jo 15 me­tų su­kak­ties šven­tę. Pa­ven­čių par­ke pa­ki­liai nu­si­tei­kę pa­ven­tiš­kiai gau­siai rin­ko­si su­si­tik­ti su kai­my­nais, pa­bend­rau­ti, pa­sa­ky­ti vie­nas ki­tam ge­rą žo­dį.

„Šven­tę kur­si­me kar­tu su gim­ta­die­nio da­ly­viais,“ – to­kiais žo­džiais su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no Pa­ven­čių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ilo­na Ke­rie­nė. Ji vaiz­dais ap­žvel­gė at­lik­tus ge­rus bend­ruo­me­nės dar­bus vi­sų pa­ven­tiš­kių la­bui.

Su 15 me­tų Pa­ven­čių bend­ruo­me­nės su­kak­ti­mi su­si­rin­ku­sius svei­ki­no LR Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, įteik­da­ma bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Ilo­nai Ke­rie­nei Lie­tu­vos tris­pal­vę.

Kur­šė­nų se­niū­ni­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas įsi­ti­ki­nęs, jog Pa­ven­čių bend­ruo­me­nė yra pa­ti bran­džiau­sia, tvir­čiau­sia bend­ruo­me­nė vi­suo­se Kur­šė­nuo­se, o se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gied­rė Kar­ka­lie­nė pa­siū­lė ir to­liau bū­ti ge­ru pa­vyz­džiu ki­toms be­si­ku­rian­čioms bend­ruo­me­nėms.

Šven­tė­je su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si kla­si­kos dai­nų. Jas at­li­ko bu­vu­si pa­ven­tiš­kė, o da­bar Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­riaus Vla­di­mi­ro Prud­ni­ko­vo dai­na­vi­mo kla­sės stu­den­tė Gied­rė Ke­rai­tė. Šo­ko vai­kų ir jau­ni­mo šiuo­lai­ki­nių šo­kių gru­pė JAMP, va­do­vau­ja­ma Gin­ta­rės Pu­čins­kie­nės.

Šven­tė­je vy­ko poe­zi­jos skai­ty­mai, vik­to­ri­na kar­tu įtrau­kiant šven­tės da­ly­vius. Vai­kus džiu­gi­no gy­va­sis kam­pe­lis – smul­kių gy­vū­nė­lių pa­ro­da bend­ra­dar­biau­jant su Kur­šė­nų kū­ry­bos cent­ru.

Va­ka­ro me­tu pa­si­ro­dė ju­dan­čios teat­ro lė­lės, vy­ko smi­gi­nio, pe­tan­kės spor­ti­niai žai­di­mai, pa­si­kal­bė­ji­mai ir dis­ku­si­jos prie bend­ro, gim­ta­die­nio da­ly­vių su­si­neš­tų vai­šių šve­diš­ko sta­lo, bend­ruo­me­nės vy­rai eks­po­na­vo me­džiok­lės tro­fė­jus, vi­rė ir vai­ši­no „Me­džio­to­jų" sriu­ba. Šven­tė džiu­gi­no nuo­šir­džia žmo­nių bend­rys­te.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Tarp vi­sų šven­ti­nių at­rak­ci­jų – "Me­džio­to­jų" sriu­bos vi­ri­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.