Dirvonėnų bendruomenei – rajono valdžios pažadai

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Dir­vo­nė­nų se­niū­nai­tis Pet­ras Bri­kas (sto­vi) ak­cen­ta­vo, kad kai­mo gy­ven­to­jai pa­tys daug dir­ba, tvar­ky­da­mi gra­žią sa­vo kai­mo ap­lin­ką.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Dir­vo­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė su­lau­kė Šiaulių ra­jo­no val­džios vi­zi­to. Ke­lias­de­šimt kai­mo gy­ven­to­jų, dvie­jų bend­ruo­me­nių va­do­vai – aso­cia­ci­jos „Dir­vo­nė­nų bend­ruo­me­nė“ pir­mi­nin­kas, Dir­vo­nė­nų se­niū­nai­tis Pet­ras Bri­kas bei aso­cia­ci­jos „Dir­vo­nė­nų pa­sa­ga“ va­do­vė Bi­ru­tė Sut­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui ir jo pa­va­duo­to­jui Čes­lo­vui Grei­čiui tu­rė­jo pa­ren­gę gy­ven­to­jams svar­bių klau­si­mų dėl kai­mo atei­ties. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Rau­dė­nų se­niū­nas An­ta­nas Venc­kus, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro at­sto­vai.

Žmo­nėms rū­pė­jo, ar, kai­me ne­be­li­kus mo­kyk­los, iš­liks bib­lio­te­ka, me­di­ci­nos punk­tas, ki­ti ob­jek­tai. Taip pat bend­ruo­me­nė no­rė­tų reng­ti sa­vo ren­gi­nius kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je.

„Me­di­ci­nos punk­tui pi­ni­gai yra skir­ti, jis tik­rai iš­liks – ne­tu­rė­ki­te net abe­jo­nių. Bend­ruo­me­nei sa­lė yra. Dir­vo­nė­nuo­se vyks­ta gra­ži ama­tų šven­tė, ji, ti­kiuo­si, iš­liks ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai pa­dės ją reng­ti, o dėl Kul­tū­ros cent­ro sa­lės – vis­kas yra kai­mo žmo­nių ir nie­kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kad į sa­lę neį­leis kai­mo žmo­nių ren­gi­nių, tik Kul­tū­ros cent­ras no­ri iš anks­čiau ži­no­ti, ka­da bend­ruo­me­nė no­ri da­ry­ti sa­vo ren­gi­nį“, - žmo­nėms sa­kė ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras.

Gy­ven­to­jai ga­vo aiš­kų at­sa­ky­mą ir dėl Miš­ko gat­vės nu­sau­si­ni­mo – pro­jek­tas nu­sau­sin­ti gat­vę yra pa­reng­tas ir ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas, ta­čiau šios gat­vės as­fal­ta­vi­mas ga­li nu­si­kel­ti ir į 2021 me­tus.

Vi­ce­me­ras Č. Grei­čius bend­ruo­me­nių na­rius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė­je yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri nag­ri­nės ke­lei­vi­nio trans­por­to marš­ru­tų, pa­vė­žė­ji­mo klau­si­mus. Jis tvir­ti­no, kad au­to­bu­sai va­ži­nė­ja pus­tuš­čiai, rei­sai nuo­sto­lin­gi, o ve­žė­jams vis ­tiek rei­kia mo­kė­ti. Vi­ce­me­ras pa­tvir­ti­no, kad po­ky­čių ke­lei­vių per­ve­ži­mo sri­ty­je bus, ta­čiau pa­ža­dė­jo tar­tis su gy­ven­to­jais, ku­rie rei­sai jiems yra svar­biau­si. Ra­jo­no va­do­vai pa­ti­ki­no, kad po­ky­čiai ne­pa­lies moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo.

Rau­dė­nų se­niū­nas An­ta­nas Venc­kus mi­nė­jo, kad Dir­vo­nė­nai gra­žė­ja, iš se­niū­ni­jai skir­tų lė­šų išas­fal­tuo­ta J. Ruz­gio gat­vė, nes jau anks­čiau bu­vo su­tvar­ky­tas ša­li­gat­vis ir no­rė­jo­si šią gat­vę už­baig­ti tvar­ky­ti. Taip pat su­tvar­ky­ta da­lis ša­li­gat­vio ir įreng­ti tu­rėk­lai Ne­lin­dos gat­vė­je. Kai­me nuo­lat tvar­ko­ma poil­sio zo­na prie Ne­lin­dos eže­ro, čia yra įreng­tas iš­vaiz­dus pa­plū­di­mys.

Pet­ras Bri­kas pa­si­džiau­gė, kad Dir­vo­nė­nų žmo­nės ge­ra­no­riš­kai puo­se­lė­ja kai­mo ap­lin­ką, šie­nau­ja, so­di­na gra­žius au­ga­lus, nes su­pran­ta, kad nie­kas iš ša­lies nea­teis ir jų kai­mo ne­sut­var­kys.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui (cent­re) ir jo pa­va­duo­to­jui Čes­lo­vui Grei­čiui Dir­vo­nė­nų gy­ven­to­jai tu­rė­jo klau­si­mų dėl jų kai­mo atei­ties. Gre­ta – bend­ruo­me­nės „Dir­vo­nė­nų pa­sa­ga“ va­do­vė Bi­ru­tė Sut­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.