Parke vykusį renginį sugadino chuliganai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke vy­ku­sio­je šven­tė­je "Akmenės smui­ke­lis" siau­tė­jo chu­li­ga­nai.
Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mi du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Abi nu­si­kals­ta­mos vei­kos įvyk­dy­tos Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke vy­ku­sio ren­gi­nio "Akmenės smui­ke­lis" me­tu.

Bir­že­lio 8 die­ną, apie 17 va­lan­dą, ant kal­no prieš est­ra­dą du jau­nuo­liai, iš ku­rių vie­nas vil­kė­jo juo­dos spal­vos spor­ti­nį kos­tiu­mą, sa­vo įžū­liu el­ge­siu pro­vo­ka­vo muš­ty­nes ir ne ma­žiau kaip vie­nam šven­tės da­ly­viui su­da­vė kumš­čiu į vei­dą, to­kiu el­ge­siu de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­ti bei tvar­ką.

Bir­že­lio 9-osios nak­tį pės­čių­jų ta­ke Ka­da­gių gat­vė­je pen­ki ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys, ku­rie va­žia­vo si­dab­ri­nės spal­vos au­to­mo­bi­liu BMW, pra­va­žiuo­jan­čiam au­to­mo­bi­liui "Ško­da Oc­ta­via" iš­dau­žė de­ši­nės pu­sės ga­li­nių du­re­lių lan­go stik­lą, su­ga­di­no kai­rės pu­sės ga­li­nes du­re­les, taip pat, kai­rės pu­sės prie­ki­nių vai­ruo­to­jo du­re­lių ran­ke­ną. Be to, ati­da­rę au­to­mo­bi­lio du­re­les,  smū­giuodami įvai­rias kū­no vie­tas, su­mu­šė au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sius as­me­nis.

Ti­kė­ti­na, jog šie vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai ga­lė­jo bū­ti už­fik­suo­ti vaiz­do fik­sa­vi­mo prie­mo­nė­mis šven­tės da­ly­vių. To­dėl gy­ven­to­jų, ma­čiu­sių šiuos įvy­kius ir ga­lin­čių su­teik­ti reikš­min­gos ty­ri­mui in­for­ma­ci­jos, pra­šo­ma pra­neš­ti Ak­me­nės ra­jo­no PK vy­riau­sia­jam ty­rė­jui Vid­man­tui Stil­biui, tel. 8 700 61571, el. pa­štu vid­man­tas.stilbis@policija.lt ar­ba pa­skam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos cent­ro tel. 112.

Komentarai

kike    Sek, 2019-06-16 / 10:55
Ko norėti, jei policijos nėra ten kur reikia. Reikia tik įsivaizduoti, penkiese muša žmones, daužo mašinos stiklus ir nė vieno policija nesugeba sulaikyti. Ką policija tuo metu veikė. Matėsi, kažkur keleliu su įjungtais švyturėliais lakstė. Kitas dalykas yra alaus pardavinėjimas masiniame renginyje. Jau prieš muštynes apsauginiai aiškinosi su ne vietoje geriančiais alų. Apsauginį pijokai ramiai pasiuntė ant... Kur policija. Matėme, stovėjo gal šeši prie pagrindinio įėjimo į renginių vietą. Negi bijoma, kad be alaus neįvyks šventė.?
Gražos    Ant, 2019-06-18 / 00:47
Reikia duoti taip, kad nepasirodytų per maža. Tokie tipai yra bailiai. Reikia, kad šventėje būtų tikrų vyrų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos