Paminklas išnykusiems kaimams

Re­gi­nos Pu­pi­ny­tės nuo­tr.
Pen­kta­die­nį Pakruojo rajone, Lin­ku­vos par­ke, ati­deng­tas pa­mink­las iš­ny­ku­siems Lin­ku­vos apy­lin­kių kai­mams. Kal­ba Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys Sta­sys Tu­mė­nas. Iš kai­rės: „Lin­ka­vos“ et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio va­do­vė A. Ga­ra­le­vi­čie­nė, kū­ri­nio au­to­rius E. Rim­džius, idė­jos su­ma­ny­to­jas M. Zu­bas, Pak­ruo­jo r. me­ro pa­va­duo­to­jas V. Ka­ci­le­vi­čius.

Lie­pos 19 d., pir­mą­ją gar­sių­jų Šiau­rės Lie­tu­vo­je Škap­lie­ri­nės (Škap­lier­nos) at­lai­dų die­ną, lin­ku­viai ir ren­gi­nio sve­čiai ati­den­gė pa­mink­lą iš­ny­ku­siems Lin­ku­vos apy­lin­kių kai­mams pri­min­ti ir juos už­fik­suo­ti tau­to­dai­li­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus su­kur­to­je me­džio skulp­tū­ro­je.

Šios pra­smin­gos idė­jos au­to­riai - Lin­ku­vos mies­to se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Met­har­das Zu­bas.

Meist­riš­kai at­lik­tas dar­bas pri­me­na jau tik se­no­lių at­min­ty­je ir iš mo­čiu­čių pa­sa­ko­ji­mų gir­dė­tus iš­ny­ku­sius 40 Lin­ku­vos apy­lin­kių vie­to­var­džius: Bag­do­niš­kiai, Bu­bi­lai, Jo­ne­lio­niai, Ju­diš­kiai, Ga­tau­tė­liai, Pli­ke­liai (Ba­jo­ry­nė), Lakš­to­niai, Kal­ne­liai, Kerkš­nis, Kir­ve­lis, Nor­vai­šy­nė, Rat­kū­nai, Rau­don­kal­nis, Pa­ber­žiai, Pa­duo­biai, Pa­gi­ri­nin­kai, Pu­kio­niai, Puo­džiū­nė­liai, Pu­ši­nė, Vi­šei­kiai, Vor­lau­kis, Šiau­di­niai (Ge­ve­no­niai), Šil­ba­lė, Šlin­gė, Šil­ga­liš­kis, Skė­re­liai, Zim­biš­kiai, ir ki­ti.

Pa­mink­lo iš­ny­ku­siems Lin­ku­vos kai­mams įam­žin­ti šven­tė­je da­ly­va­vo Lin­ku­vos kle­bo­nas To­mas Ja­na­vi­čius, Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, vie­nas iš idė­jos su­ma­ny­to­jų - Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro va­do­vas M. Zu­bas, o su­si­rin­ku­sius pa­ma­lo­ni­no Ae­li­tos Ga­ra­le­vi­čie­nės va­do­vau­ja­mas an­samb­lis „Lin­ka­va“.

Lin­ku­vis V. Ka­ci­le­vi­čius iš­sa­kė pra­smin­gus žo­džius, kad vie­to­var­džiai yra „laiš­kai iš praei­ties į atei­tį“. Ir jie šian­dien ga­li bū­ti už­ra­šo­mi „ant ak­mens, me­džio, kop­ly­tė­lės, ei­lė­raš­ty“. Šį­kart tuos is­to­ri­nės kraš­to at­min­ties laiš­kus su iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mais lin­ku­viai už­ra­šė me­džio skulp­tū­ro­je.

Kad Lin­ku­vo­je gy­va is­to­ri­nė kraš­to at­min­tis, lu­di­ja ir meist­ro E. Rim­džiaus iš­kal­ti žo­džiai, kad „tė­viš­kės, to ste­buk­lų ma­žy­čio kam­pe­lio, nie­kas tik­rai ne­pa­keis“.

Ren­gi­nio me­tu kal­bė­jęs LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys kal­bi­nin­kas lin­ku­vis dr. Sta­sys Tu­mė­nas ak­cen­ta­vo: „Vie­to­var­džių me­tų ren­gi­niai, mi­nė­ji­mai, veik­los Lie­tu­vo­je vyks­ta be iš­skir­ti­nės po­mpas­ti­kos, rea­liais di­des­niais ar kuk­les­niais sa­vi­val­dy­bių, bend­ruo­me­nių dar­bais ir dar­be­liais, o svar­biau­sia, kad į juos įtrau­kia­mas jau­ni­mas, iš­girs­tan­tis, įsi­klau­san­tis, kad Vil­niu­je Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to kar­to­te­ko­se sau­go­ma už­ra­šy­tų per 700 000 dar gy­vų vie­to­var­džių (to­po­ni­mų) ir per 300 000, ku­riuo­se ne­bė­ra gy­ven­to­jų, ku­rie iš­ny­ko su is­to­ri­jos virs­mais, po­ka­rio vien­sė­džių nai­ki­ni­mu, me­lio­ra­ci­jo­mis ir so­dy­bų tuš­tė­ji­mo me­tu. Jau­ni­mas su­klūs­ta, kai iš­girs­ta, kad net ir po 1990 -ųjų me­tų jau lais­vo­je Lie­tu­vo­je, ne­va re­mian­tis že­mėt­var­ki­nin­kų nu­ro­dy­mais, Re­gist­rų cent­rų do­ku­men­tais, iš var­to­se­nos ban­dy­ta iš­stum­ti, iš­brauk­ti apie 4000 vie­to­var­džių. Štai ko­dėl LRS ir ry­žo­si 2019-uo­sius pa­skelb­ti Vie­to­var­džių me­tais, kad nai­ki­ni­mo pro­ce­sas bū­tų su­stab­dy­tas, kad iš­ny­kę pa­va­di­ni­mai bū­tų pri­min­ti, įam­žin­ti Vie­to­var­džių par­kuo­se, at­mi­ni­mo len­to­se ir pa­mink­luo­se, vir­tua­lio­se sve­tai­nė­se, že­mė­la­piuo­se, nes vie­to­var­džiai yra mū­sų tau­tos ry­ši­nin­kai tarp praei­ties ir da­bar­ties. Nuos­ta­bu, kad ir ma­no gim­to­jo­je Lin­ku­vo­je ple­čia­si mies­to kul­tū­ri­nės erd­vės, čia ak­tua­li­zuo­ja­ma kraš­to is­to­ri­ja. Ypač svar­bu, kad į is­to­ri­jos pa­sa­ko­ji­mus įsi­trau­kų Žiem­ga­los kraš­to jau­ni­mas“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.