Nominacijos – jauniems ir aktyviems

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
"Me­tų at­li­kė­ja" To­ma Pau­rai­tė sa­vo atei­tį ke­ti­na sie­ti su mu­zi­ka.
Aš­tuo­nios no­mi­na­ci­jos ak­ty­viems ir ki­tus sa­vo dar­bais už­de­gan­tiems jau­nuo­liams bei "Me­tų au­to­ri­te­to" no­mi­na­ci­ja įteik­tos Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros ir pra­mo­gų par­ke su­reng­ta­me ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų va­ka­re "Mes – jė­ga".

Mo­kė­si pa­tys, mo­kė ki­tus

Į sce­ną ve­dan­tis iš­ties­tas rau­do­nas ki­li­mas, ša­lia sce­nos – di­džiu­lis bū­rys jau­ni­mo bei vy­res­nių rad­vi­liš­kie­čių, no­mi­nan­tus ly­din­čios pa­si­puo­šu­sios mer­gi­nos, mu­zi­ka bei en­tu­zias­tin­gas ren­gi­nio ve­dė­jas, rad­vi­liš­kie­tis ak­to­rius Ro­kas Pet­raus­kas – to­kie vaiz­dai vi­są va­ka­rą ly­dė­jo jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį "Mes – jė­ga".

Ket­vir­tą kar­tą su­reng­ta­me veik­laus, sa­vo dar­bais bei ta­len­tu iš ki­tų iš­si­ski­rian­čio jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je bu­vo įteik­tos de­vy­nios no­mi­na­ci­jos. Kan­di­da­tus šioms no­mi­na­ci­joms siū­lė vi­si no­rin­tys.

Pir­ma­sis rau­do­nu ki­li­mu žen­gė Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos moks­lei­vis Man­tas Špo­kas. Jam įteik­ta "Me­tų pro­to" no­mi­na­ci­ja.

Tik de­vin­tu­kais ir de­šim­tu­kais be­si­mo­kan­tis vai­ki­nas šiais moks­lo me­tais ta­po ra­jo­ni­nių geog­ra­fi­jos, dai­lės ir gam­tos moks­lų-bio­lo­gi­jos olim­pia­dų lai­mė­to­ju, o ang­lų kal­bos olim­pia­do­je pel­nė ant­rą­ją vie­tą, jis yra da­ly­va­vęs ir ki­tų da­ly­kų olim­pia­do­se.

Dai­lės mo­kyk­lą bai­gu­siam vai­ki­nui vi­sa­da prie šir­dies bu­vo me­nas, ta­čiau Man­tas pri­pa­ži­no: jam ar­ti­miau­sias moks­las – geog­ra­fi­ja.

"Pa­sau­lis yra la­bai pla­tus ir ja­me daug vi­so­kių ne­pa­žin­tų įdo­my­bių, ku­rias no­ri­si pa­žin­ti", – re­dak­ci­jai sa­kė ke­liau­ti mėgs­tan­tis vai­ki­nas, sa­vo ke­lio­nes pra­dė­jęs nuo pa­žin­ties su Lie­tu­va, pa­bu­vo­jęs ir ke­lio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, daug kuo be­si­do­min­tis ir sa­vo ga­bu­mais len­kian­tis bend­raam­žius.

No­mi­na­ci­ją "Me­tų pi­lie­tiš­kiau­sias" at­siė­mė trys moks­lei­viai – Mar­ty­na Ra­mu­lio­ny­tė, Vik­to­ri­ja Dai­li­do­ny­tė ir Do­man­tas Kra­suc­kis.

Tri­ju­lė – sa­va­no­riai, ku­rie ne­gai­lė­da­mi sa­vo lai­ko du kar­tus per sa­vai­tę vi­sus moks­lo me­tus mo­kė sen­jo­rus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo. Už ap­do­va­no­ji­mą pa­dė­ko­jęs Do­man­tas pri­si­pa­ži­no: mo­ky­ti sen­jo­rus ne­bu­vo leng­va, te­ko prie jų pri­si­tai­ky­ti.

Vė­liau re­dak­ci­jai vai­ki­nas pa­si­džiau­gė, kad jų pa­stan­gos ne­nuė­jo vel­tui: sen­jo­rai iš­mo­ko nau­do­tis "fa­ce­boo­ku", ra­šo elekt­ro­ni­nius laiš­kus, skai­to nau­jie­nas in­ter­ne­te, ko­mu­ni­kuo­ja vie­ni su ki­tais ir, svar­biau­sia, tai jiems pa­tin­ka.

"Jie ta­po la­bai iš­ma­nūs sen­jo­rai", – mo­ky­mo re­zul­ta­tais džiau­gė­si vai­ki­nas.

No­mi­na­ci­jos – už įvai­riau­sias veik­las

Prieš ket­ve­rius me­tus ma­žą­ją bend­ri­ją "Rū­tė" įstei­gu­si ir ke­lis dar­buo­to­jus įdar­bi­nu­si Rū­ta Za­les­ky­tė ta­po ži­no­ma tei­kia­mo­mis maž­me­ni­nės pre­ky­bos, de­ko­ra­vi­mo, ser­vi­ra­vi­mo pa­slau­go­mis. Ji pel­nė "Me­tų vers­li­nin­kės" no­mi­na­ci­ją.

"Me­tų at­li­kė­jos" ti­tu­lą šiais me­tais pel­nė pro­jek­to "Rad­vi­liš­kio bal­sas 2018" da­ly­vė, res­pub­li­ki­nio jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­so lau­rea­tė, mu­zi­ki­nio spek­tak­lio "Mam­ma Mia" vie­na pa­grin­di­nių ak­to­rių, cho­ro "Sau­lės vai­kai" na­rė, ak­ty­vi įvai­rių veik­lų ini­cia­to­rė, dau­ge­lio mu­zi­ki­nių kon­kur­sų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je nu­ga­lė­to­ja To­ma Pau­rai­tė.

Ta­len­tin­ga mer­gi­na pa­dė­ko­jo vi­siems, jog bu­vo įver­tin­ta už tai, ką la­bai my­li ir pa­ža­dė­jo ne­sus­to­ti, to­liau ei­ti mu­zi­ki­niu ke­liu.

"Ma­no mu­zi­ki­nis ke­lias pra­si­dė­jo vai­kų dar­že­ly­je. Bū­da­ma tre­jų me­tu­kų da­ly­va­vau "Dai­nų dai­ne­lės" kon­kur­se, vė­liau įsto­jau į Mu­zi­kos mo­kyk­lą ir šiuo ke­liu žen­giu ir ženg­siu to­liau", – re­dak­ci­jai sa­kė To­ma, sva­jo­jan­ti stu­di­juo­ti kon­ser­va­to­ri­jo­je.

"Me­tų me­ni­nin­kės" no­mi­na­ci­ja ati­te­ko Ie­vai Vai­čiu­ly­tei, ku­ri už sa­vo lai­mė­ji­mus dė­ko­jo mo­ky­to­jai Ole­siai Kab­lie­nei ir šei­mai.

Ie­va – la­bai kū­ry­bin­ga mer­gi­na, už sa­vo kū­ry­bą pel­niu­si įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų. Tarp pa­sta­rų­jų – šie­met su ko­lek­ty­vu "Mo­dern" res­pub­li­ki­nia­me avan­gar­do fes­ti­va­ly­je "Aš ki­toks" lai­mė­ta pir­mo­ji vie­ta.

Mer­gi­na do­mi­si ap­ran­gos di­zai­nu, teat­ru, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, dai­nuo­ja, šo­ka ir ki­taip iš­reiš­kia sa­ve kaip me­ni­nin­kė ir kū­rė­ja. Spe­cia­liai Jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­niui ji su­kū­rė su­kne­les, ku­rios pa­puo­šė ją ir ki­tas no­mi­na­ci­jas įtei­kian­čias šo­kė­jas.

"Me­tų spor­ti­nin­ko" no­mi­na­ci­ja įteik­ta ka­ra­tis­tui Ai­miui Gin­ke­vi­čiui, pa­sie­ku­siam pui­kių re­zul­ta­tų Pa­sau­lio, Eu­ro­pos, Lie­tu­vos bei Bal­ti­jos ša­ly­se or­ga­ni­zuo­tuo­se čem­pio­na­tuo­se.

"Me­tų klasės/organizacijos" ti­tu­las ati­te­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos Rad­vi­liš­kio pa­da­li­niui, su­tel­kian­čiam moks­lei­vius bend­riems už­siė­mi­mams, or­ga­ni­zuo­jan­čiam ir įsi­trau­kian­čiam į įvai­rias veik­las. Tai – ak­ty­viau­sia ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja.

"Me­tų pro­ver­žio" ti­tu­lo lai­mė­to­jai – mu­zi­ki­nio spek­tak­lio "Mam­ma Mia" kū­ry­bi­nė gru­pė, ku­rio­je – 26 jau­ni žmo­nės, šį mu­zi­ki­nį spek­tak­lį re­ži­sa­vu­si Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė bei gy­vo gar­so gru­pė "Ra­tai".

Jų ko­lek­ty­vas šie­met vy­ku­siuo­se ša­lies jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­muo­se bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu me­tų bū­re­liu Lie­tu­vo­je.

Ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą vai­ni­ka­vo pa­sku­ti­nė no­mi­na­ci­ja "Me­tų au­to­ri­te­tas". Ja no­mi­nuo­ta Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ind­rė Gin­ke­vi­čie­nė, ku­rian­ti pro­jek­tus jau­ni­mui, pel­niu­si jau­ni­mo pa­gar­bą ir pa­si­ti­kė­ji­mą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.