Naujoji Taryba M. Veličkai "atsilygino" tarnybine nuobauda

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Jau du mė­ne­sius ne­be­dir­ban­čiam Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ta­ry­bos na­riui Ma­ri­jui Ve­lič­kai Ta­ry­ba sky­rė tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar nu­bau­dė bu­vu­sį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją, o nuo šio ba­lan­džio – Ta­ry­bos na­rį Ma­ri­jų Ve­lič­ką už tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą ir sky­rė jam pa­sta­bą. Po­li­ti­kas su nuo­bau­da ne­su­tin­ka.

Praė­ju­sių me­tų gruo­džio 13 die­ną Ta­ry­ba iš pa­rei­gų at­lei­do ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį, vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių ir pra­dė­jo in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rą me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, o di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­ti pa­ve­dė M. Ve­lič­kai. Ki­tą ry­tą me­ras pa­si­ra­šė po­tvar­kį nu­ša­lin­ti M. Ve­lič­ką nuo pa­rei­gų, nes jis ne­va lai­ku ne­pra­ne­šė va­do­vy­bei, kad strin­ga Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos re­no­va­ci­jos dar­bai. Dėl to Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir me­ras ga­li­mai ne­bes­pė­jo su­val­dy­ti si­tua­ci­jos, dar­bai li­ko ne­pa­da­ry­ti, o į vals­ty­bės biu­dže­tą te­ko grą­žin­ti ne­pa­nau­do­tus 220 tūks­tan­čių.

Ki­tas kal­ti­ni­mas, kad M. Ve­lič­ka lai­ku ne­vi­za­vo vyk­dy­ti Ta­ry­bos spren­di­mą, ku­ris bu­vo rei­ka­lin­gas sėk­min­gam Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vyk­do­mam in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui, ga­ran­tuo­sian­čiam 55 mi­li­jo­nų in­ves­ti­ci­ją Šiau­liuo­se, to­dėl ne­va jo vos ne­suž­lug­dė.

Me­rą pa­pik­ti­no ir tai, kad nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas M. Ve­lič­ka ki­tą die­ną atė­jo į sa­vo ka­bi­ne­tą, nau­do­jo­si tar­ny­bi­niu te­le­fo­nu, da­vė nu­ro­dy­mą sek­re­to­rei. Tuo me­tu net bu­vo iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Iš Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, mies­to sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos at­sto­vų, bei dvie­jų me­ro pa­ta­rė­jų su­da­ry­ta Tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mo ko­mi­si­ja šiuos nu­si­žen­gi­mus ty­rė nuo gruo­džio pa­bai­gos. Sau­sį me­ras ko­mi­si­jos dar­bą su­stab­dė, o su­rink­tą ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė "nu­si­kals­ta­mas vei­kas tir­ti įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai". Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bei at­siun­tė du įsi­tei­sė­ju­sius spren­di­mus, ku­riuo­se nu­ro­dė, kad jo­kios nu­si­kals­ta­mos veik­los M. Ve­lič­ka ne­pa­da­rė.

Ko­mi­si­ja priė­mė spren­di­mą, kad pir­mie­ji du kal­ti­ni­mai yra ne­pag­rįs­ti, nes ne­tu­ri nu­si­žen­gi­mo su­dė­ties. O už tai, kad nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų užė­jo į sa­vo ka­bi­ne­tą, Ta­ry­bai re­ko­men­da­vo skir­ti jam tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą.

Kol vy­ko šis pro­ce­sas, bai­gė­si Ta­ry­bos ka­den­ci­ja ir dėl to M. Ve­lič­ka bu­vo at­leis­tas iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų. Jį šiau­lie­čiai iš­rin­ko į nau­jos ka­den­ci­jos mies­to Ta­ry­bą. Ir pa­ts M. Ve­lič­ka, ir kai ku­rie po­li­ti­kai gūž­čio­jo pe­čiais: kaip ga­li­ma baus­ti ne­be­dir­ban­tį žmo­gų ir ko­dėl spren­di­mą tu­ri priim­ti nau­ja Ta­ry­ba? Ta­čiau val­dan­čio­sios dau­gu­mos 19-tu­kas Ta­ry­bos po­sė­dy­je bal­sa­vo draus­min­gai ir vi­si 19 bu­vo už nuo­bau­dos sky­ri­mą. To pa­ka­ko spren­di­mui priim­ti.

M. Ve­lič­ka sa­kė, jog spren­di­mą tik­rai skųs teis­mui, nes jis nė­ra nei tei­sin­gas, nei etiš­kas.

Komentarai

Sigitas    Pen, 2019-06-07 / 09:54
Gerbiu M.Veličką, tai teisingas, nuoširdus žmogus. Minusas vienas, tai priklausomybė Darbo partijai. Linkiu Jam save atrasti kitose politinėse pusėse...
nežinau    Pen, 2019-06-07 / 16:56
Kodėl Šiaulių miesto garbės piliečiai taip įdomiai elgiasi? Jei išaiškinta, kad pažeidžiami Teisės aktai, o jie vis tiek balsuoja, kaip žiūrės savo auklėtiniams į akis? Aš pas tokius mokytojus savo vaikų nebeleisčiau. Juk miesto Garbės piliečio vardas ir suteikiamas už garbingą elgesį.
Laikykis Marijau !    Pen, 2019-06-07 / 21:54
Laikykis, daug piktų žmonių, pavydžių, žemo intelekto ir padlaižūnų tavo nenaudai, laikykis, ateis tavo laikas, nesuklupk, neišsigąsk. Būk savimi, būk tuo, kuo esi!
hm    Pen, 2019-06-07 / 22:40
žinant laboranto glitnumą ir šlykštumą, anksčiau ar vėliau, prisidengęs "tiesa", bet kurį padorų žmogų išės
Staselė    Šeš, 2019-06-08 / 09:12
Išeitų, kad pavaldiniai (administracijos komisija) nubaudė viršininką (tarybos narį). Na, tokių durnių dar neregėjome. Tačiau nėra ko stebėtis. Miestą valdo berniukai. Sveikinimai kerštingųjų daugumos durnelių rinkėjams ! Džiaukitės.
Hmm    Šeš, 2019-06-08 / 09:59
Mero patarėjai negali būti administracijos darbuotojų tyrimų komisijų nariais. Jų funkcijos apibrėžtos pareigybės aprašyme (paspausti ant pavardės Savivaldybės interneto svetainėje): 7.1. teikia merui pasiūlymus dėl Savivaldybei reikalingų įstatymų pataisų... ; 7.2. analizuoja Seime teikiamų teisės aktų projektus...; 7.3. vizuoja ir (ar) derina Savivaldybės tarybos sprendimų mero potvarkių projektus...; 7.4. dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose...; 7.5. mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienyje; 7.6. vykdo kitus vienkartinius mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu. Viskas. Dar... mero patarėjas yra tiesiogiai pavaldus merui. Jokio objektyvumo. O ką veikia dabartinis patarėjas, jei turi kada tas funkcijas atlikti dirbdamas kitą darbą?
Hmm    Šeš, 2019-06-08 / 10:15
„Ko­mi­si­ja priė­mė spren­di­mą, kad pir­mie­ji du kal­ti­ni­mai yra ne­pag­rįs­ti, nes ne­tu­ri nu­si­žen­gi­mo su­dė­ties. O už tai, kad nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų užė­jo į sa­vo ka­bi­ne­tą, Ta­ry­bai re­ko­men­da­vo skir­ti jam tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą.“ ------------ Meras baudė už du pirmuosius, už kuriuos, kaip pasirodo, nebuvo ko bausti. Jei nebuvo už ką bausti, negalėjo ir nušalinti nuo pareigų. Tai meras viršijo savo įgaliojimus ir nusipelno nuobaudos.
miestietis    Pir, 2019-11-11 / 19:55
Kaip visureigio padegimo reikalai narpliojami, vėl galai į vandenį ? O taip norėtųsi, kad yla išlįstu pro meškoviną ir kai kam nukristų kaukės, bet kur tau.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.