Į judriąją savaitę įsijungė ir Joniškis

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kvie­tė iš­ban­dy­ti ėji­mą su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis.
Jo­niš­kis pri­si­jun­gė prie Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­nių, ku­rie truks nuo rug­sė­jo 16 iki 22 die­nos.

Pir­ma­die­nio ry­tą aikš­tė­je prie sa­vi­val­dy­bės jo­niš­kie­čius pa­svei­ki­no Jo­niš­kio spor­to cent­ro šo­kė­jos, bu­vo šo­ka­mi li­ni­ji­niai šo­kiai, da­ro­ma mankš­ta, Jo­niš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kvie­tė pa­si­vaikš­čio­ti su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis. Su dvi­ra­čiais, ve­da­mi mo­ky­to­jos Da­lios Ži­le­vi­čie­nėsk pri­si­jun­gė ir „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai.