Mergaitę pasiglemžė Prūdelio vanduo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tra­giš­kas vie­nuo­li­ka­me­tės šuo­lis – šio­je vie­to­je Prū­de­lio gy­lis maž­daug du met­rai. Tei­gia­ma, kad vai­ką na­rai ap­ti­ko jau po be­to­ni­niu til­te­liu.
Šiau­lių Prū­de­lio tven­ki­ny­je tre­čia­die­nio va­ka­rą, apie 18 va­lan­dą, sken­do mer­gai­tė. Po van­de­niu apie ket­vir­tį va­lan­dos iš­bu­vu­siai 11 me­tų mer­gai­tei pa­dė­ti bu­vo be­jė­giai ir ją iš­trau­kę na­rai, ir at­sku­bė­ję me­di­kai. Vos ru­se­nu­si vai­ko gy­vy­bė, praė­jus kiek dau­giau nei va­lan­dai po gai­vi­ni­mo ir in­ten­sy­vaus rea­ni­ma­vi­mo, už­ge­so.

Pa­ni­ro žmo­nių aky­se

Va­kar Prū­de­lio tven­ki­nio pa­kran­tė­je mir­gė­jo ge­du­lo žva­ke­lė, bo­la­vo chri­zan­te­mų puokš­tė. Tre­čia­die­nio va­ka­rą iš maž­daug dvie­jų met­rų gy­lio Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos na­ro iš­trauk­ta 11-me­tė šio­je vie­to­je bu­vo apie va­lan­dą gai­vi­na­ma. Grei­to­sios me­di­kams pa­ju­tus pul­są, vai­kas rea­ni­mo­bi­liu iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę. Ta­čiau, praė­jus pus­va­lan­džiui, rea­ni­ma­ci­jo­je mer­gai­tė mi­rė.

Įvy­kio liu­dy­to­jų tei­gi­mu, prieš ne­lai­mę ke­le­tas vai­kų šo­ki­nė­jo nuo til­te­lio, ne­to­lie­se mau­dė­si ir suau­gu­si mo­te­ris. Esą vie­na mer­gai­tė, nu­šo­ku­si nuo be­to­ni­nės aikš­te­lės, ant ku­rios dau­gy­bę me­tų sto­vė­jo šo­ki­nė­ti į van­de­nį skir­tas bokš­te­lis, pa­ni­ro, trum­pam iš­ki­lo ir din­go po van­de­niu.

Poil­siau­to­jai, su­pra­tę, kad kaž­kas ne­ge­rai, pra­dė­jo šauk­tis pa­gal­bos. At­bė­gęs gel­bė­to­jas ir dar vie­nas vy­ras su­šo­ko į van­de­nį ieš­ko­ti nu­grimz­du­sio vai­ko. Ta­čiau paieš­kos bu­vo be­vai­sės.

Maž­daug po 15 mi­nu­čių nuo pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo at­vy­ko gel­bė­to­jai, po­li­ci­ja, du grei­to­sios me­di­kų eki­pa­žai. Po ke­lias mi­nu­tes tru­ku­sių paieš­kų na­ras vai­ką iš­kė­lė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, prie gai­vi­na­mos mer­gai­tės bu­vo jos ma­ma. Mo­te­rį bu­vo iš­ti­kęs šo­kas.

Paieš­ka po van­de­niu – ap­grai­bo­mis

Ne­lai­mės vie­to­je tre­čia­die­nio va­ka­rą, kaip ir įpras­ta se­zo­no lai­ko­tar­piu, bu­dė­jo du "At­ža­ly­no" spor­to mo­kyk­los gel­bė­to­jai. Abu ver­ti­na­mi kaip pro­fe­sio­na­lūs.

Pap­lū­di­mių prie­žiū­ros ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vi­du­tis Bi­ki­nas sa­kė, kad vie­nas iš gel­bė­to­jų į ne­lai­mės vie­tą at­bė­go vos iš­gir­dęs poil­siau­to­jų šūks­nius apie į van­de­nį niurk­te­lė­ju­sį ir ne­beiš­ky­lan­tį vai­ką.

Gel­bė­to­jas, pa­de­dant dar vie­nam vy­rui, šo­ko į van­de­nį ir ėmė ap­link be­to­ni­nį til­te­lį jį šu­kuo­ti. Kai­rio­jo­je til­te­lio pu­sė­je gy­lis – apie du met­rus, o iš ga­lo – 4–5 met­rai. Paieš­ką, anot V. Bi­ki­no, ap­sun­ki­no tai, kad Prū­de­lio van­duo ga­nė­ti­nai drums­tas, o spe­cia­lios įran­gos šie gel­bė­to­jai ne­tu­ri, tai­gi pa­nė­rus į van­de­nį kū­ną įma­no­ma su­ras­ti ne­bent jį ap­čiuo­pus.

Vil­čių bu­vo ma­žo­ka

Po­li­ci­ja mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jo me­tu bus tik­ri­na­mos vi­sos liu­dy­to­jų pa­teik­tos ver­si­jos, mat at­si­ra­do tei­gian­čių­jų, jog drau­gės prieš tra­ge­di­ją čia lai­ką lei­do be suau­gu­sių­jų prie­žiū­ros.

Jei taip, ta­da ky­la klau­si­mas, kaip Šiau­liuo­se, ato­kio­je Vai­do­to gat­vė­je gy­ve­nu­sios mer­gai­tės ma­ma at­si­dū­rė prie Prū­de­lio tven­ki­nio grei­čiau už per pen­kias mi­nu­tes nuo iš­kvie­ti­mo at­vy­ku­sį po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žą?

Anot Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Eu­ge­ni­jos Ku­kai­tie­nės, ga­li­my­bė iš­sau­go­ti dau­giau nei sep­ty­nias mi­nu­tes po van­de­niu iš­bu­vu­sį žmo­gų yra mi­ni­ma­li, o mer­gai­tė, liu­di­nin­kų tei­gi­mu, iš­bu­vo apie 20 mi­nu­čių. Ar po tiek lai­ko dar įma­no­ma iš­gel­bė­ti gy­vy­bę?

"Ma­no­ma, kad rea­lu iš­gel­bė­ti žmo­gų, ku­ris po van­de­niu iš­bu­vo iki sep­ty­nių mi­nu­čių. Iš tik­rų­jų, nė­ra konk­re­taus mi­nu­čių skai­čiaus, kiek­vie­nas at­ve­jis in­di­vi­dua­lus. Mū­sų me­di­kų nie­kas nein­for­ma­vo, kiek lai­ko mer­gai­tė iš­bu­vo po van­de­niu. Kai gel­bė­to­jai iš­trau­kė, iš kar­to pra­dė­jo gai­vin­ti. Po 20 mi­nu­čių at­gai­vin­ti jau ma­žai vil­čių, šir­dies veik­lą dar ga­li­ma už­ves­ti, bet sme­ge­nys jau bū­na žu­vu­sios", – ko­men­ta­vo gy­dy­to­ja E. Ku­kai­tie­nė.

Pa­sak gy­dy­to­jos, to­kio at­ve­jo, kad Šiau­liuo­se tek­tų gai­vin­ti sken­du­sį vai­ką jau se­niai nė­ra bu­vę. Šią va­sa­rą tai pir­ma tra­ge­di­ja Šiau­lių mies­te bei ra­jo­ne.

Klau­si­mų dau­giau nei at­sa­ky­mų

Va­kar, praė­jus pa­rai po tra­ge­di­jos, "At­ža­ly­no" spor­to mo­kyk­los Pap­lū­di­mių prie­žiū­ros ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas V. Bi­ki­nas sa­kė su gel­bė­to­jais vis dar ieš­kan­tys at­sa­ky­mų, kaip ga­lė­jo nu­tik­ti, kad vi­sai ne­to­li kran­to bu­vęs vai­kas at­si­dū­rė van­de­ny­je ir neiš­ki­lo. Gir­dė­jo kal­bant, kad mer­gai­tė ne­mo­kė­jo plauk­ti, tai­gi gal bu­vo stum­te­lė­ta, gal pa­sly­do...

"Kaž­ko­kia mis­ti­nė žū­tis... Sun­ku", – sakė jau­du­lio ne­nus­le­pian­tis gel­bė­to­jų va­do­vas. Nuo 2004 me­tų, kai prie Prū­de­lio tel­ki­nio va­sa­ros se­zo­no me­tu bu­di "At­ža­ly­no" gel­bė­to­jai, nu­sken­du­sių­jų ne­bu­vo.

V. Bi­ki­nas kol kas ne­tu­ri ir aiš­kaus at­sa­ky­mo, ar ma­ža­me­tes tre­čia­die­nio va­ka­rą pri­žiū­rė­jo suau­gu­sie­ji. Gir­dė­jęs tik tai, kad kaž­kas drau­ges ma­tęs su pri­pu­čia­mo­mis pa­dan­go­mis. Ta­da klau­si­mas: kur din­go pa­dan­ga, mer­gai­tei niurk­te­lė­jus į van­de­nį?

Lauk­ta tra­ge­di­jos?

V. Bi­ki­nas tei­gia ne kar­tą krei­pę­sis į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mas pa­si­rū­pin­ti cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je esan­čia vie­nin­te­le mau­dym­vie­te, iš­va­ly­ti mel­dais apau­gu­sią pa­kran­tę, įreng­ti plia­žą, pra­dė­ti va­ly­ti dur­pin­gą dug­ną, to­dėl van­duo pa­ni­rus – la­bai drumz­tas.

"Vi­si mies­tai kaip mies­tai ga­li pa­si­rū­pin­ti sa­vo tel­ki­niais, bet tik ne Šiau­liai. Iš Pa­ne­vė­žio, Tel­šių pa­vyz­dį ga­lė­tų im­ti. Tel­šiai Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je net lif­tą įsi­ren­gė. O Šiau­lių val­džia, ką... Lauk­ta tra­ge­di­jos, kad pa­ju­dė­tų?" – kal­bė­jo Pap­lū­di­mių prie­žiū­ros ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vas.

Vi­si mies­tai kaip mies­tai ga­li pa­si­rū­pin­ti sa­vo tel­ki­niais, bet tik ne Šiau­liai.

Komentarai

Tragedija...    Pen, 2019-07-26 / 08:35
‘Gelbetojai” nusupranto kur dirba .. atbego.. , o turejo buti prie vandens.. tragedija.. kaip ir visa buratino politika..!!!!
lota    Pen, 2019-07-26 / 11:34

In reply to by Tragedija...

Baisi tragedija, bet nereikia " stumti " ant gelbėtojų.Jie buvo savo darbo vietoje( kur ir priklauso) , padarė viską kas įmanoma . Dėl drumsto vandens ir teritorijos pritaikymo maydynėms pilnai sutinku , tvarkos trūksta.Šiaip, ne gelbėtojai, bet tėvai atsakingi už savo mažamečius vaikus .Priekaištai ir ieškojimai kaltų mergaitės nebeprikels.Be galo skaudi pamoka ateičiai...
?????????????????    Pen, 2019-07-26 / 11:31
tai taip išeina, kad vieni vaikai vaikščiojo ant tiltelio, gelbėtojai ką veikė, gal kortom žaidė ? Kur buvo mergaitės tėvai ? Kaip galima vieną vaiką, nemokantį plaukti išleisti prie vandens ? Kodėl pagaliau išdykaujančių vaikų nesudraudė šalia buvę suaugusieji ? Nors dabar tokie laikai, visiems pofik, jei kas skęs, ar pus prispaustas pirma nupaveiksluos ;(((
gelbetojas    Pen, 2019-07-26 / 21:55
dvirkos padanga montavo,matyt kaip moka taip dirba...bet cia netas atvejis,jei prisiemei dirbt uz minimalke tai turi ziuret,cia zmoniu gyvybes visgi

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.